ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

massive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *massive*, -massive-

massive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
massive (adj.) ใหญ่โต หนักและแข็งมาก See also: มหึมา, มโหฬาร, ใหญ่มาก, ขนาดยักษ์, เขื่อง Syn. huge, gigantic, immense, heavy, weighty Ops. small, little, tiny
massively (adv.) อย่างใหญ่โตมาก
massiveness (n.) ความใหญ่โตมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
massive(แมส'ซิฟว) adv. เป็นก้อนใหญ่,เป็นก้อนใหญ่และหนัก,ใหญ่ (เช่นหัวเรือหน้าผาก) ,มาก,ไม่เป็นชั้น,เป็นเนื้อเดียวกัน, See also: massively adv. massiveness,massivity n.
massive desquamationผิวหนังลอก
English-Thai: Nontri Dictionary
massive(adj) ใหญ่โต,หนาแน่น,มาก,บึกบึน,แข็งแรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
massive retaliationการตอบโต้อย่างขนานใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The right arm has been severed above the elbow with massive tissue loss in the upper musculature.เเขนขวาขาดเหนีอศอก เเละเสียเนี่อเยื่อ... ช่วงบนไปมาก
The object of this massive tribute died as he had always lived:การชุมนุมร่วมไว้อาลัยครั้งนี้ ตายแต่เหมือนมีชีวิตอยู่
She's had a massive thrombosis. It's a serious heart attack.เธอเป็นโรคลิ่มเลือด โรคหัวใจวายที่รุนแรง
She was worked up and found to have suffered a massive C.V.A in the left parietal and frontal lobes.เธอได้รับการทำงานขึ้นมาและ พบว่าได้รับความเดือดร้อน ซีฟีแอ ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง กับ ขม่อมซ้ายและสมอง
The CAT scan showed a massive bleed.แมวสแกนพบว่ามีเลือดออก ขนาดใหญ่
Hunt would pore over the masterpieces of world literature, writing down the great thoughts of mankind in a massive steel bound journal, while his faithful dog Cosmo dozed at his feet.ฮันท์เฝ้าศึกษาความเป็นไปของหัวหน้าใหญ่ บันทึกสิ่งต่างๆที่สำคัญไว้ ในทุกสิ่งที่พบระหว่างเดินทาง
It's digital massive amounts of data which extend right to the higher harmonics.มันเป็นดิจิตอล ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ ขยายสิทธิในการประสานที่สูงขึ้น
Look at the damage to the soff tissue, massive abrasions.-ดูรอยแผลเหวอะวะไปหมด
Justin seems to have suffered massive injuries but he's still alive.จัสตินได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ยังไม่ตาย
He's doing massive psychological damage to me.เขากำลังทำร้ายจิตใจฉันอย่างรุนแรง
Unknown even to its own employees... its massive profits are generated by military technology... genetic experimentation and viral weaponry.ไม่มีใครเทียบได้กับอัมเบลล่า กำไรก้อนโตจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร การทดลองเกี่ยวกับยีนส์ และอาวุธชีวภาพ
The T-virus provides a massive jolt... both to cellular growth... and to those trace electrical impulses."ที-ไวรัส เลี้ยงสมอง กระทั่ง... .. เซลทั้งคู่เจริญเติบโต...

massive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星星之火[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, 星星之火] a single spark (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
星星之火,可以燎原[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, ke3 yi3 liao2 yuan2, 星星之火,可以燎原] a single spark can start a huge blaze (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
重兵[zhòng bīng, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥ, 重兵] massive military force
灶神星[Zào shén xīng, ㄗㄠˋ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, 灶神星] Vesta, an asteroid, second most massive object in the asteroid belt between Mars and Jupiter, discovered in 1807 by H.W. Olbers

massive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごつい手[ごついて, gotsuite] (exp) big hands; massive hands
ごっつい手[ごっついて, gottsuite] (n) (See ごつい手) big hands; massive hands
マッシブアタック[, masshibuatakku] (n) massive attack
出血多量[しゅっけつたりょう, shukketsutaryou] (n) excessive bleeding; massive bleeding
割鶏牛刀[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem
大失敗[だいしっぱい, daishippai] (n,vs) massive failure; debacle
大規模停電[だいきぼていでん, daikiboteiden] (n) major power outage; massive blackout
大量[たいりょう, tairyou] (adj-na,n,adj-no) large quantity; massive (quantity); mass (e.g. mass production, mass transit, mass destruction); (P)
奇岩;奇巌[きがん, kigan] (n) strangely shaped rocks; massive rock of unusual shape
岩頭;巌頭[がんとう, gantou] (n) top of a massive rock
巨大地震[きょだいじしん, kyodaijishin] (n) giant earthquake; massive earthquake
虐殺[ぎゃくさつ, gyakusatsu] (n,vs) atrocity; massive killing; (P)
どっしり[, dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial
塊状[かいじょう, kaijou] (adj-no) massive; agglomerated; bulk
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] (n) {comp} massively parallel computer
重たい[おもたい, omotai] (adj-i) heavy; massive; serious; important; severe; oppressed; (P)
重厚[じゅうこう(P);ちょうこう, juukou (P); choukou] (adj-na) profound; deep; grave; solid; dignified; stately; solemn; massive; composed; (P)
量感[りょうかん, ryoukan] (n) voluminous; massive; bulky
Japanese-English: COMDICT Dictionary
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] massively parallel computer

massive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบก้อนทึบ[adj.] (baēp køn th) EN: massive FR:
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive FR: immense ; énorme; gigantesque
การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่[n. exp.] (kān sūnphan) EN: mass extinction FR: extinction massive [f] ; grande extinction [f]
กระทะใบบัว[n.] (krathabaibū) EN: very big pan ; large frying pan ; large bow-shaped pan ; massive wok FR:
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous ; massive ; large FR: immense ; gigantesque ; énorme ; considérable ; massif ; grandiose
มีมวลมาก[adj.] (mī mūan māk) EN: massive FR: massif
หนาแน่น[adj.] (nānaen) EN: dense ; thick ; massive ; viscuous FR: dense ; compact ; épais
ถล่มทลาย[adj.] (thalomthalā) EN: landslide ; massive FR:
ใหญ่มหาศาล[adj.] (yai mahāsān) EN: massive FR:
ใหญ่โต[adj.] (yai tō) EN: enormous ; huge ; vast ; immense ; large ; massive ; gigantic FR: énorme ; géant ; massif
อย่างแน่นหนา[adj.] (yāng naennā) EN: massive FR:
ฆนสัญญา[n.] (khanasanyā) EN: perception of compactness ; the idea of massiveness FR:
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāikāikø) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously ; an enormous amount (of) ; a pile (of) ; a whole lot (of)  FR: massivement ; en grand nombre

massive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massiv {n} | Massive
Massive {n}massiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า massive
Back to top