ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *by*, -by-

by ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
by (prep.) ใกล้ See also: ข้าง, อยู่ข้าง Syn. near
by (prep.) โดย See also: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก, ทีละ, ต่อ Syn. via
by (adv.) ก่อนเวลาที่กำหนด Syn. before Ops. after
by (prep.) ผ่าน See also: ผ่านไป, ผ่าน Syn. through
by (prep.) ระหว่าง See also: ช่วง, ที่
by (prep.) โดยประมาณ
by (prep.) เป็นผลเนื่องจาก See also: เป็นไปตาม
by (prep.) ทาง See also: ไปทาง
by (adj.) เป็นตัวแทนของ
by a mile (idm.) อย่างไกลมาก
by a whisker (idm.) อย่างเฉียดฉิว
by all accounts (idm.) ตามคำบอกเล่า See also: ตามรายงาน
by all appearances (idm.) อย่างเห็นได้ชัด See also: อย่างที่บอกไว้
by all means (idm.) แน่นอน See also: ได้เลย
by and by (idm.) เมื่อเวลาผ่านไป
by and large (idm.) โดยทั่วไป See also: ตามปกติ
by chance (idm.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่รู้สาเหตุ
by choice (idm.) โดยจงใจ See also: อย่างเจตนา
by delegated authority (adv.) โดยมีอำนาจดูแลแทนพ่อแม่ (คำทางการ) See also: โดยอำนาจของผู้ปกครอง
by dint of (idm.) เนื่องจาก See also: เป็นเพราะว่า
by direct route (adv.) โดยเส้นทางตรง
by far (adv.) อย่างแท้จริง See also: โดยปราศจากข้อสงสัย Syn. clearly, undoubtedly
by fits and starts (idm.) ไม่สม่ำเสมอ (คำไม่เป็นทางการ)
by hand (adj.) ซึ่งใช้มือทำ See also: ด้วยมือ Syn. hand-operated
by heart (idm.) โดยท่องจำ
by hook or by crook (idm.) ทุกวิถีทาง See also: ทุกหนทาง
by land (adv.) โดยทางบก
by leaps and bounds (idm.) อย่างรวดเร็ว See also: ขยายตัว
by mean of which (adv.) ด้วยวิธีที่ See also: โดยทาง Syn. by which
by means of (prep.) โดยผ่านทาง See also: ด้วยวิธีการ, ผ่าน, ทาง, โดย Syn. through
by means of (prep.) ด้วยวิธีการ
by night (adj.) ทุกคืน Syn. at night, every night
by night (adv.) ทุกคืน Syn. at night, every night
by no means (adv.) ไม่ด้วยประการใดเลย See also: มิใช่ใดๆเลย Syn. by no means, not by any means, not in any way, absolutely not, not at all
by no means (idm.) ไม่อย่างแน่นอน See also: ไม่มีทาง
by now (adv.) แล้ว Syn. already
by oneself (idm.) ตามลำพัง See also: โดยลำพัง Syn. apart, isolated, lonely, only
by preference (adv.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Syn. first, by choice, in preference
by quarters (adv.) ทุก 3 เดือนคือ 4 ครั้งใน 1 ปี See also: โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน Syn. once a quarter, periodically
by return post (idm.) ส่งกลับไปทันที
English-Thai: HOPE Dictionary
by(บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with
by-and ###SW. by (บาย'เอิน บาย') n. อนาคตอันใกล้
by-effectn. ผลแทรกซ้อน
by-electionn. การเลือกตั้งซ่อม, Syn. bye-election
by-endn. วัตถุประสงค์ส่วนตัว,วัตถุประสงค์ประกอบ
by-linen. อาชีพประกอบ,อาชีพพิเศษ,ทางแยก,สาขา, See also: byliner n. ดูby-line
by-namen. ชื่อรอง,ฉายานาม,นามสกุล,ชื่อเล่น
by-passn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
by-pastadj. อดีต v. กริยาช่อง 2และ3ของby-pass
by-pathn. ทางรอง,ทางอ้อม,ทางย่อย
by-playn. การแสดงประกอบ
by-productn. ผลพลอยได้,ผลิตผลพลอยได ้
by-roadn. ทางอ้อม,ถนนอ้อม,ถนนรอง
by-streetn. ทางอ้อม,ถนนอ้อม
by-talkn. การพูดจาเล็กน้อยหรือไม่เกี่ยวข้อง
by-your-leaven. การขอขมาที่ไม่ได้ขออนุญาต
bye(บาย) n. การผ่านข้ามไปเล่นในรอบต่อไป,สิ่งที่เป็นรอง,สิ่งสำรอง -Id. (bye the bye อย่างไรก็ตาม)
byelaw(บาย'ลอ) n. ดูbylaw
