ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clown*, -clown-

clown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clown (n.) คนโง่ See also: คนเซ่อซ่า Syn. fool
clown (n.) ตัวตลก Syn. comedian, joker, buffoon, jester, harlequin, wag, antic, zany, droll
clown (vi.) แสดงเป็นตัวตลก Syn. antic
English-Thai: HOPE Dictionary
clown(เคลานฺ) {clowned,clowning,clowns} n. ตัวตลก,คนหยาบคาย,ชาวบ้านนอก vi. แสดงเป็นตัวละครตลก, See also: clownish adj. clownishness n., Syn. buffoon
clownery(เคลา'เนอรี) n. นิสัยตลก,การแสดงเป็นตัวตลก
English-Thai: Nontri Dictionary
clown(n) ตัวตลก,คนโง่,คนบ้านนอก
clownery(n) การเล่นตลก,นิสัยตลก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clowningการแสดงตลก [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've herded those Clown bastards onto Route 5.เราไล่ต้อนไอ้พวกคลาวน์ ให้มันวิ่งไปตามถนนสายที่ 5
They hurt your friend, so you lost your temper, which is why eight Clown members are now in the hospital.เพื่อนนายโดนทำร้าย พวกนายก็เลยแก้แค้น ทำให้สมาชิกแก๊งคลาวน์ แปดคนต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
I don't even hate that clown at the bank who tells me. I can't cash my check for 10 days.ผมไม่เกลียดพนง.ธนาคารที่บอกว่า ผมขึ้นเช็คใน 10 วันไม่ได้
That's Enrico Caruso, the clown you heard singing.นั่น เอ็นริโค คารูสโซ่ ตัวตลกที่หนูเคยฟังไง.
That's the clown we've been waitin' for? Let's have the guards extend him an invitation to the palace, shall we?เอาละ ให้ยามตามหาเขา และเชิญเขาเข้าพระราชวัง
I am the clown with a tear-away faceฉันคือตัวตลกที่ถอดหน้าได้
You think you're the first clown who ever woke up one day and said...นายคิดว่าตลกรึไง ที่ตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่า
Be another clown with a guitar, trying to get attention? No way.จำเพลงที่คุณแต่ง ตอนวันเกิดฉันได้ไหม
I like the clown who embraces sadness~ฉันเหมือนตัวตลกซึ่งรับแต่ความเศร้า---
You hear me? I'm taking your clown down with me!ได้ยินมั้ย ฉันจะเอาไอ้งี่เง่าของนาย ไปกับฉันด้วย
All of them! Enough! Because of you, I'm already like a clown in front of my schoolmates!พ่อชอบทำให้หนูรู้สึกว่า หนูเป็นตัวตลกอยู่หน้าห้องเรียน
This clown has some guts.โง่แบบนี้ยังกล้าสมัครอีก

clown ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǒu, ㄔㄡˇ, 丑] clown; surname Chou; 2nd earthly branch: 1-3 a.m., 12th solar month (6th January to 3rd February), year of the Ox
小丑[xiǎo chǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄡˇ, 小丑] clown

clown ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンムリベラ[, kanmuribera] (n) clown coris (Coris aygula)
クラウントビー[, kurauntobi-] (n) clown toado (Canthigaster callisterna); clown toby
クラウンローチ;クラウン・ローチ[, kuraunro-chi ; kuraun . ro-chi] (n) clown loach (Chromobotia macracanthus); tiger botia
ツユベラ[, tsuyubera] (n) African coris (Coris gaimard); yellow tail coris; clown wrasse
ニジハギ[, nijihagi] (n) lined surgeonfish (Acanthurus lineatus, Indo-Pacific species of tang); clown surgeonfish; blue banded surgeonfish; blue linned surgeonfish; striped surgeonfish
ピエロ[, piero] (n) clown (fre
ほたえる;ほだえる[, hotaeru ; hodaeru] (v1,vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt
アフリカンコリス[, afurikankorisu] (n) false clownwrasse (Coris cuvieri); African coris
クラウン[, kuraun] (n) (1) crown; (2) clown; (P)
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera)
熊の実;熊之実;隈魚[くまのみ;クマノミ, kumanomi ; kumanomi] (n) (uk) clownfish (Amphiprioninae spp., esp. the yellowtail clownfish, Amphiprion clarkii); anemone fish
道化[どうけ, douke] (n,vs) antics; buffoonery; clowning
隠熊之実[かくれくまのみ, kakurekumanomi] (n) (uk) Ocellaris clownfish (Amphiprion ocellaris)

clown ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำอวด[n.] (jam-ūat) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker FR: pitre [m] ; bouffon [m]
กราย[n.] (krāi) EN: clown featherback ; clown knifefish ; spotted knifefish ; Chitala ornata FR: Chitala ornata
ปลาการ์ตูนส้มขาว[n. exp.] (plā kātūn s) EN: ocellaris clownfish ; clown anemonefish ; clownfish ; false percula clownfish ; Amphiprion ocellaris FR: poisson-clown [m] ; Amphiprion ocellaris
ปลากราย[n. exp.] (plā krāi) EN: featherback ; spotted featherback ; clown featherback ; Clown Knife Fish = Clown Knifefish FR:
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.) ; amusette [f] (Belg.)
ทำเป็นตัวตลก[v. exp.] (tham pen tū) EN: play the fool FR: faire le clown ; faire la bête
ตัวตลก[n.] (tūatalok) EN: clown ; joker ; buffoon FR: clown [m] ; pitre [m] ; comique [m] ; bouffon [m] (vx – litt.)
ปลาการ์ตูน[n. exp.] (plā kātūn) EN: Amphiprioninae FR: poissons-clowns [mpl] ; Amphiprioninae
ปลาการ์ตูนแดง[n. exp.] (plā kātūn d) EN: Maroon clownfish ; Spine-cheeked clownfish ; Premnas biaculeatus FR: Premnas biaculeatus
โปกฮา[X] (pōk hā) EN: humorous ; clownishly FR: enjoué
ตลกโปกฮา[adj.] (talokpōkhā) EN: uproarious ; clownish ; tumultuous FR:

clown ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Clown-Anemonenfisch {m} (Amphiprion percula) [zool.](true) percula clown
Samtanemomenfisch {m} (Premnas biaculeatus) [zool.]maroon clown
Anemonenfischkrankheit {f}clown fish disease
Possen {m} (eines Clowns) | Possen
Clownerei {f}clownery
Prachtschmerle {f} (Botia macracantha) [zool.]clown loach
Oranger Ringelfisch {m}; falscher Clown-Anemonenfisch
plump {adv}clownishly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clown
Back to top