ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

needy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *needy*, -needy-

needy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
needy (adj.) ขัดสน See also: ขาดแคลน, อัตคัด, จนมาก Syn. indigent, penniless
English-Thai: HOPE Dictionary
needy(นีด'ดี) adj. จำเป็น,ยากจนมาก, See also: needily adv., Syn. necessarily
English-Thai: Nontri Dictionary
needy(adj) ยากจน,ขาดแคลน,จำเป็น,ซึ่งต้องการมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And hell, no, I ain't swingin' by to pick your needy ass up.และชั้นจะไม่ไปรับให้แกเอาตูดดำๆนั่นขึ้นรถด้วยย่ะ
And needy and pathetic and...และเพื่อต้องการความสงสารงั้นเหรอ
It's all determined by need. We're not needy enough?มันต้องวัดจากความต้องการสิ เรายังต้องการไม่พออีกหรอ
Maybe you've been reading too many needy magazines.บางทีคุณอาจจะเคยอ่านเจอ\ในนิตยสารมากเกินไป
You date needy bitches. Why?เดทพวกสาวตัวแสบๆ ทำไมวะ?
And right now, you're being the needy girl drunk.และตอนนี้ เธอกลายเป็น สาวความต้องการสูง
And the needy have enough problems without drinking our expired cough syrup.คนจนมีปัญหาเยอะแล้ว โดยไม่ต้องดื่มยาแก้ไอของเรา
It's tough enough to deal with cam when i'm at full strength, but i have been fasting just as long as he has, and i do not have the energy to deal with a big, needy brisketcase--It's tough enough to deal with cam when i'm at full strength, But i have been fasting just as long as he has, And i do not have the energy to deal with a big, needy brisketcase--
It always comes back to the needy with you, doesn't it?มันต้องกลับมาที่เรื่อง ความต้องการตลอดเลยใช่มั้ย?
There is nothing needy about having a quality product and wanting it out there.มันไม่มีอะไรที่เรียกร้องเกินไป เกี่ยวกับการที่ผลิคภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แล้วอยากให้มันออกสู่ตลาดหรอก
I already have something needy and Fluffy that'll die if I don't take care of it... you.ฉันมีอะไรบางอย่างที่รันทดและนุ่มนิ่มอยู่แล้ว สิ่งนั้นจะตายถ้าฉันไม่ดูแลมัน...
The squalor, the filth, the decay of this institution is a shocking indictment of the abandonment of her most needy by the state of Massachusetts.ความสกปรก ความโสมม ความเสื่อมลงของโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นข้อกล่าวหาที่น่าตกตะลึง

needy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 周济 / 周濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济)
[zhōu, ㄓㄡ, 赒 / 賙] to give to the needy; to bestow alms; charity
赒人[zhōu rén, ㄓㄡ ㄖㄣˊ, 赒人 / 賙人] to help the needy; to bestow alms; charity
赒济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 赒济 / 賙濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 周濟|周济)

needy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
困窮者[こんきゅうしゃ, konkyuusha] (n) the poor or needy or destitute
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P)

needy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy ; hard-pressed FR: indigent ; nécessiteux
เด็กยากจน[n. exp.] (dek yākjon) EN: poor children; impoverished children ; needy children FR: enfants pauvres [mpl]
จน[adj.] (jon) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
ขาดแคลน[adj.] (khātkhlaēn) EN: needy ; in want ; lacking FR:
เข็ญใจ[adj.] (khenjai) EN: poverty-stricken ; impoverished ; needy FR: dans le dénuement ; miséreux
คนจน[n. exp.] (khon jon) EN: poor ; poor people ; the poor ; needy people ; poor person ; pauper FR: pauvre [m] ; défavorisé [m] ; nécessiteux [m] (vx)
ข้นแค้น[adj.] (khonkhaēn) EN: in hard circumstances ; destitute ; needy ; poverty-stricken ; penniless ; impoverished ; poor FR:
กรอ[adj.] (krø) EN: poor ; moneyless ; needy FR:
ยากจน[adj.] (yākjon) EN: poor ; impoverished ; needy ; poverty-stricken; destitute ; broke ; indigent FR: pauvre ; misérable ; marmiteux (vx)

needy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notleidende {m,f}; Notleidender | die Armen und Notleidendenneedy | the poor and needy
Not leidend; notleidend [alt] {adj}destitute; indigent; needy
arm {adj} | ärmer | am ärmstenneedy | needier | neediest
hilfsbedürftig; bedürftig {adj} | hilfsbedürftiger; bedürftiger | am hilfsbedürftigsten; am bedürftigstenneedy | needier | neediest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า needy
Back to top