ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reply

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reply*, -reply-

reply ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reply (vi.) ตอบ Syn. answer
reply (vt.) ตอบ Syn. answer
reply (n.) การตอบ See also: คำตอบ Syn. answer, counterattack
reply (n.) การตอบสนอง Syn. response, reaction
reply for (phrv.) ตอบ
reply to (phrv.) พูดตอบ See also: ตอบคำถาม
reply to (phrv.) เขียนตอบ
reply to (phrv.) ตอบกลับ See also: โต้ตอบ
replying (adj.) ที่ตอบกลับมา
English-Thai: HOPE Dictionary
reply(รีไพล') vi. ตอบ,ตอบได้,สนองตอบ,สะ-ท้อน,ก้องกลับ,ตอบคำร้องของจำเลย vt. ตอบ n. คำตอบ,การตอบ,การตอบแก้,, See also: replier n.
English-Thai: Nontri Dictionary
reply(n) การตอบ,คำตอบ,การโต้ตอบ,การสนองตอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
replyคำให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาน (v.) reply See also: answer, respond Syn. ขานรับ, ขานตอบ, ตอบ, ตอบรับ
จดหมายตอบรับ (n.) reply See also: answer, response
ตอบกลับ (v.) reply See also: answer
รับสนอง (v.) reply See also: respond, answer, return, retaliate, reciprocate, repay, repay a favour Syn. แทน, ตอบสนอง
สนอง (v.) reply See also: respond, answer, return, retaliate, reciprocate, repay, repay a favour Syn. แทน, ตอบสนอง, รับสนอง
แทน (v.) reply See also: respond, answer, return, retaliate, reciprocate, repay, repay a favour Syn. ตอบสนอง, รับสนอง
โต้ตอบ (v.) reply See also: answer, respond
ขานตอบ (v.) call out in reply See also: give an answering call, answer, reply Syn. ขานรับ
ภาคเสธ (adv.) (reply) with many reservations See also: of two minds, (accept) with conditions, (accept) conditionally
แบ่งรับแบ่งสู้ (adv.) (reply) with many reservations See also: of two minds, (accept) with conditions, (accept) conditionally Syn. ภาคเสธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please send your reply as soon as possible.กรุณาส่งตอบกลับของคุณ โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ส่งจบ มิลสอน 2779
The British government... having received no reply to the observations presented... to the German government... has declared war on nazi Germany.รัฐบาลแห่งอังกฤษ ที่ยังไม่ได้รับคำตอบใด ๆ ที่แสดงท่าทีชัดเจนแน่นอน จากรัฐบาลเยอรมัน พวกเขาได้ประกาศสงครามกับนาซีเยอรมัน
That reply will do for present.คำตอบนั่นก็พอแล้วสำหรับตอนนี้
You reply too early.คุณรีบตอบกลับมาเร็วจัง
Sent a fan mail to him but never got a reply so I began disliking him.ส่งจดหมายไปให้เขา แต่ไม่เคยได้รับการตอบกลับ ชั้นก็เลยเริ่มที่จะไม่ชอบเค้า
"The happiness which this reply produced...""ความสุขซึ่งทำให้ใจเต้นระรัว..."
But he duly wrote a reply politely explaining that the query was nonsense.แต่เค้าก้ได้ตอบจดหมายกลับไปว่า คำถามนั้นเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ.
My pretense almost ended at that party... where I had understood everything Mr PringIe said in english ... and gave him a fitting reply in Hindi!ที่งานเลี้ยงนั่น ผมเกือบหมดความอดทน... ผมเข้าใจที่นายปริงเกิ้ล พูดในอังกฤษ... คุณน่าจะดูออก ตอนที่ผมตอบคำถามเขา
Upon hearing jeffers' fighting words, Stark reported to reply simply,"we'll see."หลังจากได้ยินคำโอ่ของเจอเฟอร์, สตาร์ค ตอบอย่างง่ายๆว่า \"แล้วเราจะได้เห็นกัน\"
So,you're gonna go on this computer,get on your blog,and post another reply to Mr Anonymousดังนั้น นายจึงมาที่คอมพ์เครื่องนี้\ เข้าเว็บบล็อคของนายและโพสต์ข้อความตอบนายนิรนามนั่น
SO IF YOU GET A REPLY FROM THE POLICE,ดังนั้นถ้าคุณได้รับการติดต่อจากตำรวจ
NOW, IF YOU GET A REPLY FROM THE POLICE,ถ้าคุณได้รับการติดต่อจากตำรวจ

