ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intended

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intended*, -intended-

intended ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intended (adj.) ซึ่งวางแผนเอาไว้ See also: ซึ่งเตรียมการเอาไว้ Syn. planned, designed, expected Ops. unintended
intended (adj.) ซึ่งกระทำ / พูดอย่างตั้งใจและระมัดระวัง
intended (adj.) ซึ่งมีเจตนา See also: ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
intendedly (adv.) โดยตั้งใจ See also: อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ, โดยเจตนา Syn. deliberately, voluntarily Ops. unintentionally
English-Thai: HOPE Dictionary
intended(อินเทน'ดิด) adj. ซึ่งมีเจตนา,ตั้งใจว่า,มุ่งหมายไว้,หมั้นหมาย. n. คู่หมั้น.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intended family sizeขนาดครอบครัวที่ตั้งใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียความตั้งใจ (v.) not do as intended See also: not do as planned Ops. สมความตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you suppose that sudden departure was intended to be funny?จู่ๆ ก็ปลีกตัวออกไปเฉยเลย นึกว่าตลกรึไง
The question was intended to discover if there was any violence on their side.ผมหมายถึงมีการใช้กำลังจากฝ่ายนั้นมั้ย
It could only be 'cause he realized his scheme had misfired, and the gunshot was intended to kill him, not me.อาจจะเป็นได้เพราะ เขารู้ว่าปืนได้ยิงพลาด และกระสุนปืนนั้น ตั้งใจจะฆ่าเขาไม่ใช่ผม
But I never intended all this madnessฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เลย
That it has not taken place. That Wickham never intended to marry Lydia at all!มันเกิดขึ้นจนได้ วิคแฮมไม่เคยตั้งใจที่จะแต่งงานกับลิเดียเลย
The reason was, of course, that I intended to father a son.เหตุผลก็คือแน่นอนอยู่แล้วที่ พ่อต้องมีลูกชายสักคน
From their infancy they have been intended for each other.ตั้งแต่ยังเป็นทารก พวกเขาถูกมุ่งหมายให้เป็นของและกัน
Are you aware that Charlie and I... had intended to come up here and cap your punk ass? And your girlfriend Nick.จะขึ้นมายิงแกกับนิคแฟนแก
I intended to save this... until the engagement gala next week.ทีแรกตั้งใจจะเก็บนี่เอาไว้ จนกว่าจะถึงพิธีวิวาห์อาทิตย์หน้า
They are signs intended to be seen from the sky... No radio either. Just for a while.เครื่องหมายนี้ตั้งใจจะให้เห็นทางท้องฟ้า ปิดวิทยุด้วยเถอะ สักพักก็ยังดี ซื้อหนังสือหน่อยครับ
It's a funerary statue of the pharaoh and queen originally intended to preserve the pharaoh's ka.เป็นรูปปั้นในสุสานของฟาโรห์กับราชินี ทำขึ้นเพื่อใช้เก็บ"คา"...
They carry their intended down a long path as a symbolic way of embarking' upon the life ahead of 'em.เขาต้องอุ้มด้วยความมุ่งมั่นไปตามทางเดินยาวๆ คล้ายกับเป็นสัญลักษณ์ของการลงเรือ ไปสู่ภพหน้าของพวกเขาน่ะ

intended ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美称[měi chēng, ㄇㄟˇ ㄔㄥ, 美称 / 美稱] honorific; elegant form of words intended to honor or show respect
谦辞[qiān cí, ㄑㄧㄢ ㄘˊ, 谦辞 / 謙辭] humble word; term of humility; modesty language in Chinese grammar, intended to honor one's interlocutor
内涵意义[nèi hán yì yì, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ ㄧˋ ㄧˋ, 内涵意义 / 內涵意義] implied meaning; intended meaning; the logical content of a word or technical notion
言外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, 言外之意] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended
猪狗[zhū gǒu, ㄓㄨ ㄍㄡˇ, 猪狗 / 豬狗] pig-dog (intended as insult); Schweinhund

intended ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕舞い;仕舞;終い;了い[じまい, jimai] (suf) (1) (uk) (after a noun) (See 店じまい) ending; quitting; closing; (2) (uk) (after the 〜ず negative form of a verb) indicates disappointment for not having done what one wanted or intended to do
使用目的[しようもくてき, shiyoumokuteki] (n) intended use; intended purpose
向け[むけ, muke] (n-suf) intended for ...; oriented towards ...; aimed at ...; (P)
実用本位[じつようほんい, jitsuyouhon'i] (n,adj-no) pragmatism; functionalism; practicality; being intended for practical purposes
竜灯[りゅうとう, ryuutou] (n) phosphorescent lights seen at sea at night; lights that can be seen on the altar of gods, intended as an offering
若向き[わかむき, wakamuki] (n) intended for the young
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding
出来ちゃった結婚;できちゃった結婚[できちゃったけっこん, dekichattakekkon] (n) (See 出来婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding
Japanese-English: COMDICT Dictionary
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for

intended ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้วางแผนไว้[adj.] (dāi wāngpha) EN: intended FR:
เสียความตั้งใจ[v. exp.] (sīa khwām t) EN: not do as intended FR:
ตั้งใจให้เกิดขึ้น[adj.] (tangjai hai) EN: intended FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intended
Back to top