ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

omit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *omit*, -omit-

omit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
omit (vt.) ละเลยไป See also: เว้นไว้, ข้ามไป Syn. neglect, exclude Ops. include, insert
omit from (phrv.) ลบออกจาก Syn. delete from, erase from
English-Thai: HOPE Dictionary
omit(โอมิท') vt. ละเว้น,เว้น,ละเลย,เอาออก,ตัดทอน,ข้ามไป
English-Thai: Nontri Dictionary
omit(vt) ละเว้น,ละเลย,เว้น,เอาออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
omit to discloseละเว้นเสียไม่เปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดไป (v.) omit See also: miss out, leave out Syn. ตกหาย, หายไป
ตกหล่น (v.) omit See also: miss out, leave out Syn. ตกหาย, หายไป, ขาดไป
หายไป (v.) omit See also: miss out, leave out Syn. ตกหาย, ขาดไป
เว้น (v.) omit See also: leave a space, leave out, refrain from, miss, skip
เว้น (v.) omit See also: abstain (from), spare, refrain (from) Syn. ละเว้น
เว้น (v.) omit See also: leave a space, leave out, refrain from, miss, skip
เว้น (v.) omit See also: abstain (from), spare, refrain (from) Syn. ละเว้น
ขย้อน (v.) vomit See also: disgorge, puke, spew out
ต้นบุหรี่พระราม (n.) Neoalsomitra sarcophylla Hutch.
บุหรี่พระราม (n.) Neoalsomitra sarcophylla Hutch. Syn. ต้นบุหรี่พระราม
ราก (n.) vomit Syn. อาเจียน, สำรอก
ราก (v.) vomit See also: throw up, retch Syn. อาเจียน, สำรอก
รากเลือด (v.) vomit blood See also: spit blood
ลงราก (v.) vomit See also: be sick
สำรอก (v.) vomit See also: disgorge, puke, spew out Syn. ขย้อน
อ้วก (v.) vomit See also: be sick Syn. อาเจียน, สำรอก
อ้วก (adv.) onomatopoeia from the sound of vomiting Syn. เสียงราก, เสียงอาเจียน
อ้วก (n.) vomit Syn. อาเจียน, ราก, สำรอก
อ้วก (v.) vomit See also: throw up, retch Syn. อาเจียน, ราก, สำรอก
อาเจียน (v.) vomit See also: be sick Syn. อ้วก, สำรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't omit such important information!อย่าละเลยข้อมูลสำคัญอย่างนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You mustn't omit any detail otherwise your stories will not arouse us sufficientlyYou mustn't omit any detail... ...ไม่เช่นนั้นเรื่องราวของคุณ .จะ not arouse ที่เราเพียงพอ
And I see this beautiful, innocent baby sitting in this bloody mess, and I can't imagine this child growing up with a stigma around her neck, so I omit her from the report, I drive her to another town,กับเหตุการณ์ที่มีผู้หญิง นามสกุลไมเออร์ฆ่าตัวตาย ผมก็เห็นความสวยงาม ความไร้สาเดียงสา ของเด็กน้อยที่นั่งอยู่ในกองเลือด และผมก็คิดไม่ออกเลยว่าเด็กคนนี้ จะโตมายังไงกับเรื่องเศร้าพวกนี้
Yeah. ...just omit that entirely. Zoe!...ข้ามเรื่องนั้นไปเลย โซอี้ นายเพิ่งบริจาคเลือดเหรอ ฉันต้องคุยกับเธอเรื่องแซลลี่
I could fudge it. Omit some key facts.ผมหลบเรื่องนั้นได่ ละเลยความจริงบางอย่างไปซะ
Give me straight answers, and I'll be kind enough to omit the circumstances of our interview.ตอบคำถามฉันมาตรงๆ แล้วฉันจะใจดีพอไม่ลงรายละเอียด ของการสัมภาษณ์ของเรา
Did you just omit someone from our conversation?นี่คุณหลงลืมใครไปหรือเปล่าจากการสนทนาของเรา
And in order to bolster this false impression, you omit the word "Berlin" altogether.และเพื่อที่จะหนุน นี้ประทับใจเท็จ คุณไม่ใช้คำเบอร์ลินทั้งหมด
The act of the sodomite signifies the death of the human speciesกฎหมายของ sodomite signify the ความตายของเกี่ยวกับมนุษย์ species
More monstrous than the act of the sodomite is the act of the executionerน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่า act of sodomite ... ...คือกฎหมายของเพชฌฆาต
