ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

express

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *express*, -express-

express ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
express (n.) การส่งแบบเร่งด่วน (ไปรษณีย์)
express (adj.) ชัดเจน See also: ชัดแจ้ง, เด่นชัด Syn. clear, explicit, unambiguous
express (adj.) ด่วน (พาหนะขนส่ง, ไปรษณีย์) See also: เร็วเป็นพิเศษ Syn. fast, high-speed, nonstop
express (n.) รถด่วน See also: รถไฟด่วน, รถโดยสารด่วน
express (vt.) ส่งไปรษณีย์แบบด่วน See also: ส่งจดหมายด่วน Syn. dispatch, forward
express (vt.) แสดงออก (ทางความคิดหรือความรู้สึก) โดยใช้คำพูด See also: พูดออกมา Syn. manifest, reveal, show
express (adv.) อย่างเร่งด่วน (พาหนะขนงส่ง, ไปรษณีย์) See also: อย่างเร็วเป็นพิเศษ Syn. fast, rapidly
express as (phrv.) แสดงออกมาเป็น See also: อยู่ในรูปของ
express in (phrv.) แสดง (บางสิ่ง) ในรูปของ See also: ทำให ้(บางสิ่ง) ออกมาใน, ทำให้ (บางสิ่ง) อยู่ในลักษณะของ
express oneself (phrv.) แสดงความคิดหรือความรู้สึกออกมา See also: เผยความคิดหรือความรู้สึกออกมา
express to (phrv.) แสดง (บางสิ่ง) กับ See also: แสดง (บางสิ่ง) ต่อ, เผยต่อ
expressed opinion (n.) สิทธิในการพูด See also: สิทธิในการแสดงความเห็น Syn. voice, vote
expression (n.) การแสดงออกทางสีหน้า See also: การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า, สีหน้า Syn. facial expression
expression (n.) สำนวน
expressionless (adj.) ซึ่งไม่แสดงความรู้สึก (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า) See also: ซึ่งไม่แสดงความสนใจ (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า) Syn. blank, dull, impassive
expressive (adj.) ซึ่งพรรณา See also: ซึ่งบรรยาย Syn. imaginary, literary, figurative
expressive (adj.) ซึ่งมีวาทศิลป์ See also: ซึ่งพูดเป็น, พูดดี, ซึ่งมีความสามารถในการพูด Syn. persuasive
expresso (n.) (เครื่องดื่ม) กาแฟเอสเปรสโซ Syn. espresso
expresso (n.) กาแฟ (ผง) เอสเปรสโซ Syn. espresso
expresso (n.) เครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ Syn. espresso
expressway (n.) ทางด่วน Syn. freeway, superhighway
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand (n.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
English-Thai: HOPE Dictionary
express(อิคซฺเพรส') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงความคิดเห็น,แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร,ส่งด่วน,บีบ,คั้น adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,แน่นอน,เหมาะสม,ด่วน,เร็วเป็นพิเศษ,โดยเฉพาะ,พิเศษ. n. ขบวนรถด่วน,การส่งด่วน,บริษัทขนส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิ
express deliveryn. การส่งด่วน,การขนส่งด่วน.
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
expressive(อิคซฺเพรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแสดงออก,มีความหมาย,เกี่ยวกับคำพูดลักษณะท่าทางน้ำเสียง เครื่องหมาย สูตรศัพท์ที่แสดงออก, See also: expressiveness n., Syn. significant
expressly(อิคซฺเพรส'ลี) adv. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างด่วน,ส่งด่วน., Syn. precisely
expresswayn. ทางด่วน,สายด่วน,ทางสายด่วน
English-Thai: Nontri Dictionary
express(adj) ด่วน,ด่วนพิเศษ,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,โดยเฉพาะ
expression(n) เครื่องหมาย,การแสดง,การแสดงความคิด,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง
expressive(adj) ซึ่งมีความหมาย,เกี่ยวกับลักษณะท่าทาง,เกี่ยวกับการแสดง
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expressชัดแจ้ง, แสดงออกชัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
express abrogationการยกเลิกกฎหมายโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expressionนิพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expressการแสดงออก [การแพทย์]
Expressionการแสดงออก,การบีบ,การแสดงออก [การแพทย์]
Expressionlessไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์,สีหน้าไร้อารมณ์ [การแพทย์]
Expressive Functionรูปของการตอบสนอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร.ส.พ. (n.) The Express Transportation Organization of Thailand See also: E.T.O Syn. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ร.ส.พ. (n.) The Express Transportation Organization of Thailand Syn. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ว้าย (int.) exclamation of woman user to express fear or fright See also: Oh, no!, Gracious!
