ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strongly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strongly*, -strongly-

strongly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strongly (adv.) อย่างแข็งแรง See also: อย่างมีกำลัง Syn. mightily, powerfully
English-Thai: HOPE Dictionary
strongly(สทรอง'ลี) adv. อย่างแข็งแรง,อย่างแข็งขัน,อย่างรุนแรง, Syn. powerfully
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strongly Alkaline (8.5-9.0) ปฎิกิริยาเป็นด่างแก่ ปฎิกิริยาเป็นด่างแก่ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงเป็นถึงตาย (adv.) strongly See also: extremely
ร้อนแรง (adv.) strongly See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently Syn. รุนแรง, เร่าร้อน
รุนแรง (adv.) strongly See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, violently, intensely, sharply, acutely, excessively, viciously Syn. หนักหน่วง, สาหัส, แรง
อย่างแรงกล้า (adv.) strongly See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully
อย่างแรงกล้า (adv.) strongly See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully
ลมโกรก (v.) blow strongly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I feel it as strongly as I've felt anything.มันมีอีกเหตุผลที่ผมควรทำ ผมไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนในชีวิต มันต้องมีเหตุผล
I strongly advise you not to contemplate having--ผมต้องเตือนคุณว่า อย่าคิดที่จะ
I just wanted to say that I strongly agree with your views concerning Rushmore.ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง กับมุมมองของคุณเรื่องรัชมอร์
And in the meantime I strongly recommend caution to all.เอาเป็นว่าตอนนี้ ผมขอแนะนำให้ทุกคนระวังตัว อย่างมาก
Safe Driving believes strongly in minimum coverage.Safe Driving believes strongly in minimum coverage.
They strongly believed that it would rain if they prayedพวกเขาเชื่อมั่นว่าฝนต้องตก /Nถ้าพวกเขาสวดวิงวอน
Monsanto sent the second letter and this was even more strongly worded.และใช้ถ้อยคำที่แข็งกร้าวกว่าเดิม
Harry, some within the Ministry would strongly discourage me... ... fromdivulgingwhatI'm about to reveal to you.แฮรี่, มีบางอย่างที่ท่านรัฐมนตรีสั่งชั้น ไม่ให้พูดกับเธอ จนกว่าเธอจะกลับไปโรงเรียน
'The public are being strongly advised not to approach anyone... 'เน€เธ›เน‡เธ™เธŠเนˆเธงเธ‡เธ—เธตเนˆเน€เธฅเธงเธฃเน‰เธฒเธขเธ—เธตเนˆเธชเธธเธ”เธชเธณเธซเธฃเธฑเธšเน€เธ‚เธฒ
If you like spicy food, I would strongly recommend Chili Crabsถ้าคุณชอบอาหารรสจัด ผมแนะนำฉู่ฉี่ปูครับ
If you feel so strongly about it,ถ้าแกรู้สึกอย่างนั้นจริง ๆ
I know it wasn't what you wrote... but Mr. Baxter felt very strongly that when a man likes a woman... he must ignore her.เป็นแบบคุณเองไง มันประหม่าน่ะค่ะ มันก็น่ารักดี เหมือนตัวคุณน่ะ

strongly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壁垒森严[bì lěi sēn yán, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, 壁垒森严 / 壁壘森嚴] closely guarded; strongly fortified; sharply divided
迷住[mí zhu, ㄇㄧˊ ㄓㄨ˙, 迷住] to fascinate; to strongly attract; to obsess; to infatuate; to captivate; to enchant
平缓[píng huǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, 平缓 / 平緩] level; almost flat; not strongly sloping; fig. moderate; mild-mannered; gentle
香馥馥[xiāng fù fù, ㄒㄧㄤ ㄈㄨˋ ㄈㄨˋ, 香馥馥] richly scented; strongly perfumed
昂藏[áng cáng, ㄤˊ ㄘㄤˊ, 昂藏] tall and strongly built; stalwart; courageous
恨不能[hèn bu néng, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄋㄥˊ, 恨不能] wishing one could do sth; to hate to be unable; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly (esp. sth unattainable)
力主[lì zhǔ, ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ, 力主] advocate strongly
反感[fǎn gǎn, ㄈㄢˇ ㄍㄢˇ, 反感] (strongly) dislike
措辞强硬[cuò cí qiáng yìng, ㄘㄨㄛˋ ㄘˊ ㄑㄧㄤˊ ˋ, 措辞强硬 / 措辭強硬] strongly-worded
恨不得[hèn bu dé, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, 恨不得] wishing one could do sth; to hate to be unable; itching to do sth; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly

strongly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it
叱咤激励[しったげきれい, shittagekirei] (n,vs) giving a loud pep talk; encouraging (somebody) strongly in a loud voice
塗り固める;塗固める[ぬりかためる, nurikatameru] (v1) to coat a surface with something that adheres strongly when hardened (i.e. grout, plaster, lacquer)
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
強相関電子系[きょうそうかんでんしけい, kyousoukandenshikei] (n) strongly correlated electron system
歴女[れきじょ, rekijo] (n) (See 戦国時代) young woman strongly interested in pre-Edo history; young woman making use of speech and mannerisms of pre-industrial Japan; female history buff
気触れる[かぶれる, kabureru] (v1,vi) (1) to develop a rash or inflammation (e.g.in response to a skin irritant); to react to (something); (2) to be strongly influenced (usu. negative or critical nuance)
相即不離[そうそくふり, sousokufuri] (n) strongly attached to each other; inseparable
達て(ateji);強って(ateji)[たって, tatte] (adv,adj-no) (uk) strongly hoping or requesting (of something that is difficult to be brought to fruition)
しろと言う[しろという, shirotoiu] (exp,v5u) (uk) to advise strongly; to insist (on something)
せよと言う[せよという, seyotoiu] (exp,v5u) (uk) (See しろと言う) to advise strongly; to insist (on something)
ぶん投げる;打ん投げる[ぶんなげる, bunnageru] (v1,vt) to throw (strongly, violently, etc.)
むんず[, munzu] (adv-to) strongly; violently; with all one's strength
切実に[せつじつに, setsujitsuni] (adv) strongly; keenly; vividly; sincerely; urgently
吹っ飛ばす;ふっ飛ばす[ふっとばす, futtobasu] (v5s) (1) to blow off something (strongly); (2) to blow off one's worries; to brush away one's worries; (3) to accomplish a task very rapidly; (4) to drive (a car) at full speed
引きずる(P);引ずる;引き摺る;引摺る(io)[ひきずる, hikizuru] (v5r,vt) (1) to drag along; to pull; (2) to force someone along; (3) to prolong; to drag out; (4) to influence strongly; to seduce; (P)
所ではない;処ではない[どころではない, dokorodehanai] (suf) (uk) (strongly emphatic) too preoccupied or busy to even think of ...; .. is out of the question; this is not an occasion for
煽り立てる;あおり立てる[あおりたてる, aoritateru] (v1,vt) to flap strongly; to stir up fiercely
非難を浴びせる;批難を浴びせる[ひなんをあびせる, hinanwoabiseru] (exp,v1) to heap abuse upon (a person); to criticize strongly; to blast (someone)

strongly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in FR: être confiant ; être convaincu ; être persuadé
ฝังใจ[adv.] (fangjai) EN: deeply ; strongly ; indelibly FR: profondément
หอมกรุ่น[adj.] (høm krun) EN: rich in fragrance ; strongly scented FR:
จ้า[adv.] (jā) EN: very ; strongly ; loudly FR:
แจ๊ด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly FR:
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily FR: solidement ; fermement
หนักหน่วง[adv.] (naknūang) EN: severely ; heavily ; strongly ; seriously ; violently FR:
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment
เสถียร[adv.] (sathīen) EN: stably ; firmly ; strongly FR:
ถึงเป็นถึงตาย[adv.] (theungpenth) EN: strongly FR:
ต่อว่าต่อขาน[v. exp.] (tøwā tø khā) EN: complain strongly ; reproach FR:
อย่างแรงกล้า[adv.] (yāng raēng ) EN: strongly FR: fermement ; intensément

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strongly
Back to top