True, but the act of the sodomite can be repeated again and againถูกต้อง, แต่กฎหมายของ sodomite can กระทำซ้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่า
Jim never vomits at home.อยู่บ้าน จิมไม่เคยอาเจียน
If you vomit, you will choke.ถ้าเขาอาเจียนเขาจะหายใจไม่ ออก

omit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qìn, ㄑㄧㄣˋ, 唚] vomiting of animals; to use bad language
催吐[cuī tǔ, ㄘㄨㄟ ㄊㄨˇ, 催吐] emetic (to provoke vomiting)
催吐剂[cuī tǔ jì, ㄘㄨㄟ ㄊㄨˇ ㄐㄧˋ, 催吐剂 / 催吐劑] emetic (to provoke vomiting)
[shěng, ㄕㄥˇ, 省] frugal; save; to omit; to leave out; to save (money); province
百折不挠[bǎi zhé bù náo, ㄅㄞˇ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, 百折不挠 / 百折不撓] keep on fighting in spite of all setbacks; be undaunted by repeated setbacks; be indomitable
略去[lu:è qù, ㄜˋ ㄑㄩˋ, 略去] omit
[tūn, ㄊㄨㄣ, 涒] planet Jupiter; vomit
反胃[fǎn wèi, ㄈㄢˇ ㄨㄟˋ, 反胃] retching; vomiting
倾吐[qīng tǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄨˇ, 倾吐 / 傾吐] to pour out (emotions); to unburden oneself (of strong feelings); to vomit comprehensively
不屈不挠[bù qū bù náo, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, 不屈不挠 / 不屈不撓] unyielding; indomitable
坚韧不拔[jiān rèn bù bá, ㄐㄧㄢ ㄖㄣˋ ㄅㄨˋ ㄅㄚˊ, 坚韧不拔 / 堅韌不拔] firm and indomitable (成语 saw); tenacious and unyielding
[ǒu, ㄡˇ, 呕 / 嘔] vomit
呕吐物[ǒu tù wù, ㄡˇ ㄊㄨˋ ˋ, 呕吐物 / 嘔吐物] vomit

omit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドミタンス[, adomitansu] (n) admittance
アドミッタンス[, adomittansu] (n) admittance
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind)
カード読み取り装置;カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] (n) {comp} card reader
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] (n) {comp} card reader
グループコミット[, guru-pukomitto] (n) {comp} group commit
ゲーゲー[, ge-ge-] (vs) to vomit
げろげろ吐く[げろげろはく, gerogerohaku] (exp,v5k) to vomit; to throw up
コミッティー[, komittei-] (n) committee
コミット[, komitto] (n,vs) {comp} commit; (P)
コミットメント[, komittomento] (n) commitment
コミットメント単位[コミットメントたんい, komittomento tan'i] (n) {comp} commitment unit
コミットメント調整者[コミットメントちょうせいしゃ, komittomento chouseisha] (n) {comp} commitment coordinator
コミット調整担当[コミットちょうせいたんとう, komitto chouseitantou] (n) {comp} commit coordinator
ステアリングコミッティー;ステアリング・コミッティー[, sutearingukomittei-; sutearingu . komittei-] (n) (See ステコミ) steering committee
デミタス;ドミタス[, demitasu ; domitasu] (n) demi-tasse (fre
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions)
トランザクションコミットメント[, toranzakushonkomittomento] (n) {comp} transaction commitment; commitment
ノミ取り粉;蚤取り粉;ノミ取粉(io);蚤取粉(io)[ノミとりこ(ノミ取り粉;ノミ取粉);のみとりこ(蚤取り粉;蚤取粉), nomi toriko ( nomi tori kona ; nomi shu kona ); nomitoriko ( nomi tori kona ; nomi ] (n) flea powder
ノミ取り首輪;蚤取り首輪;のみ取り首輪[ノミとりくびわ(ノミ取り首輪);のみとりくびわ(蚤取り首輪;のみ取り首輪), nomi torikubiwa ( nomi tori kubiwa ); nomitorikubiwa ( nomi tori kubiwa ; nomi tori] (n) flea collar
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] (n) {comp} programmable read-only memory; PROM
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] (n) {comp} mark scanning; optical mark reading
マシンが読み取り可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] (adj-na) {comp} machine-readable
リバース[, riba-su] (n,vs) (1) reverse; (n) (2) rebirth; (3) (sl) vomit
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
不屈[ふくつ, fukutsu] (n,adj-no,adj-na) persistence; fortitude; indomitability; (P)
