ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

designedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *designedly*, -designedly-

designedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
designedly (adv.) โดยตั้งใจ See also: โดยจงใจ, อย่างเจตนา Syn. advisedly, voluntarily
English-Thai: Nontri Dictionary
designedly(adv) โดยวางแผนไว้แล้ว,โดยเจตนา,โดยระบุไว้แล้ว

designedly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า designedly
Back to top