ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buffoon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buffoon*, -buffoon-

buffoon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buffoon (n.) คนเล่นตลกหยาบๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
buffoon(บะฟูน') n. ตัวตลก,ตัวตลกโปกฮาอย่างหยาบ., See also: buffoonery n. ดูbuffoon ,buffoonerism n. ดูbuffoon buffoonishness n. ดูbuffoon buffoonish adj. ดูbuffoon, Syn. crown
English-Thai: Nontri Dictionary
buffoon(n) ตัวตลก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Olaf is the most over-protective buffoon I've ever met.โอลาฟจะระวังอยากมาก กับ ตัวตลก ที่เค้าไม่เคยพบ
Missing an appearance is different from looking like a buffoon in open court.ผิดนัดศาล มันต่างกับ การถูกมองเป็นตัวตลกในศาลนะ
And I'll use small words, so that you'll be sure to understand, you warthog-faced buffoon.และจะพยายามใช้ถ้อยคำไม่มากนัก เพื่อเจ้าจะได้เข้าใจ เจ้าหน้าหมูโสโครก
Because, you great buffoon, we want to live forever, not just until tomorrow.ก็เพราะว่า, แกมันตัวตลกแท้ๆ, พวกเราจะต้องมีชีวิตตลอดกาล. ไม่ใช่แค่พรุ่งนี้.
We will never coexist with these buffoons.We will never coexist with these buffoons.
No, you, bearded buffoon.เปล่า ไอ้ลิงเคราดก ลูกค้ามือเติบ
Why would I ever align myself with that buffoon?ทำไมข้อต้องใช้ตัวตลก?
You know, I wish I didn't have to do that, but I'm tired of all of our friends thinkin' that I'm just a buffoon!คุณรู้ไหม ผมก็ไม่อยากทำอย่างนั้นหรอก แต่ผมเบื่อเหลือเกินกับการที่เพื่อนๆ ของเรา คิดอยู่เสมอว่าผมเป็นแค่ตัวตลก
Not with your hands, you buffoon!ตอนเธอทำท่าเล่นกลน่ะ จำได้ไหม
Unhand me, you buffoons!วางมือฉันคุณเชื้อพระวงศ์!

buffoon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幇間;太鼓持ち[たいこもち;ほうかん(幇間), taikomochi ; houkan ( houkan )] (n) (1) professional jester; professional entertainer; comedian; buffoon; (2) flatterer; sycophant; brown-noser
道化[どうけ, douke] (n,vs) antics; buffoonery; clowning
道化者[どうけもの, doukemono] (n) buffoon; jester

buffoon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.) ; amusette [f] (Belg.)
ตัวตลก[n.] (tūatalok) EN: clown ; joker ; buffoon FR: clown [m] ; pitre [m] ; comique [m] ; bouffon [m] (vx – litt.)

buffoon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Posse {f}buffoonery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buffoon
Back to top