ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*gift*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gift, -gift-

*gift* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
free gift (n.) ของอภินันทนาการ See also: ของแถม, ของแจก
gift (n.) ของขวัญ See also: ของกำนัล, ของฝาก, ของเยี่ยม Syn. present
gift (n.) พรสวรรค์ See also: ความสามารถพิเศษ Syn. talent
gift-wrap (vt.) ห่อเป็นของขวัญ Syn. package
gifted (adj.) ซึ่งมีพรสวรรค์ See also: ซึ่งมีความสามารถพิเศษ Syn. skillful, proficient, talented
have a gift for (idm.) มีพรสวรรค์ See also: มีความสามารถที่ให้โดยธรรมชาติหรือตั้งแต่เกิด
have the gift of gab (idm.) สามารถใช้ภาษาได้ดีมาก
look a gift horse in the mouth (idm.) หาข้อตำหนิ See also: จับผิด
English-Thai: HOPE Dictionary
gift(กิฟทฺ) n. ของขวัญ,พรสวรรค์ vt. ให้,มอบให้
gifted(กิฟ'ทิด) adj. มีพรสวรรค์, See also: giftedly adv. giftedness n, Syn. talented,able
English-Thai: Nontri Dictionary
gift(n) ของขวัญ,ของกำนัล,ของชำร่วย,ปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์
gifted(adj) สามารถ,มีพรสวรรค์,เก่ง,หลักแหลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
giftการให้, การให้โดยเสน่หา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Giftวัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาคGift คือ วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค การบริจาควัสดุสารนิเทศให้กับห้องสมุด อาจเป็นการบริจาคให้โดยบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือห้องสมุดอื่น ๆ วัสดุที่ได้รับบริจาคส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ห้องสมุดไม่ได้ร้องขอและห้องสมุดได้รับโดยไม่คาดคิด แต่ทรัพยากรสารสนเทศที่ขอรับบริจาคอาจเป็นทรัพยากรที่ห้องสมุดร้องขอ ทั้งนี้วัสดุที่ได้รับบริจาคจะถูกคัดเลือกเพื่อพิจารณานำเข้าห้องสมุด โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรของห้องสมุด หรือจำหน่ายออกไปโดยการขายหรือแลกเปลี่ยนกับกับห้องสมุดอื่น สำหรับการรับบริจาคหนังสือและวัสดุการศึกษาของห้องสมุด ห้องสมุดจำเป็นต้องมีเกณฑ์การรับบริจาคที่ต้องรับรู้ร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้วัสดุสารนิเทศที่ได้รับมาสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ได้ตรงตามหลักสูตร และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หากห้องสมุดไม่สามารถนำทรัพยากรห้องสมุดดังกล่าวออกให้บริการได้ ห้องสมุดควรมีนโยบายส่งต่อหรือนำหนังสือและวัสดุการศึกษาที่ได้รับบริจาคไปทำประโยชน์อย่างอื่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Gifted childrenเด็กปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขันหมาก (n.) tray of gifts (from the groom to the bride´s family) See also: tray containing betels and areca to the bride´s home as a troth
กัณฑ์เทศน์ (n.) gifts of the Buddhist priests Syn. เครื่องกัณฑ์
ของกำนัล (n.) gift See also: present Syn. ของขวัญ, ของให้, ของฝาก
ของขวัญ (n.) gift See also: present
ของฝาก (n.) gift See also: present, souvenir Syn. ของที่ระลึก, ของกำนัล
ของให้ (n.) gift See also: present Syn. ของขวัญ, ของฝาก
ชำร่วย (n.) little gift See also: little present Syn. ของชำร่วย
ทักขิณา (n.) gift See also: alms given to Buddhist monks Syn. ทักษิณา
ทักษิณา (n.) gift See also: alms given to Buddhist monks
ปูนบำเหน็จ (v.) reward (with a gift) See also: give, distribute, allot, bestow, mete Syn. ให้รางวัล
พรสวรรค์ (n.) gift See also: talent, genius Syn. คุณสมบัติพิเศษ, ความสามารถพิเศษ
พรหมไทย (n.) parental gift
มีพรสวรรค์ (v.) be gifted See also: be talented
ให้รางวัล (v.) reward (with a gift) See also: give, distribute, allot, bestow, mete Syn. ปูนบำเหน็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Somebody just gave you a gift for your birthdayใครบางคนเพิ่งให้ของขวัญคุณเนื่องในวันเกิด
I'm looking for a very special gift for a very special personฉันกำลังมองหาของขวัญพิเศษมากๆ สำหรับคนที่พิเศษมากๆ
People often give me DVDs as giftsผู้คนมักให้ดีวีดีฉันเป็นของขวัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The gift of life is thine.ของขวัญของชีวิตคือเจ้า
He was always giving her expensive gifts, the whole year round.คุณผู้ชายมักจะให้ของขวัญราคาเเพงกับคุณนายเสมอ
But until that day accept this justice as a gift on my daughter's wedding day.แต่จนถึงวันที่ ยอมรับความยุติธรรมนี้เป็นของขวัญในวันแต่งงานของลูกสาวของฉัน
The most gifted bum he ever trained.คนพเนจรที่มีพรสวรรค์มากที่สุด ที่เขาเคยฝึก.