ฮึ่ม (int.) sound which express dissatisfaction
รถด่วน (n.) express See also: express train, express bus
ระบาย (v.) express See also: give vent to
เอื้อน (v.) express See also: utter, say
แสดงออก (v.) express See also: demonstrate, exhibit, show Syn. เปิดเผย
แสดงความจำนง (v.) express (one´s) desire See also: state (one´s) aim/purpose/intention
แสดงความจำนง (v.) express (one´s) desire See also: state (one´s) aim/purpose/intention
ออกความคิดเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. แสดงความเห็น, เสนอความเห็น
ออกความคิดเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. แสดงความเห็น, เสนอความเห็น
ออกความเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. แสดงความเห็น, เสนอความเห็น, ออกความคิดเห็น
ออกความเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. แสดงความเห็น, เสนอความเห็น, ออกความคิดเห็น
เสนอความเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. แสดงความเห็น, ออกความคิดเห็น
เสนอความเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. แสดงความเห็น, ออกความคิดเห็น
แสดงความเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. เสนอความเห็น, ออกความคิดเห็น
แสดงความเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. เสนอความเห็น, ออกความคิดเห็น
ตีหน้ายักษ์ (v.) express anger on one´s face See also: make a sullen face Syn. ใส่หน้ายักษ์
ใส่หน้ายักษ์ (v.) express anger on one´s face See also: make a sullen face
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You've got an express mailคุณได้รับจดหมายด่วน
I would like to express my grateful thank to youฉันอยากจะแสดงความขอบคุณต่อคุณเป็นอย่างยิ่ง
Words can't express what I feltคำพูดต่างๆ ไม่สามารถสื่อถึงความรู้สึกของฉันได้
I don't know how to express my gratitudeฉันไม่ทราบว่าจะแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจได้อย่างไร
I would like to express my sincere thank to themฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อพวกเขา
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
He expressed concerns about…เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... wish to express our extreme displeasure...อยากบอกถึงความไม่พอใจสุดซึ้ง
I can't find the words to truly express my joy at the rekindling of our association.ผมบรรยายไม่ถูกเลย ว่าดีใจแค่ไหน ...ที่เราจะได้ร่วมงานกันอีก
We'll be all right if we can just get back on the express way.เราจะไม่เป็นอะไรถ้าเราสามารถกลับสู่ทางด่วนได้
This don't look like no express way to me!ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ทางด่วน
My brother's writing out an American Express traveler's check... to cover the bar tab.น้องชายของผมกำลังเขียน แอเมริแคนเอคสเพรสแทรแลอสเชค เพื่อใช้จ่ายค่าเบียร์
Victor's downstairs. Kumite Express leaves in five minutes.ชั้นล่างของวิกเตอร์ Kumite ด่วนใบในห้านาที
Well, maybe musicians back then just played because it felt good to express themselves.บางที นักดนตรีสมัยนั้นอาจจะแค่เล่น.. เพื่อความเพลิดเพลินของตัวเอง
It started because there was an emotional need for it to express some disillusionment or deep desire or sadness.มันเริ่ม เพราะเป็นอารมณ์ที่อยากเล่น เพื่อปลดปล่อย หรือความรู้สึก หรือความเศร้า
An express came at twelve last night, just as we were all gone to bed.จดหมายด่วนมาถึงเมื่อวานตอนเที่ยงคืน ซึ่งเป็นตอนที่เราเข้านอนกันแล้ว
I beg your pardon, but did you know an express come for master from Mr Gardiner?ฉันขออภัยด้วยแต่คุณรู้มั้ยว่ามีจดหมายด่วน มาถึงคุณผู้ชายจากคุณการ์ดิเนอร์
When I and Senator Keeley founded the Coalition for Moral Order... it was to express moral, rather than political, views.เมื่อผมและวุฒิสมาชิกคีเลย์ก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อ ... มันก็จะแสดงความมีคุณธรรมมากกว่าการเมืองครั้ง
