ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

purposely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *purposely*, -purposely-

purposely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
purposely (adv.) อย่างจงใจ Syn. intentionally, advisedly
English-Thai: Nontri Dictionary
purposely(adv) โดยเจตนา,โดยมีจุดมุ่งหมาย,โดยมีเป้าหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For one thing they may purposely run at a loss.อย่างหนึ่งคือมันอาจยอมดำเนินกิจการขาดทุน
They may purposely run at a loss because of the side benefits.มันอาจดำเนินกิจการทั้ง ๆ ที่รู้ว่าขาดทุน เพราะผลดีข้างเคียงบางอย่าง
But what if someone at unr was purposely shutting off the supply?เอลเลน ฉันคิดว่าคุณคงไม่มา
But since you're not a Spanish tutor... just a lying creep who purposely upset everyone... in an attempt to get with me, I'd appreciate it if you left... and stopped wasting all of our time.ฉันจะรู้สึกยินดีกว่าถ้าคุณเดินออกไปซะ และไม่รบกวนเวลาพวกเรามากไปกว่านี้ ทุกคนพร้อมนะ? ได้
It has been announced, however, that it is technologically impossible to purposely misuse OZ's system for malicious intent.อย่างไรก็ตาม ทางเทคนิคแล้ว มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ ระบบของ OZ เพื่อก่อเหตุร้ายโดยเจตนา
You know, once in the fourth grade, I had to miss recess 'cause I purposely broke the rules of grammar.รู้ไหม ครั้งนึงตอน ป.4 ฉันพลาดช่วงเวลาพักไป เพราะว่าฉันผิดกฏเรื่องแกรมม่า
I purposely put Brick in the ugliest car on the lot and marked it up by 25 percent.ฉันอุตส่าห์เอาบริคไปไว้ในรถ ที่น่าเกลียดที่สุดในลานจอด... ...แถมบวกราคาเข้าไป 25 เปอร์เซ็นต์
I still thought that you purposely switched my bag.ฉันคิดว่าเธอ ตั้งใจสลับกระเป๋าของฉัน.
As I grew to know you, I purposely kept you from her.และพอผมได้รู้จักคุณ ผมก็ตั้งใจจะเก็บคุณให้ห่างจากหล่อน
You purposely told me during a Colts game.คุณบอกผมตอนดูเกมโคลช์
You purposely kept me out.เธอตั้งใจกันฉันออกมา
Is Kim Yoon Shik that important of a person to me that I should purposely avoid him?คิมยูนชิก เจ้าคิดว่าตัวเองมีความสำคัญกับข้า มากพอขนาดทำให้ข้าต้องหลบหน้าเลยหรือ?

purposely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失行[しっこう, shikkou] (n) (1) (ethical) mistake; (2) apraxia (inability to purposely perform some actions)

purposely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า purposely
Back to top