ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adjacent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adjacent*, -adjacent-

adjacent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adjacent (adj.) ติดกัน See also: ประชิดกัน, ประกบ, ข้างเคียง, ข้างๆ Syn. adjoining, close, near
English-Thai: HOPE Dictionary
adjacent(อะเจ' เซินทฺ) adj. ใกล้,ชิด, ติดต่อกัน, ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน, Syn. adjoining)
English-Thai: Nontri Dictionary
adjacent(adj) ใกล้กัน,ติดกัน,ถัดไป,ชิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adjacentประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
adjacentจุดยอดประชิด, จุดยอด u และ จุดยอด v ของกราฟเป็น จุดยอดประชิด (adjacent vertices) ก็ต่อเมื่อมีเส้นเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประตูลม (n.) space between adjacent fingers or toes See also: passage for the wind, part of hand between thumb and forefinger
ข้างเคียง (adj.) adjacent See also: nearby, adjoining, close, near, next Syn. ข้างๆ, ใกล้กัน
ใกล้กัน (adj.) adjacent See also: nearby, adjoining, close, near, next Syn. ข้างๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were able to procure you a single at a table on the floor adjacent to Mr. Marshall's.We were able to procure you a single at a table adjacent to Mr. Marshall's.
I will observe them from Gae-Ma Nation, which is adjacent to Gu-Da.ข้าจะคอยสังเกตพวกเขาจากเมืองแกมา ที่อยู่ติดกับกูดา
It's a one-way street adjacent to the Vatican wall.ถนนวัน-เวย์ ติดกับกำแพงวาติกัน
By their homeowners, adjacent neighborsโดยเจ้าของบ้าน และบ้านใกล้เคียง
Well, unfortunately there were no cameras at Arago Fuels, but in this digital age, we're always being watched, so I checked with the bank that's adjacent to the station, and they lent us the footage from the security cameras at their ATM.เออ โชคไม่ดีที่ปั๊มอะราโก ไม่มีกล้องวงจรปิด แต่ในยุคนี้ เราต้องจับตาดูตลอดเวลา ดังนั้นผมเลยไปเช็คกับธนาคารที่ติดกับปั๊ม
Bacon is the juicy, fatty part of the pig right adjacent to the rear.เบคอนคือเนื้อส่วนที่หอมมันที่สุด ของหมูติดอยู่ตรงก้น
However, the area is adjacent to the ground floor lockdown, which we know the president was en route to.อย่างไรก็ตาม พื้นที่นั้นอยู่ติดกับชั้นที่มีห้องล็อคดาวน์ ห้องที่เรารู้ว่าท่าน ปธน. อยู่ในนั้น
Those are pictures from the surveillance camera in the parking structure adjacent to the accident site.ตรงโน้นคือพวกรูปถ่าย ได้มาจากกล้องวงจรปิด ในตัวอาคารที่จอดรถ ด้านที่ติดกับพื้นที่เกิดเหตุ
This is the adjacent hallway to the crime scene.นี่ภาพมุมประชิดตรง ทางเดินเข้ามาในที่เกิดเหตุ
Here we see a bone laceration on the victim's proximal humerus adjacent to the greater tubercle.ตรงนี้เรามองเห็น การฉีกขาดของกระดูก ตรงกระดูกหัวไหล่ของเหยื่อ มุมประชิดกับปุ่มใหญ่ ตรงกระดูกต้นแขน
I told him that I could not only beam a grapefruit... from one planet to the adjacent planet... in the same system, which is easy by the way...ผมบอกเขา ผมไม่ใช่แค่บีมส่งเกรปฟรุตจากดาวดวงหนึ่ง ไปยังดาวใกล้เคียงในระบบเดียวกันได้ แต่อันนั้นมันหมูเกินไป
Mobile HQ is being set up on the first floor, adjacent to the high commissioner's offices.ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่จะเตรียมการที่ชั้นหนึ่ง ติดกับที่ทำการของเจ้าหน้าที่ระดับสูง

adjacent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邻接[lín jiē, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝ, 邻接 / 鄰接] adjacent; next to
毗邻[pí lín, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, 毗邻 / 毗鄰] bordering; adjacent
相邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, 相邻 / 相鄰] neighbor; adjacent
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 邻 / 鄰] neighbor; adjacent; close to
邻近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, 邻近 / 鄰近] neighboring; adjacent; near; vicinity

