ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intentional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intentional*, -intentional-

intentional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intentional (adj.) ซึ่งกระทำอย่างตั้งใจ See also: รอบคอบ, ซึ่งทำตามความมุ่งหมาย Syn. deliberate, intended, voluntary Ops. unintentional
intentionally (adv.) โดยตั้งใจ See also: อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ, โดยเจตนา Syn. deliberately, intendedly, voluntarily Ops. unintentionally
English-Thai: Nontri Dictionary
intentional(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,ซึ่งตั้งใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intentional abortionการทำให้แท้งโดยเจตนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จงใจ (adv.) intentionally See also: purposely, designedly, deliberately Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่ Ops. ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา
อย่างตั้งใจ (adv.) intentionally See also: deliberately, elaborately
โดยตั้งใจ (adv.) intentionally See also: deliberately Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา Ops. โดยบังเอิญ
โดยมีเจตนา (adv.) intentionally See also: deliberately, on purpose, willfully
โดยเจตนา (adv.) intentionally See also: deliberately Syn. โดยตั้งใจ, โดยจงใจ Ops. โดยบังเอิญ
ค่อนว่า (v.) reproach intentionally See also: taunt, upbraid Syn. กระแนะกระแหน
โดยไม่ตั้งใจ (adv.) unintentionally See also: involuntarily, inadvertently, casually, accidentally Syn. โดยไม่เจตนา
โดยไม่เจตนา (adv.) unintentionally See also: inadvertently, accidentally Syn. โดยไม่ได้เจตนา
โดยไม่ได้เจตนา (adv.) unintentionally See also: inadvertently, accidentally
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The diagnostics show no damage but we are certain that it was an intentional breech.เครือข่ายไม่ได้รับความเสียหาย แต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นการเจาะเข้าระบบรึเปล่า
Something about intentional 100-meter vertical drops not being covered.ถ้าเกิดตั้งใจทำให้ตกลง จากที่สูงเกินกว่า100เมตร เค้าไม่รับประกัน
A homicide occurred in the course of an intentional maiming of the victim, so it's aggravated murder.การฆาตกรรมเกิดขึ้นในการเรียน วิธีการทำให้เหยื่อพิการ มันก็เลยทำให้ฆาตกรโมโหขึ้น
They say it was a hit and run, but I think the police view it as an intentional homicide rather than an accident.แต่ผมคิดว่าทางตำรวจมีความเห็นว่า เป็นการจงใจฆาตกรรม มากกว่าเกิดจากอุบัติเหตุ
Delete the photos, or we'll be filing a suit for intentional infliction of emotional distress."ความสัมพันธ์ก่อให้เกิดความซับซ้อน.. ซึ่งฝ่าฝืนเหตุผล"
Ms. Kaswell, we know you won't prevail on intentional infliction, so we're calling your bluff.เธอก็น่าจะรู้ว่าจะเจออะไร มันเหมือนดาบ 2 คม ผมเห็นด้วย คดีนี้ไม่มีข้อถูกผิด
That conference was concerning the claim of intentional infliction of emotional distress, not copyright infringement, so it is admissible.เราจะฟ้องลาน่า ไคลน์แทน ว่าไงนะ ไม่ ทิมๆ ฉันอธิบายได้ อยู่ในความสงบ นำตัวพยานไปขัง
Intentional infection.ตั้งใจให้ติดเชื้อน่ะสิ
Intentional infliction of emotional distress, really, is a loser.-ฉันก็คิดแบบั้น -เราต้องไปที่ศูนย์ยึดรถ
Intentional or not, I didn't have time for such petty matters. Petty matters?พวกเราอุตส่าห์เจอกัน แต่พวกนายยังมาพูดเรื่องเด็กๆอย่างนั้นเหรอ
Intentional walk, game-ending double play.ลูกเสีย ดับเบิ้ลเพลย์
Not intentionally but yes.โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ แต่ ใช่

