ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

humble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *humble*, -humble-

humble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
humble (adj.) ยากจน
humble (adj.) สมถะ See also: เรียบง่าย, ถ่อมตัว
humbleness (n.) ความต่ำต้อย See also: ความถ่อมตน
English-Thai: HOPE Dictionary
humble(ฮัม'เบิล) adj. ถ่อมตัว,นอบน้อม,อ่อนน้อม,ต่ำต้อย. vt. ลดต่ำ,ทำให้ต่ำลง,ทำลายอิสรภาพอำนาจกำลังใจหรืออื่น ๆ ทำให้ถ่อมตัว. หมอบราบ., See also: humbleness n. humbler n. humblingly adv. humbly adv., Syn. meek,modest
humblebee(ฮัม'เบิลบี) n. ดูbumblebee (ดู) ,ผึ้งป่า,แมลงภู่, Syn. bumblebee
English-Thai: Nontri Dictionary
humble(adj) สุภาพ,ต่ำต้อย,อ่อนน้อมถ่อมตน
humbleness(n) ความสุภาพ,ความถ่อมตัว,ความอ่อนน้อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้อยต่ำ (adj.) humble See also: low, inferior Syn. ต่ำ, ต่ำต้อย Ops. สูงส่ง
ต่ำต้อย (adj.) humble See also: lowly, low, common Syn. ต้อยต่ำ Ops. สูงศักดิ์
ถ่อมตัว (v.) humble See also: be modest Syn. นอบน้อม, ถ่อมตน
เจียมตน (v.) humble See also: humiliate, abase Syn. เจียมตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว, เจียมกะลาหัว
ต่ำ (v.) be humble See also: be common, be inferior Syn. ต่ำต้อย Ops. สูง
เจียม (v.) be humble See also: be modest, be moderate Syn. ถ่อมตน, ประมาณตัว
เจียมตัว (v.) be humble See also: be modest, be moderate, know one´s place Syn. ถ่อมตัว, ประมาณตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think he's just very humbleฉันคิดว่าเขาก็แค่ถ่อมตัวมากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In my humble opinion, we've become involved in Einstein's time-space continuum theory.ที่เราได้มีส่วนร่วมในของ ไอน์สไต ทฤษฎีเวลาพื้นที่ต่อเนื่อง นักพูดที่คือ
Indeed, no, sir. I'm merely a humble butler.ไม่ใช่หรอกครับ ผมเป็นแค่พ่อบ้านเท่านั้น
Lord God, we ask you to be pleased with the sacrifice we offer you with humble and contrite heart.พระบิดาเจ้า, เราทูลขอพระองค์ทรงกรุณา ด้วยใจที่ถ่อมและสำนึกบาป.
The penitent man is humble before God.ผู้ที่รู้สึกผิด เป็นมนุษย์ก่อนที่จะเป็นพระเจ้า
Penitent man is humble kneels before God.ผู้ที่รู้สึกผิดที่ถ่อมตัว... ...คุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้า.
It is I, Gazeem, a humble thief.ฉันเอง กาซีม โจรผู้ต่ำต้อย
And I will build that mound as a humble echo of the great mountains the Lord has given us.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น เป็นสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ ของภูเขาอันยิ่งใหญ่
That has been given with good heart and trust to myself, your humble servant.ที่ได้รับมาด้วยหัวใจอันดีงาม และความเชื่อถือต่อตัวผม ข้ารับใช้ผู้ต่ำต้อยของพวกท่าน
In my humble opinion, this is ridiculous.ขอแนะนำอย่างถ่อมตัวเลย มันงี่เง่ามาก
Why does my father humble me?ทำไมเสด็จพ่อทำเหมือนเราไม่สำคัญ?
Thank you, mem... for humble validation.Thank you, mem... for humble validation.
Such kindness to a humble man!ระวังนะคะ ! คุณกำลังใช้แรงมากเกินไปแล้ว !

