ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bewildered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bewildered*, -bewildered-

bewildered ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bewildered (adj.) งุนงงอย่างที่สุด Syn. perplexed
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลิกลั่ก (adj.) bewildered See also: unnatural, suspicious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I sincerely hope I didn't offend you when I made that reference to your religion but I was bewildered by whatever that was you'd administered that girl.ฉันหวังว่าคงไม่ได้ทำให้หมอโกรธตอนที่ ยกเอาเรื่องศาสนาของหมอขึ้นมาพูด แต่ฉันสับสนกับอะไรก็ตามที่คุณจัดการกับเด็กคนนั้น
You are not bewildered, you are afraid.เจ้าไม่ได้มึน แต่เจ้าหวาดกลัว
We speechless? Bewildered, overwhelmed?พูดไม่ออกเหรอ ทุกคนกำลังเอ่อล้น

bewildered ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纳闷[nà mèn, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ, 纳闷 / 納悶] puzzled; bewildered
纳闷儿[nà mèn r, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ ㄖ˙, 纳闷儿 / 納悶兒] puzzled; bewildered
迷瞪[mí dèng, ㄇㄧˊ ㄉㄥˋ, 迷瞪] puzzled; bewildered; infatuated

bewildered ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
五里霧中[ごりむちゅう, gorimuchuu] (n) totally at a loss; lose one's bearings; in a maze; in a fog; all at sea; up in the air; mystified; bewildered
戸惑う[とまどう, tomadou] (v5u,vi) to be bewildered; to be perplexed; (P)
昏迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) befuddled (bewildered, confused) state; stupor
面食らう;面喰らう;面くらう[めんくらう, menkurau] (v5u,vi) to be confused; to be bewildered; to be taken aback
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: ละล้าละลัง English: be bewildered

bewildered ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
เลิกลั่ก[adj.] (loēk lak) EN: bewildered ; unnatural FR:
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder ; not understand FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
งง[adj.] (ngong) EN: perplexed ; bewildered ; confused ; puzzled ; mystified ; nonplussed FR: confus
งงงวย[adj.] (ngong-ngūay) EN: stunned ; astonished ; perplexed ; bewildered ; flummoxed ; bemused FR:
งงเป็นไก่ตาแตก[adj.] (ngongpenkai) EN: dumbfounded ; bewildered FR:
งวยงง[adj.] (ngūay-ngong) EN: perplexed ; bewildered ; confused ; puzzled ; mystified ; FR: confondu ; déconcerté ; perplexe
งุนงง[adj.] (ngun-ngong) EN: puzzled ; bewildered ; perplexed ; dazed ; bemused FR: perplexe
พิศวงงงงวย[adj.] (phitsawong-) EN: stupefied ; dumbfounded ; perplexed ; bewildered FR:
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze FR: regarder fixement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bewildered
Back to top