ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inattentiveness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inattentiveness*, -inattentiveness-

inattentiveness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inattentiveness (n.) ความเพิกเฉย See also: ความไม่เอาใจใส่, ความไม่สนใจ, ความละเลย Syn. carelessness, heedlessness Ops. attentiveness, care, heed

inattentiveness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不熱心[ふねっしん, funesshin] (adj-na,n) indifference; lack of enthusiasm; inattentiveness

inattentiveness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachlässigkeit {f}inattentiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inattentiveness
Back to top