ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stupidly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stupidly*, -stupidly-

stupidly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stupidly (adv.) อย่างวิกลจริต Syn. crazily, foolishly
stupidly (adv.) อย่างโง่เง่า Syn. dully

stupidly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล่อล่า[adv.] (loēlā) EN: foolishly ; stupidly ; like a dolt FR:
โง่แกมหยิ่ง[adj.] (ngōkaēmying) EN: fatuous ; stupidly conceited FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stupidly
Back to top