byelorussia(ไบเอลโลรัช'เชีย) n. แคว้นหนึ่งของรัสเซียทางด้านตะวันตก. -S.Belorussia
bygone(บาย'กอน) adj. อดีต,แต่ก่อน,ล้าสมัย n.bygones สิ่งที่เป็นอดีต -Id. (letbygonesbebygones เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป), Syn. past ###A. present
bylane(บาย'เลน) n. ซอยเล็ก,ตรอกเล็ก
bylaw(บาย'ลอ) n. กฎหมายประกอบ,กฎเทศบาล,กฎหมายท้องถิ่น,ข้อปลีกย่อย -S.byelaw
bypass {by-passedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypasses}n. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypathn. ทางรอง,ทางอ้อม,ทางย่อย
byre(ไบ'เออร์) n. คอกวัว,คอกปศุสัตว์
byroadn. ทางอ้อม,ถนนอ้อม,ถนนรอง
bystandern. คนมุง,คนยืนมอง
bystreetn. ทางอ้อม,ถนนอ้อม
byte(ไบทฺ) n. หน่วยของข้อมูลคอมพิวเตอร์เท่ากับ 1 อักขระหรือ 8 บิต, ข้อมูลจำนวน 8 บิต, ชุดของบิต (bit) ซึ่งคอมพิวเตอร์จัดไว้สำหรับเก็บข้อมล 1 ชุด คอมพิวเตอร์ต่างชนิดจะจัดชุดของบิตไว้ไม่เท่ากัน เช่น เครื่อง IBM 360 จัดบิตไว้เป็นชุด ๆ ละ 8 บิต เรียกว่า ไบต์ โดยปกติ ใช้เป็นหน่วยวัดขนาดของหน่วยความจำ หรือจานบันทึกว่า มีขนาดเก็บได้กี่ตัวอักษร หน่วยวัดที่ใช้กันนั้น วัดกันเป็นกิโลไบต์ (kilobyte) เรียกว่า K byte เท่ากับประมาณ 1 พันไบต์ หรือหนึ่งพันตัวอักษร, เมกะไบต์ (mega byte) เท่ากับประมาณ 1 ล้านไบต์ , กิกะไบต์ (gigabyte) เท่ากับประมาณ 1 พันล้านไบต์ และเทราไบต์ (terabyte) เท่ากับประมาณ 1 ล้านล้านไบต์เช่น เราอาจพูดว่า ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องนี้มีขนาดความจุ 2 กิกะไบต์ (หมายความว่าสามารถเก็บข้อความได้สองพันล้านตัวอักษร) อนึ่ง หน่วยวัดที่นิยมใช้มีดังนี้ 1 KB (kilobyte) = 1,024 ไบต์ 1 MB (Megabyte) = 1,048,576 ไบต์ (หรือ 1,024 Kbytes) 1 GB (gigabyte) = 1,073,741,824 ไบต์ (หรือ 1,024 Mbytes) 1 TB (terabyte) = 1,099,511,627,776 ไบต์ (หรือ 1,024 Gbytes)
bywayn. ถนนส่วนตัว,ถนนลี้ภัย,ถนนสายเปลี่ยว,การวิจัยที่ปิดบัง,ความพยายามที่ปิดบัง
bywordn. สุภาษิต,ภาษิต,คำพูดที่พูดกันบ่อย,คำขวัญ -Conf. password
byzantine empiren. อาณาจักรโรมันตะวันออก
bytes per inchไบต์ต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของตัวอักขระในเทปหรือแถบบันทึก (tape) หมายความว่า ขนาดความยาวของแถบบันทึก 1 นิ้ว จะบรรจุตัวอักขระได้เท่าใดอาจต่างกันได้ตั้งแต่ 200 ถึง 1600 ไบต์ต่อนิ้ว และอาจมีการปรับให้มากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ (บางทีใช้กับความยาวของแทร็กของพื้นผิวของจานบันทึก (disk) ด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
by(adv) ล่วงไป,ผ่านไป
BY THE by the way(adv) ในระหว่างทาง
BY-by-election(n) การเลือกตั้งซ่อม
BYE-bye-bye(int) ลาก่อน,ไปล่ะนะ
bygone(adj) ผ่านไปแล้ว,ล่วงไปแล้ว,ที่เป็นอดีต
bylaw(n) เทศบัญญัติ,กฎหมายท้องถิ่น
bypass(n) ทางผ่าน,ทางอ้อม,ทางแยก
bypath(n) ตรอก,ซอย,ทางแยก,ทางอ้อม
byroad(n) ตรอก,ทางแยก,ทางอ้อม
byway(n) ตรอก,ซอย,ทางแยก,ถนนส่วนบุคคล
byword(n) ภาษิต,สุภาษิต,คำขวัญ,คำพูดกันบ่อยๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
by defaultโดยขาดนัด, โดยผิดนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
by mutual consentโดยความยินยอมร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
by virtue ofโดยอาศัยอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
by-electionการเลือกตั้งซ่อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
by-law; bye-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
by-productผลผลิตพลอยได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bye-election; by-electionการเลือกตั้งซ่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bye-law; by-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bylaw; bye-law; by-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bypassทางเลี่ยง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
