ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perplexed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perplexed*, -perplexed-

perplexed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perplexed (adj.) ซับซ้อน See also: ซึ่งเข้าใจยาก, ซึ่งยุ่งเหยิง Syn. complicated, puzzled
English-Thai: HOPE Dictionary
perplexed(เพอเพลคซฺทฺ') adj. งงงวย,ยุ่งเหยิงใจ,ฉงนสนเท่ห์,สลับซับซ้อน, Syn. dazed
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งงงวย (adj.) perplexed See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน
งงงัน (adj.) perplexed See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed Syn. งวยงง, งุนงง, ฉงน
งวยงง (adj.) perplexed See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed Syn. งุนงง, งงงัน, ฉงน
ฉงน (adj.) perplexed See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sometimes hanging with you for the Perplexed around the door.บางครังก็หลงมา ปรากฎที่ปากประตู
Then one day, you will say this. "I'm perplexed and intrigued."สักวันคุณจะพูดว่า "ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนน่าทึ่งและมีเสน่ห์"
In other news, local authorities remain perplexed by the animal attacks plaguing Beacon Hills.ข่าวอื่น จนท.ท้องที่ยังคงสับสน เรื่องสัตว์ที่ออกอาละวาด ในเขตบีคอนฮิล
Actually, I'm just perplexed as to why Jeremy hasn't killed any vampires.จริงๆแล้ว ฉันสงสัยนะ ว่าทำไมเจเรมี่ถึงฆ่าแวมไพร์ไม่ได้สักตัว
You know, Jamie, you really are forcing me to use the word "perplexed" an awful lot lately.รู้นะ เจมี่ นายกำลังบังคับให้ฉัน ใช้คำว่า "น่าสงสัย" จนพร่ำเพรื่อไปหมด
And that left us all heartbroken and perplexed.และทิ้งให้เราทั้งหมดเสียใจ และงงงัน

perplexed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百思不解[bǎi sī bù jiě, ㄅㄞˇ ㄙ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 百思不解] remain puzzled after pondering over sth a hundred times; remain perplexed despite much thought
惶惑[huáng huò, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, 惶惑] anxious and perplexed; uneasy and confused; suspicious and fearful

perplexed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
長螺;長辛螺[ながにし;ナガニシ, naganishi ; naganishi] (n) (uk) perplexed spindle (species of sea snail, Fusinus perplexus)
困り切る[こまりきる, komarikiru] (v5r,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed
困り果てる[こまりはてる, komarihateru] (v1,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed; (P)
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P)
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P)
惑う[まどう, madou] (v5u,vi) to be puzzled; to be perplexed; to have doubts; to feel lost; to be at sea
戸惑う[とまどう, tomadou] (v5u,vi) to be bewildered; to be perplexed; (P)
迷う(P);紕う[まよう, mayou] (v5u,vi) (1) (See 道に迷う) to lose one's way; (2) (See 迷い・1) to waver; to hesitate; to be of two minds over; to be puzzled; to be perplexed; (3) to give into temptation; to lose control of oneself; (4) to turn in one's grave; (P)
頭をかかえる;頭を抱える[あたまをかかえる, atamawokakaeru] (exp,v1) (See 頭抱える) to be greatly perplexed; to be troubled; to be at wits' end
頭抱える[あたまかかえる, atamakakaeru] (exp,v1) (See 頭を抱える) to be greatly perplexed; to be troubled
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: งงทำอะไรไม่ถูก English: be perplexed

perplexed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder ; not understand FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
งง[adj.] (ngong) EN: perplexed ; bewildered ; confused ; puzzled ; mystified ; nonplussed FR: confus
งงงวย[adj.] (ngong-ngūay) EN: stunned ; astonished ; perplexed ; bewildered ; flummoxed ; bemused FR:
งวยงง[adj.] (ngūay-ngong) EN: perplexed ; bewildered ; confused ; puzzled ; mystified ; FR: confondu ; déconcerté ; perplexe
งุนงง[v.] (ngun-ngong) EN: be doubtful ; be unsure ; be uncertain ; be baffled ; be perplexed FR:
งุนงง[adj.] (ngun-ngong) EN: puzzled ; bewildered ; perplexed ; dazed ; bemused FR: perplexe
พะวักพะวน[adj.] (phawakphawo) EN: perplexed ; in a quandary ; in a state of confusion FR:
พิศวงงงงวย[adj.] (phitsawong-) EN: stupefied ; dumbfounded ; perplexed ; bewildered FR:
สนเท่ห์[adj.] (sonthē) EN: suspicious ; puzzled ; perplexed ; uncertain FR:

perplexed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
perplex {adj}perplexed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perplexed
Back to top