But this is not a gift for an ordinary girl... who takes care of a screaming baby.แต่นี่ก็ไม่ใช่ของขวัญ สำหรับเด็กสาวธรรมดา ที่ต้องมาดูแล เด็กทารกขี้แยนะ
You have a great gift for rhyme.เจ้ามีพรสวรรค์เรื่องคำคล้องจองนี่นา
I need Vizzini to plan. I have no gift for strategy.ข้าอยากให้เวสสินีวางแผนให้จัง ข้าไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้เลย
More gifts from the Soviets. They look like toys, but they're mines.ของขวัญจากพวกโซเวียตNดูเหมือนเป็นของเล่นแต่มันเป็นระเบิด
The gift of youth to whoever drinks from the Grail.ของขวัญที่ให้ความเป็นวัยหนุ่มสาว สำหรับใครก็ตามที่ได้ดื่มจากจอกศักดิ์สิทธิ์
Now we've done it. You have brought me an official farewell gift from...ตอนนี้เราได้ทำมัน คุณได้นำฉันของขวัญอำลาอย่างเป็นทางการจาก ...
Only then can one receive the gifts of strength, knowledge and peace.เท่านั้นจากนั้นหนึ่งจะได้รับ ... ... ของขวัญของความแข็งแรงความรู้และความสงบสุข
Well, I would say extremely intelligent. Gifted, accomplished.ผมต้องบอกว่ามันฉลาดมากๆ พรสวรรค์ ประสบความสำเร็จ

*gift* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, 才] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
定礼[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 定礼 / 定禮] betrothal gift; bride-price
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 伶牙俐齿 / 伶牙俐齒] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab
璧谢[bì xiè, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, 璧谢 / 璧謝] decline (a gift) with thanks
口齿伶俐[kǒu chǐ líng lì, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 口齿伶俐 / 口齒伶俐] eloquent and fluent speaker (成语 saw); grandiloquence; the gift of the gab
[fèn, ㄈㄣˋ, 份] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy
份子[fèn zi, ㄈㄣˋ ㄗ˙, 份子] one's share of a gift price
天赋[tiān fù, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ, 天赋 / 天賦] gift; innate skill
才子[cái zǐ, ㄘㄞˊ ㄗˇ, 才子] gifted scholar
才子佳人[cái zǐ jiā rén, ㄘㄞˊ ㄗˇ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 才子佳人] gifted scholar and beautiful woman (pair of lovers in fiction)
[lǐ, ㄌㄧˇ, 礼 / 禮] gift; propriety; rite
礼品[lǐ pǐn, ㄌㄧˇ ㄆㄧㄣˇ, 礼品 / 禮品] gift; present
礼物[lǐ wù, ㄌㄧˇ ˋ, 礼物 / 禮物] gift; present
[fèng, ㄈㄥˋ, 賵] gift to the dead
[zhì, ㄓˋ, 贽 / 贄] gifts to superiors
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, 受聘] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family
谢仪[xiè yí, ㄒㄧㄝˋ ㄧˊ, 谢仪 / 謝儀] honorarium; gift as thanks
谢礼[xiè lǐ, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˇ, 谢礼 / 謝禮] honorarium; gift as thanks
天资[tiān zī, ㄊㄧㄢ ㄗ, 天资 / 天資] innate talent; gift; flair; native resource; dowry
红包[hóng bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠ, 红包 / 紅包] lit. money wrapped in red as a gift; a bonus payment; a kickback; a bribe
天分[tiān fèn, ㄊㄧㄢ ㄈㄣˋ, 天分] natural gift; talent
说客[shuì kè, ㄕㄨㄟˋ ㄎㄜˋ, 说客 / 說客] persuasive speaker (often derogatory); the gift of the gab
喜蛋[xǐ dàn, ㄒㄧˇ ㄉㄢˋ, 喜蛋] red-painted eggs, traditional celebratory gift on third day after birth of new baby
