ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indigent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indigent*, -indigent-

indigent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indigent (adj.) ยากจน See also: แร้นแค้น, ยากแค้น Syn. destitude, needy, poor Ops. rich, wealthy
English-Thai: HOPE Dictionary
indigent(อิน' ดิเจินทฺ) adj. ยากจน, ขัดสน,, See also: indigently adv., Syn. poor, needy
English-Thai: Nontri Dictionary
indigent(adj) ยากจน,ขัดสน,ไม่พอใช้,ขาดแคลน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indigent Nationalsคนในชาติที่ต้องประสบความยากจนข้นแค้นในต่างแดน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นเนื้อประดาตัว (adj.) indigent See also: moneyless, penniless, impecunious, destitute Ops. รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง
สิ้นไร้ไม้ตอก (adj.) indigent See also: moneyless, penniless, impecunious, destitute Syn. ยากไร้, อับจน, ลำบากยากแค้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The survivors were shocked to learn that the hero who appeared and pulled them to safety was indigent and hadn't slept in a bed in more than three years.วันนี้ชั้นสนใจหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์มากเลยล่ะ เรื่องคนที่มีเรื่องกับนักข่าว แฃ้วก้อคนที่เขียนข่าวมั่วๆ จะมาเปิดหนังสือพิมพ์ด้วยกัน
We're looking for a male, indigent transient between the ages of 25 and 45.ผู้ต้องสงสัยเป็นชาย ยากจน อายุระหว่าง 25 ถึง 45 ปี
I've been informed he's going indigent.ผมได้รับแจ้งว่าเขาเป็นผู้ยากไร้

indigent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
貧乏人[びんぼうにん, binbounin] (n) poor man; pauper; the poor; the indigent; (P)

indigent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless FR: indigent ; nécessiteux
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy ; hard-pressed FR: indigent ; nécessiteux
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: impecunious ; poor ; short of money ; hard-up FR: indigent ; nécessiteux ; pauvre
สิ้นเนื้อประดาตัว[adj.] (sinneūaprad) EN: indigent ; moneyless ; penniless ; impecunious ; destitute ; ruined FR: sans le sous ; indigent
สิ้นไร้ไม้ตอก[adj.] (sinraimāitø) EN: penniless ; destitute ; impoverished ; indigent FR: sans le sou ; comme un oiseau sur la branche ; comme l'oiseau sur la branche
ยาจนก[n.] (yājanok) EN: beggar ; pauper ; mendicant ; poor man ; miserable person ; poor person FR: indigent [m] (vx) ; nécessiteux [m] (vx) ; pauvre [m] ; paumé [m] (fam.) ; misérable [m]
ยาจก[n.] (yājok) EN: beggar ; pauper ; mendicant ; poor man ; miserable person ; poor person FR: indigent [m] (vx) ; nécessiteux [m] (vx) ; pauvre [m] ; paumé [m] (fam.) ; misérable [m]
ยากจน[adj.] (yākjon) EN: poor ; impoverished ; needy ; poverty-stricken; destitute ; broke ; indigent FR: pauvre ; misérable ; marmiteux (vx)
จน[adj.] (jon) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy FR: pauvre ; impécunieux ; indigent

indigent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Not leidend; notleidend [alt] {adj}destitute; indigent; needy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indigent
Back to top