bypassingการนำพาผ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
byteไบต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
By - Product ผลพลอยได้ [สิ่งแวดล้อม]
By Chanceโดยบังเอิญ [การแพทย์]
By-Passทางข้าม [การแพทย์]
By-productsผลพลอยได้ [TU Subject Heading]
Bypassกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดี้ต่อตัวเองได้โดยตรง,ทางลัด,ทดแทน [การแพทย์]
Bypassingโดยการเสี่ยง [การแพทย์]
ByteByte, หน่วยวัดความจุของสื่อความจำเช่น หน่วยวัดความจำหลัก (RAM) หน่วยวัดความจำสำรอง ได้แก่ ดิสก์ เทป เป็นต้น หรืออาจจะเป้นหน่วยที่บอกขนาดของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 Byte จะมี 8 bit และ 1 Byte แทนข้อมูล 1 ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์]
Byzantine Empireอาณาจักรไบแซนทีน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
btw (abbr.) คำย่อของ by the way
กระจับปิ้ง (n.) fig-leaf worn by little girl See also: golden or silver medallion Syn. จะปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง,
กระยิก (v.) close in on step by step See also: draw nearer, move towards
กล่อมท้อง (v.) soothe the tension of delivery by rubbing gently the belly
การอยู่ไฟ (n.) lying by (/near) the fire after childbirth See also: lying near an open fire for warmth as well as sanitation
การไหว้ (n.) saluting by raising one´s hand press together on the face or chest
กำถั่ว (n.) gamble by betting on how many seeds are held in both hands Syn. โปกำ
ขอเกี่ยวเรือ (n.) hook at the end of a pole or rope (often used by ferry boatmen along the river)
ขะยิก (v.) close in on step by step See also: draw nearer, move towards Syn. กระยิก
ขะยุก (v.) close in on step by step See also: push one´s way gradually through a crowd
ขันชะเนาะ (v.) twist a rope tight by means of a stick
ขานรหัส (v.) call someone by signals See also: call Syn. เรียกรหัส Ops. ตอบรหัส
ขึ้นปาก (v.) learn by heart See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory Syn. เจนปาก, คล่องปาก
ขึ้นใจ (v.) learn by heart See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory Syn. ้แม่น Ops. ลืม
คลอ (adv.) side by side See also: together, alongside, by the side
คลองเลื่อย (n.) the passage made by a saw
ความชนะด้วยอำนาจ (n.) conquest or victory by might and power
ค่าน้ำนม (n.) money given to the bride´s parents by the groom´s parents at the engagement ceremony Syn. ค่าสินสอด
ค่าสินสอด (n.) money given to the bride´s parents by the groom´s parents at the engagement ceremony
จับปิ้ง (n.) fig-leaf worn by little girl See also: golden or silver medallion Syn. กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง,
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's not by my side as he used to beเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันอย่างที่เคยเป็น
I got there by planeฉันไปที่นั่นโดยเครื่องบิน
She stayed by my sideเธออยู่เคียงข้างผม
It could have been done by a professional designerมันควรจะทำโดยนักออกแบบมืออาชีพนะนี่
Violence and fighting should not be watched by childrenเด็กๆ ไม่ควรชมความรุนแรงและการต่อสู้
I had nothing to lose by giving up the jobฉันไม่มีอะไรต้องเสียถ้าเลิกทำงานนั้น
He came back, accompanied by Tomเขากลับมาแล้วพร้อมกับทอม
Do you have any books by Dickens?คุณมีหนังสือของ Dickens บ้างไหม?