"I have not been able to express my gratefulness to you."“ฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงให้คุณรู้ว่า ฉันสำนึกบุญคุณแค่ไหน”

express ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
不置可否[bù zhì kě fǒu, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄎㄜˇ ㄈㄡˇ, 不置可否] decline to comment; not express an opinion; be noncommittal; hedge
每日快报[Měi rì Kuài bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ, 每日快报 / 每日快報] Daily Express (newspaper)
抒写[shū xiě, ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ, 抒写 / 抒寫] to express (emotions in prose); a written description (of emotions)
唱反调[chàng fǎn diào, ㄔㄤˋ ㄈㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, 唱反调 / 唱反調] to sing an opposite tune; to contradict; to express an opposing view; to strike a discordant note
出点子[chū diǎn zi, ㄔㄨ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 出点子 / 出點子] express an opinion
快车[kuài chē, ㄎㄨㄞˋ ㄔㄜ, 快车 / 快車] express (train, bus etc)
快递[kuài dì, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, 快递 / 快遞] express delivery
慰问[wèi wèn, ㄨㄟˋ ㄨㄣˋ, 慰问 / 慰問] express sympathy, greetings, consolation etc
特快专递[tè kuài zhuān dì, ㄊㄜˋ ㄎㄨㄞˋ ㄓㄨㄢ ㄉㄧˋ, 特快专递 / 特快專遞] express mail
叹赏[tàn shǎng, ㄊㄢˋ ㄕㄤˇ, 叹赏 / 嘆賞] to admire; to express admiration
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
信笔[xìn bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄧˇ, 信笔 / 信筆] to write freely; to express oneself as one pleases
告白[gào bái, ㄍㄠˋ ㄅㄞˊ, 告白] to pronounce; public announcement; to express oneself; to justify
快行道[kuài xíng dào, ㄎㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˋ, 快行道] fast lane; express lane
联邦快递[lián bāng kuài dì, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, 联邦快递 / 聯邦快遞] Federal Express (FedEx)
[zhù, ㄓㄨˋ, 祝] invoke; pray to; wish; to express good wishes; surname Zhu
快信[kuài xìn, ㄎㄨㄞˋ ㄒㄧㄣˋ, 快信] letter by express mail
惊喜若狂[jīng xǐ ruò kuáng, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, 惊喜若狂 / 驚喜若狂] pleasantly suprised like mad (成语 saw); capering madly with joy; to express boundless pleasure
致辞[zhì cí, ㄓˋ ㄘˊ, 致辞 / 致辭] to express in words or writing; to make a speech (esp. short introduction, vote of thanks, afterword, funeral homily etc); to address (an audience); same as 致詞|致词
铭谢[míng xiè, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄝˋ, 铭谢 / 銘謝] to express gratitude (esp. in public); vote of thanks; also written 鳴謝|鸣谢
鸣谢[míng xiè, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄝˋ, 鸣谢 / 鳴謝] to express gratitude (esp. in public); vote of thanks
令人叹为观止[lìng rén tàn wéi guān zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, 令人叹为观止 / 令人嘆為觀止] (set expression) astonishing to see
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
公倍式[gōng bèi shì, ㄍㄨㄥ ㄅㄟˋ ㄕˋ, 公倍式] common multiple expression
公因式[gōng yīn shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 公因式] common factor; common divisor (of a math. expression)
贬词[biǎn cí, ㄅㄧㄢˇ ㄘˊ, 贬词 / 貶詞] derogatory term; expression of censure
名状[míng zhuàng, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 名状 / 名狀] to express; to describe
莫可名状[mò kě míng zhuàng, ㄇㄛˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 莫可名状 / 莫可名狀] indescribable (joy); inexpressible (pleasure)
体现[tǐ xiàn, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄢˋ, 体现 / 體現] to embody; to reflect; to give expression to; to be reflected in; exemplify
寄怀[jì huái, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄞˊ, 寄怀 / 寄懷] emotions expressed in writing