intentional ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明知故犯[míng zhī gù fàn, ㄇㄧㄥˊ ㄓ ㄍㄨˋ ㄈㄢˋ, 明知故犯] deliberate violation (成语 saw); intentional crime
故意杀人[gù yì shā rén, ㄍㄨˋ ㄧˋ ㄕㄚ ㄖㄣˊ, 故意杀人 / 故意殺人] intentional homicide
故杀[gù shā, ㄍㄨˋ ㄕㄚ, 故杀 / 故殺] intentional homicide; abbr. for 故意殺人|故意杀人
有意[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, 有意] intend; intentionally; be interested (in)
成心[chéng xīn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ, 成心] intentional; deliberate; on purpose

intentional ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテンショナル[, intenshonaru] (adj-na) intentional
乾咳;空咳[からせき;からぜき, karaseki ; karazeki] (n) (1) dry cough; hacking cough; (2) (esp. 空咳) intentional cough (i.e. to get someone's attention)
手抜き[てぬき, tenuki] (n,vs) (1) omitting crucial steps; cutting corners; skimping; (2) intentional negligence; (P)
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
ひょっと[, hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (n) {comp} (intentional) fiber cut
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman
マジボケ[, majiboke] (n) (unintentionally comedic) stupidity
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P)
何の気なし;何の気無し[なんのきなし, nannokinashi] (exp) unintentional; with calmness; casually
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P)
作為的[さくいてき, sakuiteki] (adj-na) intentional; contrived
助長[じょちょう, jochou] (n,vs) (1) promotion; fostering; (n) (2) unwanted help (usu. unintentionally harmful); unnecessary help
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P)
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P)
意図的[いとてき, itoteki] (adj-na) intentional; on purpose; (P)
承知の上で[しょうちのうえで, shouchinouede] (exp) intentionally; on purpose; deliberately; taking something into account
敬遠[けいえん, keien] (n,vs) (1) pretending to respect someone while in fact staying distant from him; (2) keeping at a distance; (3) kicking upstairs; giving a batter an "intentional walk"; (P)
殊更[ことさら, kotosara] (adv) intentionally; deliberately; especially
蒸発[じょうはつ, jouhatsu] (n,vs,adj-no) (1) evaporation; (2) disappearance (of people intentionally concealing their whereabouts); unexplained disappearance; (P)
遊ぶ[あそぶ(P);あすぶ(ok), asobu (P); asubu (ok)] (v5b,vi) (1) to play; to enjoy oneself; to have a good time; (2) to mess about (with alcohol, gambling, philandery, etc.); (3) to be idle; to do nothing; to be unused; (4) (as 〜に遊ぶ) to go to (for pleasure or for study); (5) (in baseball) to intentionally throw a ball to lower the batter's concentration; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut

intentional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation ; expressément
โดยไม่ได้ตั้งใจ[adv.] (dōi mai dāi) EN: unintentionally ; accidentally FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่เจตนา[adv.] (dōi mai jēt) EN: unintentionally FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่มีเจตนา[adv.] (dōi mai mī ) EN: unintentionally FR: involontairement ; sans intention
โดยไม่ตั้งใจ[adv.] (dōi mai tan) EN: unintentionally ; accidentally FR:
โดยตั้งใจ[adv.] (dōi tangjai) EN: intentionally FR:
แจ้งความเท็จ[v. exp.] (jaēngkhwām ) EN: report false information intentionally FR:
จับพลัดจับผลู[v.] (japphlatjap) EN: take at random ; grab at random ; occur unintentionally FR:
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
ฆ่าคนโดยเจตนา[v. exp.] (khā khon dō) EN: kill intentionally ; murder FR: assassiner
ฆ่าคนโดยไม่เจตนา[v. exp.] (khā khon dō) EN: kill unintentionally FR: tuer involontairement
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
กระทำโดยเจตนา[v.] (krathamdōij) EN: commit an act intentionally FR: agir intentionnellement
ไม่ได้ตั้งใจ[adj.] (mai dāi tan) EN: not deliberate ; unintented ; it was unintentional FR: involontaire
ไม่รู้ตัว[adv.] (mai rūtūa) EN: unintentionally ; without thinking; unconsciously FR: inconsciemment
เผลอหลับ[v. exp.] (phloē lap) EN: doze off ; fall asleep unintentionally ; snooze FR:
ทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ[v. exp.] (thing-thing) EN: care about sth unintentionally FR:
อย่างตั้งใจ[adv.] (yāng tangja) EN: intentionally FR: intentionnellement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intentional
Back to top