ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crazily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crazily*, -crazily-

crazily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crazily (adv.) อย่างคลั่งไคล้
crazily (adv.) อย่างบ้าคลั่ง Syn. insanely, madly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้าๆ บอๆ (adv.) crazily See also: absurdly
บ้าบอ (adv.) crazily See also: absurdly Syn. บ้าๆ บอๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm crazily scared right now.ฉันรู้สึกกลัวบ้าๆขึ้นมาตอนนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crazily
Back to top