ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-intentional-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intentional, *intentional*,

-intentional- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The diagnostics show no damage but we are certain that it was an intentional breech.เครือข่ายไม่ได้รับความเสียหาย แต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นการเจาะเข้าระบบรึเปล่า
Something about intentional 100-meter vertical drops not being covered.ถ้าเกิดตั้งใจทำให้ตกลง จากที่สูงเกินกว่า100เมตร เค้าไม่รับประกัน
A homicide occurred in the course of an intentional maiming of the victim, so it's aggravated murder.การฆาตกรรมเกิดขึ้นในการเรียน วิธีการทำให้เหยื่อพิการ มันก็เลยทำให้ฆาตกรโมโหขึ้น
They say it was a hit and run, but I think the police view it as an intentional homicide rather than an accident.แต่ผมคิดว่าทางตำรวจมีความเห็นว่า เป็นการจงใจฆาตกรรม มากกว่าเกิดจากอุบัติเหตุ
Delete the photos, or we'll be filing a suit for intentional infliction of emotional distress."ความสัมพันธ์ก่อให้เกิดความซับซ้อน.. ซึ่งฝ่าฝืนเหตุผล"
Ms. Kaswell, we know you won't prevail on intentional infliction, so we're calling your bluff.เธอก็น่าจะรู้ว่าจะเจออะไร มันเหมือนดาบ 2 คม ผมเห็นด้วย คดีนี้ไม่มีข้อถูกผิด
That conference was concerning the claim of intentional infliction of emotional distress, not copyright infringement, so it is admissible.เราจะฟ้องลาน่า ไคลน์แทน ว่าไงนะ ไม่ ทิมๆ ฉันอธิบายได้ อยู่ในความสงบ นำตัวพยานไปขัง

-intentional- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明知故犯[míng zhī gù fàn, ㄇㄧㄥˊ ㄓ ㄍㄨˋ ㄈㄢˋ, 明知故犯] deliberate violation (成语 saw); intentional crime
故意杀人[gù yì shā rén, ㄍㄨˋ ㄧˋ ㄕㄚ ㄖㄣˊ, 故意杀人 / 故意殺人] intentional homicide
故杀[gù shā, ㄍㄨˋ ㄕㄚ, 故杀 / 故殺] intentional homicide; abbr. for 故意殺人|故意杀人

-intentional- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテンショナル[, intenshonaru] (adj-na) intentional
乾咳;空咳[からせき;からぜき, karaseki ; karazeki] (n) (1) dry cough; hacking cough; (2) (esp. 空咳) intentional cough (i.e. to get someone's attention)
手抜き[てぬき, tenuki] (n,vs) (1) omitting crucial steps; cutting corners; skimping; (2) intentional negligence; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -intentional-
Back to top