I am troubled by those problemsฉันเป็นทุกข์กับปัญหาเหล่านั้น
We voted by show of handsพวกเราออกเสียงโดยการยกมือ
This table was made by my fatherโต๊ะตัวนี้ทำขึ้นโดยพ่อของฉัน
It takes about 40 minutes by planeใช้เวลาประมาณ 40 นาที โดยเครื่องบิน
It takes about 3 hours by busใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยรถบัส
We often call him by his nicknameพวกเรามักจะเรียกชื่อเล่นของเขาประจำ
The book is protected by copyrightหนังสือเล่มนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์
He used to learn everything by roteเขาเคยเรียนทุกสิ่งโดยการท่องจำ
I will be back by the end of next monthฉันจะกลับมาราวปลายเดือนหน้า
Your English is improving little by littleภาษาอังกฤษของคุณกำลังพัฒนาไปทีละน้อย
I want you to finish this by tomorrowฉันอยากให้คุณทำงานนี่ให้เสร็จภายในพรุ่งนี้
I am honored by your proposalข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติกับข้อเสนอของท่าน
Now I'm being replaced by a young ladyตอนนี้ฉันกำลังถูกแทนที่ด้วยเด็กสาวคนหนึ่ง
I haven't been to a party by myself in a long timeฉันไม่เคยไปงานปาร์ตี้ด้วยตนเองนานแล้ว
I'll be right by your side the whole timeฉันจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลา
Your daddy should be home from work by nowพ่อของลูกควรจะกลับถึงบ้านแล้วตอนนี้
We're supposed to be at the feast by now!พวกเราควรไปถึงที่งานเลี้ยงแล้วตอนนี้
I can have it done by Mondayฉันสามารถทำมันเสร็จได้ภายในวันจันทร์
You just get to know them little by littleเธอก็แค่จะได้รู้จักพวกเขามากขึ้นทีละน้อย
I may not be able to help but I'm sure you would feel better by saying itฉันอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ แต่ฉันก็แน่ใจว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นถ้าได้พูดมันออกมา
If you continue judging books by the cover, you'll regret it somedayถ้าเธอยังขืนดูอะไรแค่เปลือกนอกแล้วล่ะก็ เธอจะต้องเสียใจเข้าสักวัน
Don't judge people by what you can see on the outsideอย่าตัดสินผู้คนจากสิ่งที่เห็นแต่ภายนอก
You can come to my room anytime if you get bullied by himถ้าเธอถูกเขาระรานล่ะก็สามารถมาที่ห้องฉันได้ทุกเมื่อเลย
Do you really intend to go by yourself no matter what?เธอตั้งใจที่จะไปจริงๆ ไม่ว่ายังไงก็ตามใช่ไหม
By studying hard, so I can get good grades to get into a good schoolโดยการเรียนหนัก ดังนั้นฉันก็จะได้เกรดดี เพื่อจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ ได้
I get myself into trouble by..ฉันพาตัวเข้าสู่ปัญหาโดยการ...
I have my lunch in a snack bar nearbyฉันทานอาหารเที่ยงที่ห้องทานอาหารว่างใกล้ๆ
Don't let chances pass byอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไป
She gave birth to a baby last weekเธอคลอดบุตรสัปดาห์ที่แล้ว
The baby kept us awake all nightเจ้าตัวน้อยทำให้เราตื่นอยู่ตลอดทั้งคืน
I must say good-bye nowฉันต้องกล่าวลาก่อนแล้วตอนนี้
Let bygones be bygones!ที่ผ่านไปแล้ว ก็ให้มันแล้วไปเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He remembers his early struggles, shared by his two loyal comrades.เขาเคยร่วมรบกับเขา 2 สหาย ผู้จงรักภักดี
His Excellency seems pleased as he is greeted by Tomainian children.ท่านผู้นำ ดูเหมือนเขาจะยินดีกับการต้อนรับ โดยเด็กๆ
I'm surrounded by incompetent, stupid, sterile stenographers.ฉันมีความสามารถรอบตัว โง่.. เป็นหมัน.. นักคิด
At a feast by lottery the victim was chosen.โดยผู้นั้นได้จากการจับฉลาก.
