ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mastership

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mastership*, -mastership-

mastership ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mastership (n.) ความมีอำนาจ Syn. masterdom
mastership (n.) การปกครอง See also: การควบคุม, อำนาจบังคับบัญชา Syn. command
mastership (n.) ตำแหน่งหัวหน้า
mastership (n.) ความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญ See also: ความเก่ง, ความรอบรู้ Syn. authority
English-Thai: HOPE Dictionary
mastership(มาส'เทอะชิพ) n. ความเป็นนาย,ความมีอำนาจ,การควบคุม,การบังคับบัญชา,ความสามารถ,ความรอบรู้,ความเก่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
mastership(n) การปกครอง,ความเชี่ยวชาญ,ความเป็นนาย,ความมีอำนาจ

mastership ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
免許皆伝[めんきょかいでん, menkyokaiden] (n) possessing full mastery of an art (e.g. Judo); initiation into the secrets (e.g. of an art); full mastership

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mastership
Back to top