璧还[bì huán, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄢˊ, 璧还 / 璧還] return (a borrowed object) with thanks; decline (a gift) with thanks
天才[tiān cái, ㄊㄧㄢ ㄘㄞˊ, 天才] talent; gift; genius; talented; gifted
投桃报李[tóu táo bào lǐ, ㄊㄡˊ ㄊㄠˊ ㄅㄠˋ ㄌㄧˇ, 投桃报李 / 投桃報李] toss a peach, get back a plum (成语 saw); to return a favor; to exchange gifts; Scratch my back, and I'll scratch yours.
聘礼[pìn lǐ, ㄆㄧㄣˋ ㄌㄧˇ, 聘礼 / 聘禮] betrothal gift
随葬品[suí zàng pǐn, ㄙㄨㄟˊ ㄗㄤˋ ㄆㄧㄣˇ, 随葬品 / 隨葬品] burial goods; burial gifts
[yǐng, ˇ, 颖 / 穎] clever; gifted
厚礼[hòu lǐ, ㄏㄡˋ ㄌㄧˇ, 厚礼 / 厚禮] generous gifts
卑辞厚礼[bēi cí hòu lǐ, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄌㄧˇ, 卑辞厚礼 / 卑辭厚禮] humble expression for generous gift
薄礼[bó lǐ, ㄅㄛˊ ㄌㄧˇ, 薄礼 / 薄禮] humility term: my meager gift
头角峥嵘[tóu jiǎo zhēng róng, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, 头角峥嵘 / 頭角崢嶸] promise of brilliant young person (成语 saw); showing extraordinary gifts
灵语[líng yǔ, ㄌㄧㄥˊ ㄩˇ, 灵语 / 靈語] tongues (spiritual gift)
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, 贡 / 貢] tribute; gifts

*gift* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お中元(P);御中元[おちゅうげん, ochuugen] (n) (See 中元・2) Bon Festival gifts; (P)
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P)
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
お歳暮(P);御歳暮[おせいぼ, oseibo] (n) (See 歳暮) end of the year; year-end gift; (P)
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P)
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P)
ギフト[, gifuto] (n) gift; (P)
ギフトカード[, gifutoka-do] (n) gift card; gift certificate
ギフトクーポン[, gifutoku-pon] (n) gift coupon
ギフトチェック[, gifutochiekku] (n) gift check; gift cheque
ギフトパッケージ[, gifutopakke-ji] (n) gift package
ギフト券[ギフトけん, gifuto ken] (n) gift certificate; gift voucher
つまらない物ですが;詰まらない物ですが;詰らない物ですが[つまらないものですが, tsumaranaimonodesuga] (exp) (uk) "It's not much, but..." (phrase often used when giving gifts)
のしを付ける;熨斗を付ける[のしをつける, noshiwotsukeru] (exp,v1) (uk) to make a gift of
ポチ袋;ぽち袋;点袋[ポチぶくろ(ポチ袋);ぽちぶくろ(ぽち袋;点袋), pochi bukuro ( pochi fukuro ); pochibukuro ( pochi fukuro ; ten fukuro )] (n) (See お年玉・おとしだま) decorative paper envelope for giving New Year's gifts (usu. money given to children) and congratulatory gifts
ミツグ君[ミツグくん, mitsugu kun] (n) (sl) (See 貢ぐ) man who is easily compelled into giving a woman gifts; a man only used to receive gifts from
一芸一能[いちげいいちのう, ichigeiichinou] (n) (excelling in) one area or skill; (being skilled or gifted in) one certain area
与え[あたえ, atae] (n) gift; godsend
伏竜鳳雛[ふくりょうほうすう, fukuryouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
使い物;遣い物[つかいもの, tsukaimono] (n) present; gift; bribe; usable article
俊彦[しゅんげん, shungen] (n) (obsc) gifted (accomplished) man; (P)
天に二物を与えられた[てんににぶつをあたえられた, tenninibutsuwoataerareta] (exp) (See 才色兼備) gifted with two things (usu. beauty and intelligence)
天の助け[てんのたすけ, tennotasuke] (n) godsend; gift from providence
天の恵み;天の恵(io)[てんのめぐみ, tennomegumi] (exp) God's gift; God's blessing; grace of God; godsend
天与[てんよ, tenyo] (n) godsend; heaven's gift
天才的[てんさいてき, tensaiteki] (adj-na) (See 天才) talented; gifted; prodigious; virtuoso; masterful