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ
Our beloved Phooey and I'll-Dig-a-Ditchy are seated, thrilled by this historic event.พวกสวะ ที่รักของเรา และ ผู้ชมสุดจรรไร ตื่นเต้นกับประวัติศาสตร์นี้
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader,ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา
We want to live by each other's happiness, not misery.เราทุกคนต่างอยากมีความสุข
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย
Why, uh, uh, it says here he, uh, he went looking for you and, uh, uh, he was swallowed by a whale.เขาก็มองสำหรับคุณและเอ่อ เขาถูกกลืนกินโดยปลาวาฬ
Climb aboard! -We'll never get by those teeth!เราจะไม่ได้รับโดยฟันเหล่านั้น!

by ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿爸[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, 阿爸] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
阿爸父[Ā bà fù, ㄚ ㄅㄚˋ ㄈㄨˋ, 阿爸父] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, 安分守己] abide by the law and behave oneself; know one's place
哈克贝利・芬历险记[Hā kè bèi lì, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· Fen1 li4 xian3 ji4, 哈克贝利・芬历险记 / 哈克貝利・芬歷險記] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温
汤姆・索亚历险记[Tāng mǔ, ㄊㄤ ㄇㄨˇ· Suo3 ya4 li4 xian3 ji4, 汤姆・索亚历险记 / 湯姆・索亞歷險記] Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温
受寒[shòu hán, ㄕㄡˋ ㄏㄢˊ, 受寒] affected by cold; to catch cold
受暑[shòu shǔ, ㄕㄡˋ ㄕㄨˇ, 受暑] affected by heat; to suffer heatstroke or sunstroke
词缀剥除[cí zhuì bō chú, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄔㄨˊ, 词缀剥除 / 詞綴剝除] affix stripping; to determine the root of a word by removing prefix and suffix
单独[dān dú, ㄉㄢ ㄉㄨˊ, 单独 / 單獨] alone; by oneself; on one's own
只身[zhī shēn, ㄓ ㄕㄣ, 只身 / 隻身] alone; by oneself
并肩[bìng jiān, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ, 并肩 / 並肩] alongside; shoulder to shoulder; side by side; abreast
沿途[yán tú, ㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, 沿途] along the sides of the road; by the wayside
更番[gēng fān, ㄍㄥ ㄈㄢ, 更番] alternately; by turns
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, 动物农场 / 動物農場] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔
催情[cuī qíng, ㄘㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, 催情] to promote oestrus; to bring an animal to heat by artifial means
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, 叫声 / 叫聲] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals)
白香词谱[Bái xiāng cí pǔ, ㄅㄞˊ ㄒㄧㄤ ㄘˊ ㄆㄨˇ, 白香词谱 / 白香詞譜] Anthology of ci poems tunes (1795), edited by Xu Menglan 舒夢蘭|舒梦兰, with 100 accessible poems from Tang through to Qing times
被上诉人[bèi shàng sù rén, ㄅㄟˋ ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ ㄖㄣˊ, 被上诉人 / 被上訴人] appellee (side that won in trial court, whose victory is being appealed by losing side)
食色性也[shí sè xìng yě, ㄕˊ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄝˇ, 食色性也] Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).; By nature we desire food and sex.
