ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elaborately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elaborately*, -elaborately-

elaborately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elaborately (adv.) อย่างประณีต See also: อย่างละเอียด, อย่างซับซ้อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างประณีต (adv.) elaborately See also: finely Syn. ละเอียดลออ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elaborately
Back to top