humble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
蓬户瓮牖[péng hù wèng yǒu, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ ˋ ㄧㄡˇ, 蓬户瓮牖 / 蓬戶瓮牖] thatched house, broken urn windows (成语 saw); poor person's house; humble home
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
含忍耻辱[hán rěn chǐ rǔ, ㄏㄢˊ ㄖㄣˇ ㄔˇ ㄖㄨˇ, 含忍耻辱 / 含忍恥辱] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
忍辱含垢[rěn rǔ hán gòu, ㄖㄣˇ ㄖㄨˇ ㄏㄢˊ ㄍㄡˋ, 忍辱含垢] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
卑辞厚币[bēi cí hòu bì, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄅㄧˋ, 卑辞厚币 / 卑辭厚幣] humble expression for generous donation
卑辞厚礼[bēi cí hòu lǐ, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄌㄧˇ, 卑辞厚礼 / 卑辭厚禮] humble expression for generous gift
谦语[qiān yǔ, ㄑㄧㄢ ㄩˇ, 谦语 / 謙語] humble expression
谦辞[qiān cí, ㄑㄧㄢ ㄘˊ, 谦辞 / 謙辭] humble word; term of humility; modesty language in Chinese grammar, intended to honor one's interlocutor
陋屋[lòu wū, ㄌㄡˋ , 陋屋] humble dwelling
雕虫小技[diāo chóng xiǎo jì, ㄉㄧㄠ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, 雕虫小技 / 雕蟲小技] my insignificant talent (humble expr.); my humble writings
雕虫篆刻[diāo chóng zhuàn kè, ㄉㄧㄠ ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨㄢˋ ㄎㄜˋ, 雕虫篆刻 / 雕蟲篆刻] my insignificant talent (humble expr.); my humble writings
德薄能鲜[dé bó néng xiǎn, ㄉㄜˊ ㄅㄛˊ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, 德薄能鲜 / 德薄能鮮] little virtue and meager abilities (成语 saw); I'm a humble person and not much use at anything (Song writer Ouyang Xiu 欧阳修)
绵薄[mián bó, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄛˊ, 绵薄 / 綿薄] my humble effort; my meager contribution (humility)
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,毋甚高论 / 卑之,毋甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,无甚高论 / 卑之,無甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
蓬门筚户[péng mén bì hù, ㄆㄥˊ ㄇㄣˊ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 蓬门筚户 / 蓬門篳戶] overgrown gate, wicker windows (成语 saw); poor person's house; humble home
蓬门荜户[péng mén bì hù, ㄆㄥˊ ㄇㄣˊ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 蓬门荜户 / 蓬門蓽戶] overgrown gate, wicker windows (成语 saw); poor person's house; humble home
蓬筚[péng bì, ㄆㄥˊ ㄅㄧˋ, 蓬筚 / 蓬篳] poor person's house; humble home
蓬荜[péng bì, ㄆㄥˊ ㄅㄧˋ, 蓬荜 / 蓬蓽] poor person's house; humble home
浅见[qiǎn jiàn, ㄑㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 浅见 / 淺見] shallow opinion; humble opinion
蜗居[wō jū, ㄨㄛ ㄐㄩ, 蜗居 / 蝸居] snail's home; fig. humble abode
蜗庐[wō lú, ㄨㄛ ㄌㄨˊ, 蜗庐 / 蝸庐] snail's hut; fig. humble abode; my little hut
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, 光顾 / 光顧] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment.