关系式[guān xì shì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕˋ, 关系式 / 關係式] equation expressing a relation
婉称[wǎn chēng, ㄨㄢˇ ㄔㄥ, 婉称 / 婉稱] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉词[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉词 / 婉詞] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉辞[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉辞 / 婉辭] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
[yí, ㄧˊ, 咦] expression of surprise
明文规定[míng wén guī dìng, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, 明文规定 / 明文規定] expressly stipulated (in writing)
无表情[wú biǎo qíng, ˊ ㄅㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, 无表情 / 無表情] expressionless; wooden (expression); blank (face)
特快[tè kuài, ㄊㄜˋ ㄎㄨㄞˋ, 特快] express; especially fast
眼神[yǎn shén, ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ, 眼神] expression or emotion showing in one's eyes

express ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction)
デーリーエキスプレス[, de-ri-ekisupuresu] (n) daily express
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P)
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru")
[なり, nari] (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.)
佐川急便[さがわきゅうびん, sagawakyuubin] (n) Sagawa Express (parcel delivery company)
吐露[とろ, toro] (n,vs) express one's mind; speak out; (P)
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P)
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] (n) (See 宅配便・1) express home delivery (by the Kuroneko Yamato company); door-to-door parcel delivery; courier service
宅配便[たくはいびん, takuhaibin] (n) (1) express home delivery service; (2) express home delivery parcel (box, etc.)
快速[かいそく, kaisoku] (adj-na,n,adj-no) high speed; celerity; mobility; express (train that bypasses many stations); (P)
急行[きゅうこう, kyuukou] (n,vs,adj-no) (1) moving at high speed; (2) (abbr) (See 急行列車) express (e.g. train that bypasses many stations); (P)
感佩[かんぱい, kanpai] (n,vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude.
披歴(P);披瀝[ひれき, hireki] (n,vs) express one's opinion; making known; revealing; stating; (P)
書き綴る[かきつづる, kakitsuduru] (v5r,vt) to put into written form; to communicate or express by writing; to chronicle
歌い上げる[うたいあげる, utaiageru] (v1,vt) to sing at the top of one's voice; to express one's feelings fully in a poem
準急[じゅんきゅう, junkyuu] (n) semi-express train (slower than an express); local express train; (P)
火事見舞い;火事見舞[かじみまい, kajimimai] (n) post-fire visit to express sympathy; expressing one's sympathy after a fire
然う[そう, sou] (adv) (1) (uk) (See ああ,斯う,如何・どう) in that way (concerning the actions of the listener or concerning the ideas expressed or understood by the listener; with a neg. sentence, implies that something isn't as much as one might think); thus; such; (int) (2) so (used to express agreement with something said); (3) so? (used to express some doubt with something said); (P)
特別扱い[とくべつあつかい, tokubetsuatsukai] (n,vs) special (preferential) treatment; by express or special delivery
神も仏もない[かみもほとけもない, kamimohotokemonai] (exp) There is no God! (used to express despair at the heartlessness of the world); lit
聞いてあきれる;聞いて呆れる[きいてあきれる, kiiteakireru] (v1,vi) (See が聞いてあきれる) to be astonished to hear; to be incredulous about; to express disbelief
言い回す;言回す[いいまわす, iimawasu] (v5s,vt) to express in a roundabout way
言い換える(P);言いかえる;言換える;言い替える;言替える[いいかえる, iikaeru] (v1,vt) to say in other words; to put another way; to express in different words; to reword; to rephrase; (P)
言い表す(P);言い表わす(P);言い現す;言表す[いいあらわす, iiarawasu] (v5s,vt) (1) to express (in words); (2) to confess; (P)