天賦[てんぷ, tenpu] (n) natural talent; natural gift; endowment
寄贈[きぞう(P);きそう, kizou (P); kisou] (n,vs) donation; presentation; gift; (P)
弔祭料[ちょうさいりょう, chousairyou] (n) gift at a memorial service
引き出物;引出物[ひきでもの, hikidemono] (n) gift; souvenir
引き菓子[ひきがし, hikigashi] (n) ornamental gift cakes
心がこもる;心が籠もる[こころがこもる, kokorogakomoru] (exp,v5r) to be thoughtful (of a gift, etc.); to be from the heart; to be made with loving care
恵存[けいそん;けいぞん, keison ; keizon] (n) message appended to a note accompanying a gift, requesting the recipient to keep the gift at hand
才能溢れる;才能あふれる[さいのうあふれる, sainouafureru] (adj-f) extremely talented; very gifted
才色兼備[さいしょくけんび, saishokukenbi] (n) (a woman) being gifted with both intelligence and beauty
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P)
時節柄の贈り物[じせつがらのおくりもの, jisetsugaranookurimono] (n) seasonable gift
景品[けいひん, keihin] (n) (1) gift; premium; freebie; giveaway; something additional; an extra; (2) prize (lottery drawing, pachinko, etc.); (3) party favor (favour); (P)
景物[けいぶつ, keibutsu] (n) natural features; scenery; a premium; gift
Japanese-English: COMDICT Dictionary
寄贈[きぞう, kizou] donation, gift
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends

*gift* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อั้งเปา[n. exp.] (ang pāo) EN: red enveloppe with a money gift ; lucky money FR:
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift FR: cadeau [m] ; présent [m]
บัตรสมนาคุณ[n. exp.] (bat sommanā) EN: gift coupon ; gift certificate FR:
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour ; beg alms ; seek alms ; ask for as a gift ; FR: demander la charité ; demander l'aumône
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift ; sacrifice (sth) FR: faire don (de) ; offrir par charité ; offrir ; contribuer
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthē) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat FR:
ชำร่วย[n.] (chamrūay) EN: gift ; present FR: présent [m] ; cadeau [m]
ชำร่วย[v.] (chamrūay) EN: gift presents to FR:
เช็คของขวัญ[n. exp.] (chek khøngk) EN: gift cheque FR: chèque cadeau [m]
เด็กปัญญาเลิศ[n. exp.] (dek panyā l) EN: gifted child FR: enfant surdoué [m]
เด็กพรสวรรค์[n. exp.] (dek phønsaw) EN: gifted child FR: enfant doué [m]
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted FR: doué ; habile ; expérimenté
การให้[n.] (kān hai) EN: giving ; making of a gift FR: don [m] ; octroi [m] ; attribution [f]
กั้นขันหมาก[n.] (kan khanmāk) EN: prevent the bridegroom's gifts from entering the bride's home until some forfeit is paid FR:
กฐิน[n.] (kathin) EN: kathin ; kathin ceremony ; kathin offerings ; kathina ; gift of robes ; the ceremonial presentation of robes to Buddhist monks ; annual robe-presentation ceremony ; post-retreat robe-presentation ; post lenten robe-offering FR: cérémonies du Kathin [fpl]
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
ขันหมาก[n.] (khanmāk) EN: traditional tray of gifts (from the groom to the bride's family) FR:
ของชำร่วย[n. exp.] (khøng chamr) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento FR:
ของฝาก[n. exp.] (khøng fāk) EN: present ; gift ; souvenir FR: souvenir [m]
ของให้[n. exp.] (khøng hai) EN: gift FR:
ของกำนัล[n.] (khøngkamnan) EN: gift ; present ; articles for giving FR: cadeau [m] ; présent [m] ; article-cadeau [m]
ของขวัญ[n.] (khøngkhwan) EN: gift ; present FR: cadeau [m] ; présent [m]
ของขวัญปีใหม่[n. exp.] (khøngkhwan ) EN: New Year gift FR: cadeau de nouvel an [m]
ของขวัญวันเกิด[n. exp.] (khøngkhwan ) EN: birthday gift FR: cadeau d'anniversaire [m]
ของหมั้น[n. exp.] (khøng man) EN: bridewealth ; engagement gift FR:
ของสมนาคุณ[n. exp.] (khøng somma) EN: free gift FR:
ของแถม[n. exp.] (khøng thaēm) EN: premium ; free gift ; gift FR:
ของแถมพก[n. exp.] (khøng thaēm) EN: free gift FR:
เครื่องบรรณาการ[n. exp.] (khreūang ba) EN: tribute ; gift ; present FR:
คุยเก่ง[v. exp.] (khui keng) EN: be chatty ; be glib ; be voluble ; be a good talker ; be a good conversationalist ; be eloquent ; have the gift of the gab FR: avoir de l'éloquence
ความสามารถพิเศษ[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: talent ; gift ; specific competencies ; specific ability ; special ability FR: talent [m] ; don [m]
กิฟท์[n.] (kip) EN: GIFT (gamete intrafallopian transfer) FR:
กิ๊ฟช็อป[n.] (kip chǿp = ) EN: gift shop FR:
เงินบริจาค[n. exp.] (ngoen børij) EN: donation ; gift ; contribution ; financial donation ; monetary gift ; monetary contribution FR: donation [f] ; don [m]
ภาษีการให้[n. exp.] (phāsī kān h) EN: gift tax FR:
พรสวรรค์[n.] (phønsawan) EN: gift ; special capacity ; divine gift ; special talent ; talent FR: talent [m] ; don [m] ; don de Dieu [m]
ราชบรรณาการ[n.] (rātchabannā) EN: tribute ; royal gift FR:
แต๊ะเอีย[n. exp.] (tae īa) EN: red envelope filled with money offered as a Chinese New Year gift ; small monetary gifts handed out during the Chinese New Year FR:
ไทยทาน[n.] (thaiyathān) EN: offering ; gift ; donation FR:

*gift* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antitoxin {n}; Gegengift
Botulismus {m}; Nahrungsmittelvergiftung
Giftstoff {m} | Giftstoffe
Detoxikation {f}; Entgiftung
Stoff {m}; Rauschgift
Ergotismus {m}; Vergiftung durch Mutterkorn [med.]ergotism
Abschiedsgeschenk {n}farewell gift; parting gift
Gift {n} | Gifte
Giftigkeit {f} | Giftigkeiten
Giftpilz {m} | Giftpilze
Giftzahn {m} | Giftzähne
begabt; talentvoll {adj} | begabter; talentvoller | am begabtesten; am talentvollstengifted | more gifted | most gifted
hoch begabt; hochbegabt [alt] {adj}highly gifted; highly talented
Intoxikation {f}; Vergiftung
Drogenfahnder {m}; Rauschgiftfahnder
Naturtalent {n} (Person)naturally talented person; naturally gifted person
giftig {adj} | giftiger | am giftigstenpoisonous | more poisonous | most poisonous
Sepsis {f}; Blutvergiftung
Rauchvergiftung {f} | Rauchvergiftungen
Schlangengift {n} | Schlangengifte
Toxin {n}; wasserlöslicher Giftstofftoxin
Gehässigkeit {f}; Gift
Begabung {f}giftedness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *gift*
Back to top