蓬户[péng hù, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ, 蓬户 / 蓬戶] thatched house; poor person's house; humble home
[mián, ㄇㄧㄢˊ, 绵 / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered
蓬筚生光[péng bì shēng guāng, ㄆㄥˊ ㄅㄧˋ ㄕㄥ ㄍㄨㄤ, 蓬筚生光 / 蓬篳生光] Your presence brings light to my humble dwelling
蓬荜生光[péng bì shēng guāng, ㄆㄥˊ ㄅㄧˋ ㄕㄥ ㄍㄨㄤ, 蓬荜生光 / 蓬蓽生光] Your presence brings light to my humble dwelling
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, 哪里 / 哪裏] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, 哪里 / 哪裡] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment
野叟曝言[yě sǒu pù yán, ㄧㄝˇ ㄙㄡˇ ㄆㄨˋ ㄧㄢˊ, 野叟曝言] Yesou puyan or Humble words of a rustic elder, monumental Qing novel by Xia Jingqu 夏敬渠
拙朴[zhuō pǔ, ㄓㄨㄛ ㄆㄨˇ, 拙朴 / 拙樸] austere; humble
[huī, ㄏㄨㄟ, 撝] wave, brandish; modest, humble
土包子[tǔ bāo zi, ㄊㄨˇ ㄅㄠ ㄗ˙, 土包子] country bumpkin; boor; unsophisticated country person (humble, applied to oneself); burial mound
小女[xiǎo nǚ, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄩˇ, 小女] my daughter (humble)
失迎[shī yíng, ㄕ ˊ, 失迎] failure to meet; (humble language) I'm sorry not to have come to meet you personally
甘拜下风[gān bài xià fēng, ㄍㄢ ㄅㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 甘拜下风 / 甘拜下風] to step down gracefully (humble expression); to concede defeat; to play second fiddle
微贱[wēi jiàn, ㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ, 微贱 / 微賤] humble; lowly
[wěi, ㄨㄟˇ, 猥] humble; rustic; plentiful
谦卑[qiān bēi, ㄑㄧㄢ ㄅㄟ, 谦卑 / 謙卑] humble

humble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丁重語[ていちょうご, teichougo] (n) (See 謙譲語II) courteous language (i.e. humble language in which an action or object is not directed toward the listener or a third party)
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na,n,adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (suf) (1) (uk) derogatory suffix (referring to others) (e.g. "damn; damned fool"); (2) humble suffix (referring to oneself)
小職[しょうしょく, shoushoku] (n) (1) lowly government servant; humble government servant; (pn) (2) (hum) (used by civil servants) I; me
小身微禄[しょうしんびろく, shoushinbiroku] (n,adj-no) (in) a humble position with a small stipend
尻を捲る;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp,v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude
徒士衆[かちしゅう, kachishuu] (n) (1) (See 徒侍) humble samurai who served as a body guard on foot; (2) (See 徒士組・かちぐみ) bodyguards in service of the shogun who would walk ahead of him on an outing(Edo period)
拙宅[せったく, settaku] (n) (hum) one's home; one's humble abode
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
犬馬[けんば, kenba] (n) dogs and horses; one's humble self
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r,vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively)
管見[かんけん, kanken] (n) (1) narrow insight; narrow view; (2) my humble opinion
腰折れ;腰折[こしおれ, koshiore] (n) (1) (pol) bad poem; my humble poem; (2) stooped over (e.g. old people); bowed; (3) stalling; having a relapse
茅屋[ぼうおく;かやや, bouoku ; kayaya] (n) thatched cottage; hovel; my humble cottage
茅舎[ぼうしゃ, bousha] (n) thatched cottage; hovel; my humble cottage
草堂[そうどう, soudou] (n) thatched hut; monks cell; (my) humble abode
謙譲語I;謙譲語1[けんじょうごいち, kenjougoichi] (n) (See 謙譲語II) humble language in which the listener (or a third party) is the indirect object of an action (or the recipient of a object, etc.)