不屈不撓[ふくつふとう, fukutsufutou] (n) indefatigability; indomitableness; with unremitting tenacity
不抜[ふばつ, fubatsu] (adj-na,n) firm; steadfast; indomitable; unswerving; invincible
人影を認める[ひとかげをみとめる, hitokagewomitomeru] (exp,v1) to make out someone's figure
付随;附随[ふずい, fuzui] (n,vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending
付随現象[ふずいげんしょう, fuzuigenshou] (n) side effect; concomitant
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] (n) {comp} mark scanning; optical mark reading
光学式マーク読み取り装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] (n) {comp} Optical Mark Reader; OMR
光学式文字読み取り装置[こうがくしきもじよみとりそうち, kougakushikimojiyomitorisouchi] (n) {comp} optical character reader; OCR
光学式文字読取り装置[こうがくしきもじよみとりそうち, kougakushikimojiyomitorisouchi] (n) {comp} optical character reader; OCR
兜魚;冑魚[かぶとうお;カブトウオ, kabutouo ; kabutouo] (n) (1) (uk) large-headed midnight fish (Poromitra crassiceps); (2) (See 甲冑魚) armored fish; armoured fish
切り捨てる(P);切捨てる;斬り捨てる[きりすてる, kirisuteru] (v1,vt) (1) to cut down; to slay; (2) to truncate; to round down; to round off; (3) to omit; to discard; to cast away; (P)
割愛[かつあい, katsuai] (n,vs) giving something up reluctantly; omitting; leaving out; sparing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader
カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader
コミット[こみっと, komitto] commit
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator
コミットログ記録[こみっとろぐきろく, komittorogukiroku] log-commit record
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state
ドキュメント読取り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] document reader
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.)
ページ読取り装置[ページよみとりそうち, pe-ji yomitorisouchi] page reader
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading
マーク読取り装置[マークよみとりそうち, ma-ku yomitorisouchi] mark reader
マシンが読み取り可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an)
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading
光学式マーク読み取り装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] Optical Mark Reader, OMR
光学式文字読取り装置[こうがくしきもじよみとりそうち, kougakushikimojiyomitorisouchi] optical character reader, OCR
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR
文字読取り装置[もじよみとりそうち, mojiyomitorisouchi] character reader
消去及びプログラム可能読取り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] erasable programmable read-only memory, EPROM (abbr.)
畳み込み定理[たたみこみていり, tatamikomiteiri] convolution theorem
省略タグ最小化引数[しょうりゃくたぐさいしょうかひきすう, shouryakutagusaishoukahikisuu] omitted tag minimization parameter
省略不可能[しょうりゃくふかのう, shouryakufukanou] mandatory, cannot be omitted
破壊的読み取り[はかいてきよみとり, hakaitekiyomitori] destructive read
破壊読取り[はかいよみとり, hakaiyomitori] destructive read
磁気インク文字読み取り装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] Magnetic Ink Character Reader (or Recognition), MICR
磁気インク文字読取り装置[じきいんくもじよみとりそうち, jikiinkumojiyomitorisouchi] magnetic ink character reader
磁気文字読み取り装置[じきもじよみとりそうち, jikimojiyomitorisouchi] Magnetic Character Reader, MCR
読み取り専用[よみとりせんよう, yomitorisenyou] read only
読み取り専用メモリ[よみとりせんようメモリ, yomitorisenyou memori] read-only memory (ROM)
読み取り専用モード[よみとりせんようモード, yomitorisenyou mo-do] read only mode
読取りサイクル時間[よみとりサイクルじかん, yomitori saikuru jikan] read cycle time
読取り専用ファイルシステム[よみとりせんようファイルシステム, yomitorisenyou fairushisutemu] read-only file system
読取り専用記憶装置[よみとりせんようきおくそうち, yomitorisenyoukiokusouchi] read-only memory, ROM (abbr.)