reply ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 对答如流 / 對答如流] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer
次韵[cì yùn, ㄘˋ ㄩㄣˋ, 次韵 / 次韻] reply to a poem in the same rhyme
反问[fǎn wèn, ㄈㄢˇ ㄨㄣˋ, 反问 / 反問] ask (a question) in reply; rhetorical question
[duì, ㄉㄨㄟˋ, 对 / 對] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right
一问三不知[yī wèn sān bù zhī, ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓ, 一问三不知 / 一問三不知] replying "I don't know" to every question
回信[huí xìn, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ, 回信] reply; write back
回答[huí dá, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄚˊ, 回答] reply; answer
[dá, ㄉㄚˊ, 答] reply; answer; return; respond; echo
答覆[dá fù, ㄉㄚˊ ㄈㄨˋ, 答覆] reply
答词[dá cí, ㄉㄚˊ ㄘˊ, 答词 / 答詞] reply; thank-you speech
应对[yìng duì, ˋ ㄉㄨㄟˋ, 应对 / 應對] response; to answer; to reply

reply ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マジレス[, majiresu] (n,vs) (abbr) (See レス) serious reply (response) (e.g. in 2ch threads)
往復葉書[おうふくはがき, oufukuhagaki] (n) postcard with a reply card attached
茶を濁す[ちゃをにごす, chawonigosu] (exp,v5s) to evade (questions); to reply evasively; to beat around the bush; to throw up a smoke screen.
貴酬[きしゅう, kishuu] (n) reply (epistolary)
あっそ[, asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply)
応酬[おうしゅう, oushuu] (n,vs) (1) exchange; reciprocation; give-and-take; return; (2) reply; riposte; (P)
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)
生返事[なまへんじ, namahenji] (n,vs) half-hearted reply; vague answer; reluctant answer
返り;反り[かえり, kaeri] (n) (1) turning over; flipping over; (2) reply; response; (3) (See 返り点) marks indicating the Japanese meaning of the texts of Chinese classics; (4) lapel
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リプライ[りぷらい, ripurai] reply
返信要求表示[へんしんようきゅうひょうじ, henshinyoukyuuhyouji] reply request indication
返信IPメッセージ表示[へんしんIPメッセージひょうじ, henshin IP messe-ji hyouji] replying IP-message indication

reply ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret FR: résoudre ; solutionner ; apporter la réponse ; bien répondre
จดหมายตอบ[n. exp.] (jotmāi tøp) EN: letter in reply ; written answer FR: lettre de réponse [f]
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; declaration ; statement ; evidence FR: déposition [f] ; déclaration [f] ; témoignage [m]
คำตอบ[n.] (kham tøp) EN: answer ; reply ; retort FR: réponse [f] ; réplique [f] ; répartie [f]
ขาน[v.] (khān) EN: answer ; reply ; respond FR: répondre à l'appel
ขานไข[v.] (khānkhai) EN: explain ; reply FR:
หนังสือตอบ[n. exp.] (nangseū tøp) EN: letter in reply ; written answer FR: lettre de réponse [f]
แสดงปฏิกิริยา[v. exp.] (sadaēng pat) EN: react ; respond ; reply ; answer FR: réagir ; répondre
สนอง[v.] (sanøng) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour FR: répondre à
โต้[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oppose ; object ; back ; contend ; counter ; reply ; respond ; retort FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
ตอบ[v.] (tøp) EN: answer ; respond ; reply ; retort FR: répondre ; donner une réponse
ตอบจดหมาย[v. exp.] (tøp jotmāi) EN: answer a letter ; reply to a letter FR: répondre à une lettre
ตอบกลับ[v. exp.] (tøp klap) EN: reply FR: rétorquer
ตอบรับ[v.] (tøprap) EN: acknowledge the receipt of ; accept ; respond ; reply in the affirmative ; answer in the affirmative ; answer affirmatively ; say yes ; acknowledge FR: répondre positivement
วิสัชนา[v.] (wisatchanā) EN: answer ; reply ; explain ; give an account ; elucidate FR: expliquer
ยอกย้อน[v.] (yøkyøn) EN: retort ; reply ; answer ; respond FR:
ย้อน[v.] (yøn) EN: retort ; reply ; answer ; answer back ; respond ; counter ; return FR: rétorquer ; tacler (fig.)

reply ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dialogsystem {n}query-reply system
Antwortschein {m}reply coupon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reply
Back to top