八十天环游地球[Bā shí tiān huán yóu dì qiú, ㄅㄚ ㄕˊ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄢˊ ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 八十天环游地球 / 八十天環遊地球] Around the World in Eighty Days by Jules Verne 儒勒·凡爾納|儒勒·凡尔纳
暗箭[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, 暗箭] attack by a hidden enemy; a stab in the back
叔婆[shū pó, ㄕㄨ ㄆㄛˊ, 叔婆] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife
卡拉马佐夫兄弟[Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˇ ㄈㄨ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 卡拉马佐夫兄弟 / 卡拉馬佐夫兄弟] Brothers Karamazov by Dostoyevsky 陀思妥耶夫斯基
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, 一年被蛇咬十年怕井绳 / 一年被蛇咬十年怕井繩] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, 气管炎 / 氣管炎] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater)
[hōng, ㄏㄨㄥ, 烘] bake; heat by fire
拖驳[tuō bó, ㄊㄨㄛ ㄅㄛˊ, 拖驳 / 拖駁] barge; lighter (pulled by a tugboat)
抱不平[bào bù píng, ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 抱不平] be outraged by an injustice
唤头[huàn tou, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄡ˙, 唤头 / 喚頭] bell or gong used by street peddlers, barbers etc to attract attention
乙种粒子[yǐ zhǒng lì zǐ, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, 乙种粒子 / 乙種粒子] beta particle (electron, esp. high speed electron emitted by radioactive nucleus)
迷醉[mí zuì, ㄇㄧˊ ㄗㄨㄟˋ, 迷醉] bewitched; intoxicated by sth
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 清史列传 / 清史列傳] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls
末代皇帝[mò dài huáng dì, ㄇㄛˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ, 末代皇帝] the Last Emperor, biopic of Pu Yi 溥儀|溥仪 by Bernardo Bertolucci
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, 六神] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, 毁 / 燬] blaze; destroy by fire
蓝光[lán guāng, ㄌㄢˊ ㄍㄨㄤ, 蓝光 / 藍光] blue ray; Blu-ray, high definition DVD system pioneered by Sony as the next generation DVD
两厢情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 两厢情愿 / 兩廂情願] both sides are willing; by mutual consent
两相情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 两相情愿 / 兩相情願] both sides are willing; by mutual consent
惊弓之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, 惊弓之鸟 / 驚弓之鳥] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person

by ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband)
アイネク[, aineku] (n) (abbr) Eine Kleine Nachtmusik (work by Mozart)
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber
アシモ[, ashimo] (n) ASIMO (bipedal robot created by Honda)
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
アッシー[, asshi-] (n) (1) (abbr) (automotive) assembly; (2) (sl) (from 足) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car
アッシー君;アシ君[アッシーくん(アッシー君);アシくん(アシ君), asshi-kun ( asshi-kun ); ashi kun ( ashi kun )] (n) (sl) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
アニカラ[, anikara] (n) (abbr) anime karaoke; karaoke accompanied by animation
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls)
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period
[, i] (n) 1st in a sequence denoted by the iroha system; 1st note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring)
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P)
イラマチオ;イマラチオ[, iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
ウィークリーマンション[, ui-kuri-manshon] (n) small apartment rented by the week (wasei
ウィンドクラスト;ウインドクラスト[, uindokurasuto ; uindokurasuto] (n) windcrust; crust formed on snow by strong wind
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online)
おみ[, omi] (n) (1) (abbr) (col) (See 味噌) miso (usu. said by housewives); (2) miso soup
オリンピック景気[オリンピックけいき, orinpikku keiki] (n) economic boom created by the Tokyo Olympic Games (1962-1964)
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef)
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コネクション単位[コネクションたんい, konekushon tan'i] per-connection, by connection
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR
刻みに[きさみに, kisamini] in steps of, in units of, calculated by
鏡像[きょうぞう, kyouzou] reflected image, math image by inversion, , mirror image
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation
ギガバイト[ぎがばいと, gigabaito] gigabyte
キロバイト[きろばいと, kirobaito] kilobyte, KB
スタンバイ[すたんばい, sutanbai] standby (a-no)