adjacent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジェイサント;アジェイスント[, ajieisanto ; ajieisunto] (adj-f) adjacent
割り判[わりばん, wariban] (n) seal over the edges of adjacent sheets
割り印;割印[わりいん, wariin] (n) seal over the edges of adjacent sheets; tally impression
四色定理[ししょくていり;よんしょくていり, shishokuteiri ; yonshokuteiri] (n) four-color theorem (colour) (theorem stating that any map can be colored such that no two adjacent segments have the same color, if only four colors are used)
水屋[みずや, mizuya] (n) purificatory font at shrines and temples; room adjacent to a tea ceremony room, where utensils are washed; vendor of drinking water; cupboard
相接する[あいせっする, aisessuru] (vs-s) to be adjacent (with each other); to neighbor (neighbour); to border
真隣[まとなり, matonari] (n,adj-no) immediately adjacent
臨空[りんくう, rinkuu] (adj-no,n-pref) airport site; adjacent to airport
近海[きんかい, kinkai] (n,adj-no) coastal waters; adjacent seas; (P)
隣接した[りんせつした, rinsetsushita] (adj-f) adjoining; neighboring; neighbouring; adjacent
近接[きんせつ, kinsetsu] (n,vs,adj-no) neighboring; neighbouring; adjacent; adjoin
Japanese-English: COMDICT Dictionary
隣接ドメイン[りんせつドメイン, rinsetsu domein] adjacent domain
隣接ノード[りんせつノード, rinsetsu no-do] adjacent node
隣接単位料金区域[りんせつたんいりょうきんくいき, rinsetsutan'iryoukinkuiki] adjacent message area
隣接定義域[りんせつていぎいき, rinsetsuteigiiki] adjacent domain
隣接節点[りんせつせってん, rinsetsusetten] adjacent node

adjacent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ด้านประชิด[n. exp.] (dān prachit) EN: adjacent sides FR: côtés adjacents [mpl]
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside ; neighbouring FR: adjacent ; proche ; voisin
ขย่อน[X] (khayøn) EN: adjacent FR:
เคียง[adj.] (khieng) EN: close ; adjacent ; adjoining FR: contigu ; adjacent ; proche
ใกล้[adj.] (klai) EN: close ; adjacent ; immediate ; near ; next door FR: proche
ใกล้เคียง[adj.] (klaikhīeng) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; not so different FR: voisin ; proche ; avoisinant
มุมประชิด[n. exp.] (mum prachit) EN: adjacent angles ; supplementary angles FR: angles adjacents [mpl]
ประชิด[v.] (prachit) EN: adjoin ; come very close to ; come up against ; be adjacent to FR: s'approcher de
ประชิด[adj.] (prachit) EN: adjacent FR: adjacent
ประตูลม[n.] (pratūlom) EN: passage for the wind ; space between adjacent fingers ; part of hand between thumb and forefinger FR:
ติด[v.] (tit) EN: stand close to ; adjoin ; be adjacent to ; keep close to FR:
ติดกัน[adj.] (tit kan) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; stuck together FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné
ติดกับ[v. exp.] (tit kap) EN: be contiguous ; be close to ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; be bordered by FR: être adjacent à ; être près de
ติดต่อกัน[adj.] (tittø kan) EN: succesive ; consecutive ; adjacent FR: successif ; consécutif ; d'affilée ; de rang
เคียง[adv.] (khīeng) EN: closely ; near ; adjacently ; side by side ; next to FR: côte à côte

adjacent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angrenzend; benachbart; anliegend; anschließend {adj} | angrenzendes Feld; nachfolgendes Feld | benachbarte Kanten | benachbarter Kanaladjacent | adjacent cell | adjacent edges | adjacent channel
Nebenbereich {m}ancillary area; adjacent area
Einzugsgebiet {n} | örtlich angrenzendes Einzugsgebietcatchment area | adjacent catchment area
Anrainerstaat {m}ordering state; adjacent state
Ankathete {f} [math.]adjacent (of a right-angled triangle)
Nebenwinkel {m}adjacent angle
danebenliegend; angrenzend {adj}adjacent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adjacent
Back to top