ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irresolute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irresolute*, -irresolute-

irresolute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irresolute (adj.) ลังเล See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ Syn. indecisive, uncertain Ops. resolute, firm
irresolutely (adv.) อย่างลังเล See also: อย่างอ้อมแอ้ม, อย่างไม่แน่ใจ, อย่างอิดเอื้อน Syn. indecisively, reluctantly
English-Thai: HOPE Dictionary
irresolute(อิเรซ'ซะลูท) adj. ไม่ตกลงใจ,ไม่แน่ใจ,ลังเลใจ., See also: irresoluteness n., Syn. doubting
English-Thai: Nontri Dictionary
irresolute(adj) ไม่แน่ใจ,ลังเล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จดจ้อง (v.) be irresolute See also: be uncertain, be unsure, hesitate Syn. จดๆ จ้องๆ, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ Ops. แน่ใจ, มั่นใจ

irresolute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, 儃] indecisive; irresolute
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 佪] irresolute; move back and forth
[pái, ㄆㄞˊ, 俳] irresolute; not serious; variety show
[páng, ㄆㄤˊ, 彷] irresolute
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 徊] irresolute; move back and forth
[pái, ㄆㄞˊ, 徘] irresolute
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 徨] irresolute
[páng, ㄆㄤˊ, 徬] irresolute
[chōng, ㄔㄨㄥ, 憧] irresolute; unsettled
[chú, ㄔㄨˊ, 蹰 / 躕] irresolute; undecided

irresolute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うじうじ[, ujiuji] (adv,n,vs) (on-mim) irresolute; hesitant
揺蕩う(ateji);猶予う(ateji)[たゆたう;たゆとう, tayutau ; tayutou] (v5u,vi) (1) (uk) to sway to and fro; to drift about; to flutter; to flicker; (2) to be fickle; to be irresolute; to vacillate; to waver
未練がましい[みれんがましい, mirengamashii] (adj-i) (1) regretful; irresolute; (2) stubborn (not knowing when to give up)

irresolute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จดจ้อง[v.] (jotjøng) EN: hesitate ; be irresolute FR:
จด ๆ จ้อง ๆ = จดๆ จ้องๆ[v.] (jot-jot-jøn) EN: hesitate ; be irresolute FR:
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent

irresolute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unentschlossen {adj} | unentschlossener | am unentschlossenstenirresolute | more irresolute | most irresolute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irresolute
Back to top