醜の御楯[しこのみたて, shikonomitate] (exp) the humble shield of our Sovereign Lord
陋屋[ろうおく, rouoku] (n) cramped home; one's humble abode; hovel; pigsty; cottage; squalid hut
しがない[, shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial
ハンブル[, hanburu] (adj-f) (1) humble; (n,vs) (2) (See ファンブル) fumble
卑しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P)
控えめ;控え目;控目[ひかえめ, hikaeme] (adj-na,n,adj-no) moderate; reserved; conservative; humble; mild-mannered; self-effacing; unassuming; well-behaved; low-key; temperate; in small quantities
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら,いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix
約やか[つづまやか, tsudumayaka] (adj-na) (1) concise; brief; (2) humble; frugal; (3) modest; discrete
鞠躬如;きっきゅう如[きっきゅうじょ;きくきゅうじょ(鞠躬如), kikkyuujo ; kikukyuujo ( mari kyuu jo )] (adj-t,adv-to) deferential; humble; reverent; respectful

humble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame ; eat humble pie ; make a humiliating supplication FR:
ด้อยค่า[adj.] (dǿi khā) EN: humble FR:
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เจียมกะลาหัว[v. exp.] (jīem kalāhū) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place FR:
เจียมเนื้อเจียมตัว[v. exp.] (jīem neūa j) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place FR: être modeste ; être humble
เจียมตน[v. exp.] (jīem ton) EN: humble ; humiliate ; abase FR:
เจียมตัว[v. exp.] (jīem tūa) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place ; be unassuming FR: être humble ; être modeste
เจียมตัว[adj.] (jīem tūa) EN: humble ; modest ; deferential ; self-effacing FR:
คนที่ถ่อมตัว[n. exp.] (khon thī th) EN: humble person FR: personne humble [f]
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: inferior ; humble FR:
ลูกช้าง[X] (lūkchāng) EN: your humble servant FR:
ไม่มีความพิเศษ[adj.] (mai mī khwā) EN: humble FR:
มักน้อย[adj.] (maknøi) EN: unambitious ; modest ; easily satisfied ; unostentatious ; undemanding FR: humble ; modeste
นิวาต[adj.] (niwāt = niw) EN: modest ; humble FR: modeste ; humble
สมถะ[adj.] (samatha) EN: unambitious ; plain ; contented ; simple ; content with what one has ; composed ; modest ; leading a simple life ; humble FR: content de son sort ; bien dans sa tête
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre
ต่ำต้อย[adj.] (tamtøi) EN: humble ; lowly ; low ; common ; inferior FR: inférieur ; bâtard
ธรรมดา[adj.] (thammadā) EN: ordinary ; common ; usual ; regular ; general ; average ; natural ; universal ; routine ; typical ; copybook ; humble FR: ordinaire ; commun ; normal ; habituel ; courant ; usuel ; routinier ; quelconque ; banal ; naturel ; typique
ถ่อม[v.] (thǿm) EN: humble FR: se rabaisser ; se déprécier
ถ่อมตน[adj.] (thǿm ton) EN: modest ; humble FR:
ถ่อมตัว[v.] (thǿmtūa) EN: abase ; lower oneself ; humble FR: s'abaisser
ถ่อมตัว[adj.] (thǿmtūa) EN: humble ; meek ; modest FR: humble ; modeste
เตี้ยตน[adj.] (tīaton) EN: modest ; humble FR:
ต้อย[adj.] (tøi) EN: short ; low ; humble ; tiny ; inferior FR: petit ; menu
ต้อยต่ำ[adj.] (tøitam) EN: humble ; inferior FR:
ตุ๊กตุ๋ย[adj.] (tukkatui) EN: trifling ; insignificant ; humble ; small ; shabby FR: insignifiant
จ๋อง[adv.] (jøng) EN: meekly ; forlornly FR: timidement ; humblement
ความถ่อมตัว[n.] (khwām thǿmt) EN: humbleness ; modesty ; meekness FR: humilité [f]
อย่างถ่อมตัว[n. exp.] (yāng thǿmtū) EN: meekly FR: humblement

humble ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
devot {adj} | devoter | am devotestenhumble | more humble | most humble
demütig {adj} | demütiger | am demütigstenhumble | humbler | humblest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า humble
Back to top