ステップアクション[すてっぷあくしょん, suteppuakushon] step-by-step procedure
ダブルバイト[だぶるばいと, daburubaito] double byte
テラバイト[てらばいと, terabaito] terabyte
ナノ秒[ナノびょう, nano byou] nanosecond (ns)
ヌルバイト[ぬるばいと, nurubaito] null byte
バイト[ばいと, baito] byte, octet, 8-bit byte
バイトコンパイル[ばいとこんぱいる, baitokonpairu] byte-compile
バイト値[バイトち, baito chi] byte value
バイパス[ばいぱす, baipasu] bypass (vs)
バビロン[ばびろん, babiron] Babylon
パラメタバイト[ぱらめたばいと, parametabaito] parameter byte
ピコ秒[ピコびょう, piko byou] picosecond
ビャーン ストゥロフストゥループ[びゃーん すとうろふすとうるーぷ, bya-n sutourofusutouru-pu] Bjarne Stroustrup
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ビューウィンドウ[びゅーういんどう, byu-uindou] view window
ビューポート[びゅーぽーと, byu-po-to] viewport
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR
ビューワ[びゅーわ, byu-wa] viewer
ビュー上方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector
ビュー写像変換行列[ビューしゃぞうへんかんぎょうれつ, byu-shazouhenkangyouretsu] view mapping matrix
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates
ビュー基準点[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] view reference point
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority
ビュー平面[ビューへいめん, byu-heimen] view plane
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal
ビュー指標[ビューしひょう, byu-shihyou] view index
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] view orientation matrix
ビュー立体[ビューりったい, byu-rittai] view volume
ビュー表現[ビューひょうげん, byu-hyougen] view representation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แล้วก็ English: by the way
病院[びょういん, byouin] Thai: โรงพยาบาล English: hospital
[びょう, byou] Thai: วินาที English: second (.016 min)
近い[ちかい, chikai] Thai: ใกล้ English: near, close by

by ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีต-[pref.] (adītta-) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อ้าขาผวาปีก ; อ้าขาพวาปีก [v. (loc.)] (ākhāphawāpī) EN: create trouble for oneself by accepting unnecessary responsibilities FR:
อาเขย[n. exp.] (ā khoēi) EN: uncle by marriage ; uncle-in-law ; husband of one's father's younger sister FR:
อักโขภิณี ; อักโขเภณี[n.] (akkhōphinī ) EN: high numeral ; number 1 followed by 42 zeroes/zeros FR: nombre 1 suivi de 42 zéros
อำ[v.] (am) EN: be possessed by a ghost while asleep FR:
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāth) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; elitist bureaucracy ; government by civil servants FR: bureaucratie [f]
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
อาบเหงื่อต่างน้ำ[v.] (āpngeūatāng) EN: live by the sweat of one's brow ; struggle hard (for) ; make a living by hard labor FR: travailler dur
อาศัย[X] (āsai) EN: by virtue of ; based on FR: grâce à
อาศัยอำนาจ[X] (āsai amnāt) EN: by virtue of the power ; by virtue of the authority FR:
อาสะใภ้[n. exp.] (ā saphai) EN: aunt by marriage ; aunt-in-law FR: tante [f]
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame ; eat humble pie ; make a humiliating supplication FR:
แบ่งชำระเป็นงวด[v. exp.] (baeng chamr) EN: pay by instalments/installments (Am.) FR:
แบ่งชนชั้น[v. exp.] (baeng chonc) EN: make class distinctions ; divide by social class FR:
บ้าน...[n. prop.] (Bān ...) EN: village of ... (followed by name) FR: village de ... (suivi du nom)
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately ; unexpectedly FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement ; par chance ; chanceusement
บังสุกุล[n.] (bangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
บรรทุกเรือ[v. exp.] (banthuk reū) EN: ship ; send by boat FR:
บิ๊ก …[n. prop.] (Bik ...) EN: Big (+ nickname) ; [honorific name for military generals (used by media)] FR:
บีบขมับ[v.] (bīpkhamap) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple FR:
เบิกเรือ[v.] (boēk-reūa) EN: open a dugout by applying heat FR:
บก[adv.] (bok) EN: on land ; by land ; ashore FR: à terre
บงสุกุล[n.] (bongsukun) EN: yellow robe drawn by a Buddhist FR:
บพิตร[pr.] (bøphit) EN: the 2nd person pronoun used by a monk to address a king or venerable person] ; Your Majesty FR:
บริขาร[n.] (børikhān) EN: the eight necessary articles required by a Buddhist priest FR: les huit objets d'un bonze
บริคณห์[n.] (børikhon) EN: loan contract (secured by an indenture agreement) FR:
บริกรม[v.] (børikrom) EN: pass by FR: quitter ; marcher ; partir ; passer par
