ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upbraid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upbraid*, -upbraid-

upbraid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upbraid (vt.) ดุด่า See also: ว่ากล่าวอย่างแรง, ตำหนิ Syn. scold, reprimand, blame Ops. praise
upbraid for (phrv.) ตำหนิ / ดุด่าในเรื่อง Syn. upbraid with
upbraid with (phrv.) ตำหนิ / ดุด่าในเรื่อง Syn. upbraid for
upbraider (n.) ผู้ดุด่า See also: ผู้ว่ากล่าว
English-Thai: HOPE Dictionary
upbraid(อัพเบรด') vt.,vi. ดุด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง,ประณาม., See also: upbraider n., Syn. scold
English-Thai: Nontri Dictionary
upbraid(vt) ติเตียน,ดุด่า,ตำหนิ,ประณาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thanks. How much better that man should fall before the lion than the wolf. The clock upbraids me with the waste of time.ขอบใจ มาแล้ว โทษที ขอโทษครับ You'll nothing, madam, to my lord by me?

upbraid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhà, ㄓㄚˋ, 吒] upbraid

upbraid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣突く;剣突[けんつく, kentsuku] (n) (uk) (See 剣突を食わす) rough scolding; upbraiding; tongue-lashing; dressing-down

upbraid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุด่า[v. exp.] (du dā) EN: berate ; abuse ; upbraid ; chew out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upbraid
Back to top