ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

least

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *least*, -least-

least ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
least (adj.) น้อยที่สุด See also: ต่ำที่สุด
least (adv.) อย่างน้อยที่สุด See also: อย่างต่ำที่สุด
least amount (n.) จำนวนน้อยที่สุด See also: ปริมาณต่ำที่สุด, ค่าที่น้อยที่สุด Syn. lowest, modicum, trifle
least common multiple (n.) ตัวคูณร่วมน้อย (ทางคณิตศาสตร์) Syn. l.c.m.
least of all (idm.) อย่างน้อยที่สุด
English-Thai: HOPE Dictionary
least(ลีสทฺ) adj. น้อยที่สุด,เล็กที่สุด,สำคัญน้อยที่สุด. n. สิ่งที่เล็กน้อย,จำนวนน้อยที่สุด,ปริมาณน้อยที่สุด. -Phr. (at least อย่างน้อยที่สุด) . adv. เล็กที่สุด,น้อยที่สุด, Syn. slightest
least significant digit(LSD) n. ตัวเลขขวาสุด
leastwise(ลีสทฺ'ไวซ) adv. อย่างน้อยที่สุด,อย่างไรก็ตาม., Syn. leastways
English-Thai: Nontri Dictionary
least(adj) น้อยที่สุด,เล็กที่สุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
least common denominatorตัวส่วนร่วมน้อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least common multiple; lowest common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของจำนวนใด ๆ หมายถึงจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดที่มีจำนวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบ ใช้ตัวย่อว่า  ค.ร.น. เช่น  ค.ร.น. ของ 4 และ 6  คือ 12 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้อยที่สุด (det.) least See also: smallest, slightest, tiniest, minutest, fewest Ops. มากที่สุด
ค.ร.น. (n.) least common multiple See also: lowest common multiple Syn. คูณร่วมน้อย
คูณร่วมน้อย (n.) least common multiple See also: lowest common multiple, l.C.M.
ตัวคูณร่วมน้อย (n.) Least Common Multiple Syn. ค.ร.น.
ตัวคูณร่วมน้อย (n.) Least Common Multiple Syn. ค.ร.น.
อย่างน้อย (adv.) at least See also: minimally
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
At least not in the last yearอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในช่วงปีที่ผ่านมา
You could at least give them a chanceอย่างน้อยคุณควรจะให้โอกาสพวกเขานะ
But he is still at least 30 minutes late every morningแต่เขาก็ยังคงสายอย่างน้อย 30 นาทีทุกเช้า
I was expecting at least 92 percentฉันคาดหมายไว้อย่างน้อย 92 เปอร์เซ็นต์
At least not in the way you thinkอย่างน้อยก็ไม่ใช่อย่างที่คุณคิด
I go running at least three times a weekฉันออกไปวิ่งอย่างน้อยสามครั้งต่อสัปดาห์
You should at least try and eat half of themอย่างน้อยเธอควรพยายามทานสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี
They must have been dating for at least 2 yearsพวกเขาคงจะออกเดทกันไม่ต่ำกว่าสองปีแล้ว
At least I can take the advantage of the situationอย่างน้อยที่สุดฉันก็สามารถฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้
Can't you at least try to be nice to each other?แต่อย่างน้อยพยายามที่จะดีต่อกันบ้างไม่ได้หรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At least till we've negotiated this loan.อย่างน้อย ให้การเจรจากู้ยืมนี้ผ่านไปก่อน
Can't I help you? I could at least lick the stamps.มีอะไรให้ฉันช่วยมั้ยค่ะ อย่างน้อยก็ให้ช่วยติดสแตมป์
We, none of us want to live in the past, Maxim least of all.ไม่มีใครอยากจะจมอยู่ในอดีตหรอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม็กซิม
I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to.ฉันต้องการนายของฉันจะฉีกพยานโจทก์ที่จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออย่างน้อยพยายามที่จะ
At least he used to carry lists of horses in his pocket at all times.อย่างน้อยเขาใช้ในการดำเนิน รายการของม้า ในกระเป๋าของเขาตลอดเวลา
You've got a career. At the least I'd say you'll make colonel!แกได้งานแล้ว อย่างน้อยๆ ฉันว่าแกคงขึ้นถึงนายพัน
We can't enjoy ourselves infinitum, or at least bowl underarm.เราไม่สามารถสนุกกับตัวเองไม่ มีที่สิ้นสุด, หรืออย่างน้อยชามใต้วงแขน
At least that's something.อย่างน้อยที่บางสิ่งบางอย่าง
At least our child when it's born won't be breast-fed on bile.เด็กคนนั้นจะเติบโตเเข็งเเรง ไร้ความป่าเถื่อน
A map, so at least I'll have some idea where I'm heading?เเล้วก็เเผนที่ เพื่อให้ผมรู้ทิศทาง
No, I'd rather bet on the motor. At least we know it can work.ไม่ ฉันเสี่ยงกับเครื่องยนต์ดีกว่า อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันใช้การได้
I tamed him, and now he was unique, at least to me.ผมทำให้เข้าเชื่อง ตอนนี้เขาไม่เหมือนใคร อย่างน้อยก็สำหรับผม

least ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出其不意[chū qí bù yì, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ, 出其不意] to do sth when least expected (成语 saw); to catch sb off guard
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,必有我师 / 三人行,必有我師] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher.
上确界[shàng què jiè, ㄕㄤˋ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˋ, 上确界 / 上確界] supremum (math.); least upper bound
漠不关心[mò bù guān xīn, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, 漠不关心 / 漠不關心] totally indifferent; not in the least concerned
至少[zhì shǎo, ㄓˋ ㄕㄠˇ, 至少] at least; (to say the) least
[háo, ㄏㄠˊ, 毫] hair; drawing brush; (in the) least; one thousandth
毫不[háo bù, ㄏㄠˊ ㄅㄨˋ, 毫不] hardly; not in the least; not at all
最差[zuì chā, ㄗㄨㄟˋ ㄔㄚ, 最差] least; worst; the least; the worst
一点也不[yī diǎn yě bù, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ, 一点也不 / 一點也不] not in the least; no way
无补[wú bǔ, ˊ ㄅㄨˇ, 无补 / 無補] of no avail; not helping in the least

least ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
だけは[, dakeha] (exp) (id) (...だけは) at least ...; at least not (when followed by a negative)
一挙手一投足[いっきょしゅいっとうそく, ikkyoshuittousoku] (n) slight effort; least trouble; small amount of work
一溜まりも無い;一溜まりもない[ひとたまりもない, hitotamarimonai] (exp,adj-i) without difficulty; without the least resistance; helplessly
下位バイト[かいバイト, kai baito] (n) least significant byte
何かと言うと[なにかというと, nanikatoiuto] (exp) on the least pretext; at the drop of a hat
何と言っても;何といっても[なんといっても, nantoittemo] (exp) after all is said and done; to say the least
少なくも;尠くも[すくなくも, sukunakumo] (adv) at least
後発発展途上国;後発々展途上国[こうはつはってんとじょうこく, kouhatsuhattentojoukoku] (n) least developed among developing nations
手棒;手ん棒[てんぼう;てぼう(手棒), tenbou ; tebou ( te bou )] (n) (obsc) (sens) person missing at least one hand
押し競[おしくら, oshikura] (n) (abbr) (See 押し競べ) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
押し競べ[おしくらべ, oshikurabe] (n) (See 押し競饅頭) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
押し競饅頭[おしくらまんじゅう, oshikuramanjuu] (n) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
最下位[さいかい, saikai] (n) lowest rank; bottom; cellar; least significant (bit)
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] (n) least significant bit; LSB
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] (n) {comp} least significant bit; LSB
最小公倍数[さいしょうこうばいすう, saishoukoubaisuu] (n) least common multiple; least common denominator
最小有効ビット[さいしょうゆうこうビット, saishouyuukou bitto] (n) {comp} least significant bit; LSB
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] (n) {comp} least significant digit; LSD
[かまえ, kamae] (n) (e.g. 凶, 閉) kanji enclosure type radical (must enclose at least two sides of the kanji)
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal
能無し犬の高吠え;能なし犬の高吠え[のうなしいぬのたかぼえ, nounashiinunotakaboe] (exp) (id) (obsc) a barking dog seldom bites (meaning those who make the most noise have the least talent)
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P)
せめて[, semete] (adv) at least; at most; (P)
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P)
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P)
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P)
何はともあれ[なにはともあれ, nanihatomoare] (exp) at any rate; in any case; at the very least; if nothing else
割り勘負け;割勘負け[わりかんまけ, warikanmake] (n) (sl) (See 割り勘勝ち) "loser" of a meal paid for by dutch treat (i.e. the person who eats the least)
夏茱萸;夏胡頽子[なつぐみ;ナツグミ, natsugumi ; natsugumi] (n) (uk) goumi (species of oleaster, Elaeagnus multiflora); cherry silverberry
少なくとも(P);少くとも(io);尠くとも[すくなくとも, sukunakutomo] (adv) at least; (P)
最低[さいてい, saitei] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) least; lowest; worst; (2) nasty; disgusting; horrible; yuck!; (P)
残り物には福がある[のこりものにはふくがある, nokorimononihafukugaaru] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers
残り物に福あり[のこりものにふくあり, nokorimononifukuari] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers
能ある鷹は爪を隠す;能有る鷹は爪を隠す;脳ある鷹は爪を隠す(iK)[のうあるたかはつめをかくす, nouarutakahatsumewokakusu] (exp) (id) a wise man keeps some of his talents in reserve; one shouldn't show off; the person who knows most often says least; a skilled hawk hides its talons
Japanese-English: COMDICT Dictionary
最下位[さいかい, saikai] least significant bit
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] LSB, least significant bit
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] least significant bit (LSB)
最小有効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.)
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.)
最小二乗法[さいしょうにじょうほう, saishounijouhou] least-squares method

least ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังก์ชันจำนวนเต็มน้อยสุด[n. exp.] (fangchan ja) EN: least integer function FR:
ขอบเขตบนน้อยสุด[n. exp.] (khøpkhēt bo) EN: least upper bound FR:
คูณร่วมน้อย[n.] (khūnruamnøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m. FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]
แม้แต่น้อย[conj.] (maētaē nøi) EN: not in the least ; not even a little FR: pas même un peu
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest ; minimum FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.)
ระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด[n. exp.] (rabīēp with) EN: method of least squares FR: méthode des moindres carrés [f]
สัก[X] (sak) EN: about ; approximatively ; just ; just about ; only ; around ; as to ; at least FR: à peu près ; approximativement ; juste ; tout au plus ; quelque
สัจพจน์การมีค่าขอบเขตบนน้อยสุด[n. exp.] (satjaphot k) EN: least upper bound axiom FR:
ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)[n.] (tūakhūnruam) EN: least common multiple (LCM) ; lowest common multiple (LCM) FR: plus petit commun multiple (PPCM) [m]
วิธีกำลังสองน้อยสุด[n. exp.] (withī kamla) EN: method of least squares FR: méthode des moindres carrés [f]
วิธียกกำลังสองน้อยสุด[n. exp.] (withī yok k) EN: method of least squares FR: méthode des moindres carrés [f]
อย่างน้อย[adv.] (yāng nøi) EN: at least ; at worst ; minimally FR: au moins ; au minimum ; à tout le moins
ค.ร.น. (ตัวคูณร่วมน้อย)[abv.] (khø.rø.nø. ) EN: LCM (least common multiple) ; LCM (lowest common multiple) FR: PPCM

least ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lagerungsdichte {f} des Bodens [geol.] | lockerste Lagerungsdichtebulk density of soil; compactness of the ground | least compact soil
Nenner {m} [math.] | kleinster gemeinsamer Nenner | auf einen gemeinsamen Nenner bringendenominator | least (lowest) common denominator | to bring down to a common denominator
allerwenigste; allerwenigster; allerwenigstes {adj}least of all; least possible
Gnomennachtschwalbe {f} [ornith.]Least Nighthawk
Haitinachtschwalbe {f} [ornith.]Least Pauraque
Methode {f} der kleinsten Quadrate [math.]least squares method
Wiesenstrandläufer {m} [ornith.]Least Sandpiper (Calidris minutilla)
Zwergalk {m} [ornith.]Least Auklet
Schwarzkopftaucher {m} [ornith.]Least Grebe
Zwergsturmschwalbe {f} [ornith.]Least Storm Petrel
Amerikanische Zwergdommel {f} [ornith.]Least Bittern
Zwerghöhenläufer {m} [ornith.]Least Seed Snipe
Amerikanische Zwergseeschwalbe {f} [ornith.]Least Tern
Zwergkauz {m} [ornith.]Least Pygmy Owl
Barthoniganzeiger {m} [ornith.]Least Honeyguide
Gartentyrann {m} [ornith.]Least Flycatcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า least
Back to top