บริโภคเจดีย์[n.] (børiphōkkha) EN: thing used by the Buddha ; place used by the Buddha FR:
บทอาขยาน[n. exp.] (bot ākhayān) EN: text to be learned by heart FR:
บุญฤทธิ์[n.] (bunyarit) EN: success made by power of merit FR:
ชฎิล[n.] (chadin) EN: [one of a group of ascetics characterized by long hair bound in a high bun] ; [a class of ascetics with matted hair] ; Isi ; matted-hair ascetic FR:
ฉายรังสี[v. exp.] (chāi rangsī) EN: treat by radiation FR:
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little FR:
ชลีกร[v.] (chalīkøn) EN: salute by raising both hands FR:
ฌาน[u] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation ; Jhana FR: contemplation [f] ; extase [f] ; méditation [f]
ฉันทาคติ[n.] (chanthākhat) EN: bias arising from love ; prejudice caused by love ; bias ; partiality ; predilection ; favour ; favor (Am.) FR:
เช่าซื้อ[v.] (chaoseū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase FR: acheter en leasing ; louer-acheter
ชะวาก[n.] (chawāk) EN: enclosure approached by a tortuous entrance FR:
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire

by ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duldungsvollmacht {f}agency by estoppel
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign
Mittelpunktswinkel {m}angle subtended by the arc at the centre
Leistungsbewertung {f} | ergebnisbezogene Leistungsbewertungappraisal of results | appraisal by results
Vorgesetztenbeurteilung {f}appraisal by subordinates
Bebauungsplangebiet {n}area covered by a binding land-use plan
attributive Prüfung {f}inspection by attributes
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
beliebt; begehrt {adj} (bei) | beliebter; begehrter | am beliebtesten; am begehrtesten | beliebt sein bei | sehr beliebt bei Kindernpopular (with) | more popular | most popular | to be popular with | very popular with children; very much liked by children
weisungsgebunden {adj}bound by instruction
Kaiserschnitt {m} [med.] | durch Kaiserschnitt geborenCaesarean (section); Cesarean (section); Cesarian (section); C-section | to be born by Caesarean (Cesarian)
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood
Gegensatz {m}; Unterschied (zu) | im Gegensatz zu | im Gegensatz stehen; im Kontrast stehen (zu) | in scharfem Gegensatz (zu)contrast (with; to) | in contrast to; by contrast; contrary to; as opposed to | to contrast (with) | in marked contrast (to)
Kulturlandschaft {f}cultural landscape; land developed and cultivated by man
Tageslicht {n} | bei Tageslichtdaylight | by daylight
Flammentod {m}death by burning
Nichtantreten {n} [sport] | kampflos gewinnendefault | to win by default
Fallunterscheidung {f}definition by cases
hinterhältig; verschlagen; krumm; trickreich {adj} | auf die krumme Tourdevious | by devious means
Unterscheidung {f} | zur Unterscheidungdistinction | for distinction; by way of distinction
offener Kamin {m} | am Kaminfireplace | by the fireside
Heim {n}; Platz an einer Feuerstelle | am Kamin sitzenfireside | to sit by the fireside
Nachtschwärmer {m}fly by night
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when
Haaresbreite {f} | um Haaresbreitehairbreadth | by a hairbreadth
Stundensatz {m}hourly rate; hourly wage; rate by the hour
Variablen-Prüfung {f}inspection by variables
partielle Integration {f} [math.]integration by parts
Parkstreifen {m}lay by
Zauber {m} | wie durch Zaubermagic | as if by magic
Post {f} | Post versenden | mit der Post; durch die Post | mit getrennter Postmail | to mail | by mail | under separate cover
Wählerauftrag {m}mandate (given by the electorate)
Handbetrieb {m} | im Handbetrieb laufen | auf Handbetrieb umstellen | Handbetrieb durch Kettemanual operation; manual | to run on manual | to put on manual | hand-geared operation by means of endless chain
angeheiratet {adj}related by marriage
Meisterhand {f} | von Meisterhandmaster hand | by a master hand
gegenseitig; wechselseitig; gemeinsam {adj} | im gegenseitigen Einvernehmenmutual | by mutual consent
Ofenheizung {f}heating by stove
Versehen {n} | aus Versehen; versehentlich | kleines Versehenoversight | by mistake | slip-up
Ratenzahlung {f}payment by instalments

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า by
Back to top