読み込む[よみこむ, yomikomu] (v5m,vt) (1) to express (e.g. emotion in poetry); (2) to read (extra meaning) into (something); (3) to fetch (e.g. CPU inst.); to read (data into a system)
速達便[そくたつびん, sokutatsubin] (n) (abbr) special delivery mail; express delivery post; (P)
速達郵便[そくたつゆうびん, sokutatsuyuubin] (n) special delivery mail; express delivery post
飛脚[ひきゃく, hikyaku] (n) express messenger; postman; mailman; courier
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention)
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
アルコール度[アルコールど, aruko-ru do] (n) alcohol content (usu. expressed per cent)
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded
エクスプレスウエー[, ekusupuresuue-] (n) expressway; freeway; motorway; highway
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
Japanese-English: COMDICT Dictionary
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] express delivery
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something)
速達郵便サービス[そくたつゆうびんサービス, sokutatsuyuubin sa-bisu] express mail service, PD PR
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression
ポジティブ表示[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] positive expression
マクロ式[マクロしき, makuro shiki] macro expression
定数式[ていすうしき, teisuushiki] constant expression
[しき, shiki] expression
暗示表現[あんじひょうげん, anjihyougen] implied expression
条件式[じょうけんしき, joukenshiki] conditional expression
正規表現[せいきひょうげん, seikihyougen] regular expression
比較式[ひかくしき, hikakushiki] comparison expression
算術式[さんじゅつしき, sanjutsushiki] arithmetic expression
複合式[ふくごうしき, fukugoushiki] compound expression
連結式[れんけつしき, renketsushiki] concatenation expression
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
表わす[あらわす, arawasu] Thai: แสดงออกมา(โดยคำพูดหรือท่าทาง) English: to express
述べる[のべる, noberu] Thai: แสดงความเห็น English: to express

express ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ[n. exp.] (børikān pra) EN: Express Mail Service (EMS) FR:
ชี้[v.] (chī) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct ; express an idea FR: indiquer ; montrer
ด่วน[adj.] (dūan = duan) EN: express ; urgent ; fast FR: express ; urgent ; chaud
ด่วนพิเศษ[adj.] (dūan phisēt) EN: express FR: express
เอ็กซ์เพรส[adj.] (ekphrēs) EN: express FR:
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng t) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably FR:
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
จดหมายด่วน[n. exp.] (jotmāi dūan) EN: express letter FR:
ขบวนรถด่วน[n. exp.] (khabūan rot) EN: express train FR:
ขบวนรถด่วนพิเศษ[n. exp.] (khabūan rot) EN: special express train FR:
ขอแสดง...[v. exp.] (khø sadaēng) EN: I would like to express … FR: veuillez accepter …
ขอแสดงความเสียใจ[v. exp.] (khø sadaēng) EN: offer one's condolence ; I would like to express my condolences FR: présenter ses condoléances
ขอแสดงความเสียใจด้วย[v. exp.] (khø sadaēng) EN: I express my condolences FR: mes sincères condoléances
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer ; exprimer
กล่าวชม[v.] (klāochom) EN: praise (sb) ; express admiration for (sb) FR: exprimer son admiration pour (qqn)
กล่าวคำขอบคุณ[v. exp.] (klāo kham k) EN: express one's gratitude FR: exprimer sa gratitude
โลตัส เอ็กซ์เพรส[TM] (Lōtat Ekphr) EN: Lotus Express FR: Lotus Express
มอเตอร์เวย์[n.] (møtoēwē) EN: motorway ; expressway ; freeway FR: route express [f] ; voie rapide [f]
เอ่ย[v.] (oēi) EN: utter ; pronounce ; say ; speak ; mention ; express ; articulate FR: s'exclamer ; proférer
ออกความเห็น[v. exp.] (øk khwām he) EN: give one's opinion ; express one's opinion ; express one's thoughts FR: donner son opinion