読取り書込みサイクル時間[よみとりかきこみサイクルじかん, yomitorikakikomi saikuru jikan] read-write cycle time
読取り書込みスロット[よみとりかきこみスロット, yomitorikakikomi surotto] read-write slot, read-write opening
読取り書込みヘッド[よみとりかきこみヘッド, yomitorikakikomi heddo] read-write head
読取り書込み開口部[よみとりかきこみかいこうぶ, yomitorikakikomikaikoubu] read-write slot, read-write opening

omit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดไป[v. exp.] (khāt pai) EN: be missing ; be short ; omit FR: manquer ; être à court 
ละเลย[v.] (laloēi) EN: neglect ; ignore ; overlook ; be remiss ; omit FR: négliger ; abandonner ; omettre ; ignorer
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
ลืม[v.] (leūm) EN: forget ; slip one's memory ; leave behind ; neglect ; omit FR: oublier ; omettre ; négliger ; perdre de vue
หลงลืม[v.] (longleūm) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
เผลอ[v.] (phloē) EN: be careless ; remiss ; be negligent ; be reckless ; be absent-minded ; forget ; omit FR: être négligent ; être insouciant
ปล่อยทิ้ง[v. exp.] (plǿi thing) EN: neglect ; skimp ; omit ; be remiss FR:
เว้น[v.] (wēn = wen) EN: give up ; stop ; refrain from ; abstain from ; leave ; omit FR: éviter de ; arrêter de ; s'abstenir de ; exclure ; abandonner
เว้นไว้[v. exp.] (wēn wai) EN: omit FR:
อาเจียน[v.] (ājīen) EN: vomit ; regurgitate ; be sick FR: vomir ; rendre ; gerber (fam.) ; régurgiter ; dégueuler (fam., vulg.) ; dégobiller (fam.)
อนุกรรมการ[n.] (anukammakān) EN: subcommittee FR: sous-comité [m]
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity FR: honte [f]
บอร์ด[n.] (bøt) EN: board ; committee FR: comité de direction [m]
บุหรี่พระราม[n.] (burīphrarām) EN: Neoalsomitra FR: Neoalsomitra
บุหรี่พระราม[n.] (burīphrarām) EN: Neoalsomitra angustipetala FR: Neoalsomitra angustipetala
บุหรี่พระราม[n.] (burīphrarām) EN: Neoalsomitra clavigera FR: Neoalsomitra clavigera
บุหรี่พระราม[n.] (burīphrarām) EN: Neoalsomitra plena FR: Neoalsomitra plena
ไดนาโมมิเตอร์[n.] (daināmōmito) EN: dynamometer FR: dynamomètre [m]
เดนซิโอมิเตอร์[n.] (dēnsi-ōmito) EN: densiometer FR: densiomètre [m]
เอนโดมีเทรียม[n.] (ēndōmīthrīe) EN: endometrium FR:
ไฮโดรมิเตอร์[n.] (haidrōmitoē) EN: hydrometer FR: hydromètre [m]
ไฮโกรมิเตอร์[n.] (haikrōmitoē) EN: hygrometer FR: hygromètre [m]
เห็ดสมองวัว[n. exp.] (het samøng ) EN: brain mushroom ; Gyromitra esculenta FR:
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
เหียน ๆ = เหียนๆ[v.] (hīen-hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
เหียนราก[v.] (hīenrāk) EN: feel like vomiting FR:
เจตสิก[n.] (jēttasik = ) EN: mental ; mental state ; mental activities ; mentality ; mental concomitants ; mental factors ; adjuncts of consciousness ; mental adjuncts ; mental coefficients FR:
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m]
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: commission ; Board of Commissioner ; committee FR: comité [m] ; commission [f]
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān) EN: scrutinizing committee FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
การประชุมกลุ่มเล็ก[n. exp.] (kān prachum) EN: FR: petit comité [m] ; comité restreint [m]
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
คณะกรรมการ[n.] (khanakammak) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council ; panel FR: comité [m] ; commission [f] ; conseil [m] ; conseil de direction [m]
คณะกรรมการบริหาร ; คณะกรรมการการบริหาร[n. exp.] (khanakammak) EN: executive board ; board of directors FR: comité exécutif [m]
คณะกรรมการดำเนินงาน[n. exp.] (khanakammak) EN: FR: comité de direction [m]
คณะกรรมการจัดการ[n. exp.] (khanakammak) EN: management committee ; management FR: comité de gestion [m]
คณะกรรมการคัดเลือก[n. exp.] (khanakammak) EN: selection committee ; jury FR: comité de sélection [m]
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ[n. exp.] (Khanakammak) EN: National Olympic Committee (NOC) FR: comité national olympique (CNO) [m]
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย[org.] (Khanakammak) EN: FR: Comité national olympique thaïlandais [m]
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล[org.] (Khanakammak) EN: International Olympic Committee FR: Comité International Olympique [m]

omit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichzeitigkeit {f}concomitance
Begleiterscheinung {f}concomitant phenomenon; concomitant
unbezähmbar; unzähmbar; unbeugsam {adj} | unbezähmbarer | am unbezähmbarstenindomitable | more indomitable | most indomitable
Ausschusssitzung {f}comittee meeting
Landsturm {m}posse comitatus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า omit
Back to top