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)[org.] (Ongkān Rap ) EN: Express Transportation Organization of Thailand (ETO) FR:
พูด[v.] (phūt) EN: talk ; speak ; say ; remark ; mention ; express ; utter ; discuss ; chatter FR: parler ; dire ; s'exprimer ; prendre la parole ; mentionner ; exprimer ; raconter ; déclarer
ไปรษณีย์ด่วน[n. exp.] (praisanī du) EN: express mail FR:
ปรารภ[v.] (prārop) EN: mention ; say ; remark ; express concern FR: mentionner
ระบายความคิด[v. exp.] (rabāi khwām) EN: express one's toughts ; express one's ideas ; vent one's feelings FR: exprimer ses idées
เรือด่วน[n. exp.] (reūa dūan) EN: express boat FR: bateau express [m]
เรือด่วนเจ้าพระยา[n. exp.] (reūa dūan J) EN: Chao Phraya Express Boat FR:
รถด่วน[n. exp.] (rot dūan = ) EN: express ; express train ; fast train ; express bus FR: train express [m] ; bus express [m] ; express [m]
รถไฟด่วน[n. exp.] (rotfai duan) EN: express train FR: train express [m]
แสดงอารมณ์[v. exp.] (sadaēng āro) EN: express one's emotions FR: exprimer son humeur
แสดงความจำนง[v. exp.] (sadaēng khw) EN: express one's desire ; state one's aim/purpose/intention FR: exprimer son désir ; faire part de ses intentions
แสดงความคิดเห็น[v. exp.] (sadaēng khw) EN: voice one's opinion ; give one's opinion ; show one's opinion ; express one's opinion ; comment FR: exprimer son opinion ; faire entendre sa voix ; exprimer son point de vue ; donner son avis ; s'exprimer ; commenter
แสดงความขอบคุณ[v. exp.] (sadaēng khw) EN: express thanks ; acknowledge FR:
แสดงความมั่นใจ[v. exp.] (sadaēng khw) EN: express confidence FR:
แสดงความเสียใจ[v. exp.] (sadaēng khw) EN: express condolence FR: compatir ; exprimer ses regrets
แสดงออก[v.] (sadaēng-øk) EN: show ; demonsrate ; exhibit ; expose ; express (one's feelings) FR: montrer ; exprimer
ตั้งข้อแม้[v. exp.] (tang khømaē) EN: express a reservation FR:
ตัดพ้อ[v.] (tatphø) EN: take to task ; reprove ; complain ; reproach ; express one's resentment FR:
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: transfer ; transmit ; teach ; instruct ; pass on ; impart ; express FR: transmettre ; relayer ; diffuser ; passer le flambeau (litt.)
แถลง[v.] (thalaēng) EN: state ; declare ; announce ; express ; expound ; make a statement ; relate a story ; address an audience FR: publier ; rendre public ; exposer

express ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnellverkehr {m}rapid transit; express services
Autobahn {f}motorway [Br.]; interstate (highway) [Am.]; expressway
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange
Danksagung {f}expression of thanks
D-Zug {m}express train
Eilbote {m}express messenger
Eilbrief {m}express letter
Eilfracht {f}express goods
Expressionismus {m}expressionism
Express-Sendung {f}air-express
Schnellreinigung {f}express dry cleaning
ausdruckslos {adj} | ausdrucksloser | am ausdruckslosestenexpressionless | more expressionless | most expressionless
ausdrucksvoll; ausdrucksfähig {adj} | ausdrucksvoller; ausdrucksfähiger | am ausdrucksvollsten; am ausdrucksfähigstenexpressive | more expressive | most expressive
Gesichtsausdruck {m}facial expression
Ausdrucksform {f}form of expression
unaussprechlich {adj}inexpressible
unaussprechlich {adv}inexpressibly
unsäglich {adv}inexpressibly
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj}meaningless; empty; expressionless
Redewendung {f} | eine feststehende Redewendungidiom; idiomatic expression | a set locution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า express
Back to top