ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

company

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *company*, -company-

company ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
company (n.) กลุ่มคน Syn. throng, band, gathering
company (n.) แขกผู้มาเยี่ยม Syn. visitor, guest
company (n.) ความเป็นเพื่อน Syn. fellowship, associates, club
company bull (sl.) นักสืบเอกชน
English-Thai: HOPE Dictionary
company(คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย, Syn. association,body
English-Thai: Nontri Dictionary
company(n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
company๑. บริษัท๒. กองร้อย (ทหาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บขส. (n.) The Transport Company Limited Syn. บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด (n.) The Transport Company Limited
บ. (n.) company See also: co. Syn. บริษัท
บริษัท (n.) company See also: co.
กองร้อย (n.) company (of soldiers) See also: troop
บริษัทจำกัด (n.) company limited See also: co., ltd.
พนักงานส่งเอกสาร (n.) company messenger
คลอ (v.) accompany to
ตั้วโผ (n.) boss of the theatrical troupe (/company) See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra Syn. โต้โผ
ตั้วโผ (n.) boss of the theatrical troupe (/company) See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra Syn. โต้โผ
ติด (v.) accompany See also: go with, attend, escort
ทรัสต์ (n.) trust company See also: finance company Syn. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
บบส. (n.) Asset Management Company See also: AMC Syn. บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (n.) Asset Management Company See also: AMC
บริษัทมหาชน (n.) public company
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (n.) trust company See also: finance company
ร่วมกัน (adv.) accompany with Syn. ด้วยกัน Ops. แยกกัน
ลงหุ้น (v.) take shares of a company See also: form a partnership Syn. ร่วมหุ้น, ร่วมทุน
เกาะเกี่ยว (v.) accompany See also: go with, escort
เคลียคลอ (v.) accompany together See also: side by side, caress Syn. คลอเคลีย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My company gives everyone 8 days off for the holidaysบริษัทของฉันให้วันหยุดพักผ่อนกับทุกคนเป็นเวลา 8 วัน
His relationship with this company has been of long-standingความสัมพันธ์ของเขากับบริษัทนี้มีมายาวนาน
I am in charge of the company when the manager is outฉันดูแลรับผิดชอบบริษัทนี้เมื่อผู้จัดการไม่อยู่
I've really enjoyed your company todayฉันสนุกจริงๆ ที่คุณมาเป็นเพื่อนในวันนี้
Are you doing this on company time?คุณทำสิ่งนี้ในเวลาทำงานหรือ?
I'm going to inherit the company sooner or laterฉันจะสืบทอดบริษัทไม่ช้าก็เร็ว
Shall I accompany you?ให้ฉันไปเป็นเพื่อนคุณไหม
Who will accompany you to the airport?ใครจะไปสนามบินเป็นเพื่อนคุณ
Would you like me to accompany you?คุณอยากให้ฉันไปเป็นเพื่อนคุณไหม?
He might not be very good companyเขาอาจไม่ใช่เพื่อนร่วมทางที่ดีมาก
It's good to have companyดีที่มีเพื่อนร่วมทาง
On behalf of my company, I would like to welcome you hereในนามของบริษัท ผมขอต้อนรับพวกคุณที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"At six p.m., the company will assemble in the "Hall of Orgies"..."ที่หก p.m . ,บริษัท will assemble ใน"ห้องโถงของการสนุกสนานสุดเหวี่ยง"... "...
She will be company for those already listed hereเธอจะบริษัทสำหรับ those already ที่แสดงรายการที่นี่
Look, our company has certain policies, which--บ.เรามีกฎเกณฑ์ที่คุณต้องปฏิบัติตาม
I'm president of Clarion Records... the largest recording company on the eastern seaboard.ผมเป็นประธานของแคลริโนเรคขอด บริษัทที่ใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งทะเลทิศตะวันออก
I run a specialized hotel and a telephone service which provides gentlemen with the company of a young lady for a short while.ฉันทำงานด้านโรงแรมพิเศษ และให้บริการโทรศัพท์ บริการท่านสุภาพบุรุษโดยสุภาพสตรี อยู่ในระยะหนึ่ง
A Prince and Company initiation?คุณเป็นพนักงานกะดึกของห้างใช่ไหม?
Prince and Company has the most incredible window.ปริ๊นซ์ คอมพานี ได้จัดหน้าต่างโชว์ที่สุดแสนเหลือเชื่อ!
Prince and Company is going through the roof!ขณะที่ห้างปริ๊นท์ คอมพานี กำลังพุ่งทะลุเพดาน!
He's worked at Prince and Company for 15 years.เขาทำงานที่ห้างนั้นมา 15 ปี
His designs have put Prince and Company on the map.งานออกแบบของเขา ทำให้บริษัทปริ๊นซ์อยู่หน้าแผนที่ได้
I want to be sure that the Prince and Company banner will be prominently displayed on...ผมอยากให้แน่ใจว่า ป้ายบริษัทปริ๊นซ์แอนด์คอมเพนี จะปรากฏอยู่...
Prince and Company is proud to present our beloved enchanted peasant girl.บริษัทปริ๊นซ์แอนด์คอมเพนี ภูมิใจเสนอ ที่รักของพวกเรา สาวน้อยกลอยใจ

company ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航徽[háng huī, ㄏㄤˊ ㄏㄨㄟ, 航徽] airline emblem; travel company seal
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
总裁[zǒng cái, ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ, 总裁 / 總裁] chairman; director-general (of a company etc)
公司会议[gōng sī huì yì, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 公司会议 / 公司會議] company meeting
公司理财[gōng sī lǐ cái, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, 公司理财 / 公司理財] company finance; corporate finance
连队[lián duì, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, 连队 / 連隊] company (of troops)
九巴[jiǔ bā, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄚ, 九巴] Kowloon Motor Bus Company KMB
莲花[lián huā, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ, 莲花 / 蓮花] lotus flower; water-lily; Lotus (used in company names); Lianhua county in Pingxiang 萍鄉|萍乡, Jiangxi
全美广播公司[Quán Měi guǎng bō gōng sī, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 全美广播公司 / 全美廣播公司] National Broadcasting Company (NBC)
上市[shàng shì, ㄕㄤˋ ㄕˋ, 上市] on the market; to float (a company on the stock market)
涂装[tú zhuāng, ㄊㄨˊ ㄓㄨㄤ, 涂装 / 塗裝] painted ornament; livery (on airline or company vehicle)
中石油川东钻探公司[zhōng shí yóu chuān dōng zuàn tàn gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄔㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄗㄨㄢˋ ㄊㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中石油川东钻探公司 / 中石油川東鑽探公司] Chuandong Oil Drilling & Exploration Company (CODEC)
淘客[táo kè, ㄊㄠˊ ㄎㄜˋ, 淘客] talk (loan); chatline of PRC internet company Taobao, taokshop.com
译词[yì cí, ㄧˋ ㄘˊ, 译词 / 譯詞] translated word (such as company 公司 or bus 巴士 or club 俱樂部|俱乐部)
副总裁[fù zǒng cái, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ, 副总裁 / 副總裁] vice-chairman; deputy director (of a company etc)
巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, 巴菲特] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway
沃伦・巴菲特[Wò lún, ㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· Ba1 fei1 te4, 沃伦・巴菲特 / 沃倫・巴菲特] Warren Buffett (1930-), the Sage of Omaha, US investor and philanthropist, principal owner of holding company Berkshire Hathaway
陪伴[péi bàn, ㄆㄟˊ ㄅㄢˋ, 陪伴] accompany
陪同[péi tóng, ㄆㄟˊ ㄊㄨㄥˊ, 陪同] accompany
随同[suí tóng, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄨㄥˊ, 随同 / 隨同] accompanying
宏碁[Hóng qí, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧˊ, 宏碁] Acer, Taiwanese PC company
宏碁集团[Hóng qí jí tuán, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 宏碁集团 / 宏碁集團] Acer, Taiwanese PC company
广告商[guǎng gào shāng, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄤ, 广告商 / 廣告商] advertising company
空中客车[kōng zhōng kè chē, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, 空中客车 / 空中客車] Airbus (Aircraft company)
航空公司[háng kōng gōng sī, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 航空公司] airline; airline company
友邦保险公司[Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄅㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 友邦保险公司 / 友邦保險公司] American International Group (AIG), insurance company
朝日[Cháo rì, ㄔㄠˊ ㄖˋ, 朝日] Asahi, Japanese media company
联想[lián xiǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, 联想 / 聯想] associate; (abbr.) Lenovo (PRC computer company)
[bàn, ㄅㄢˋ, 伴] a partner; companion or associate; to accompany; comrade
伴唱[bàn chàng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˋ, 伴唱] vocal accompaniment; accompany a singer; support of sb; echo sb; chime in with sb
伴奏[bàn zòu, ㄅㄢˋ ㄗㄡˋ, 伴奏] to accompany (musically)
伴随[bàn suí, ㄅㄢˋ ㄙㄨㄟˊ, 伴随 / 伴隨] to follow; to accompany
彭博通讯社[Péng bó tōng xùn shè, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, 彭博通讯社 / 彭博通訊社] Bloomberg L.P., financial software services, news and data company
分支[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, 分支] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide
普利司通[pǔ lì sī tōng, ㄆㄨˇ ㄌㄧˋ ㄙ ㄊㄨㄥ, 普利司通] Bridgestone tire company
佳能[Jiā néng, ㄐㄧㄚ ㄋㄥˊ, 佳能] Canon (Japanese company)
雪佛龙[xuě fó lóng, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄨㄥˊ, 雪佛龙 / 雪佛龍] Chevron (oil company)
中国国际信托投资公司[Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨㄛ ㄊㄡˊ ㄗ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国国际信托投资公司 / 中國國際信托投資公司] CITIC; Chinese International Trust and Investment Company
企业[qǐ yè, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 企业 / 企業] company; firm; enterprise
[sī, ㄙ, 司] company; control; surname Si

company ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange)
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls)
イギリス東インド会社[イギリスひがしインドがいしゃ, igirisu higashi indo gaisha] (n) British East India Company
オープンシステムの会社[オープンシステムのかいしゃ, o-punshisutemu nokaisha] (n) {comp} open systems company
オープンソースの会社[オープンソースのかいしゃ, o-punso-su nokaisha] (n) {comp} open source vendor; open source company
オフショアカンパニー[, ofushoakanpani-] (n) offshore company
オランダ東インド会社[オランダひがしインドがいしゃ, oranda higashi indo gaisha] (n) Dutch East India Company
カンパニー(P);コンパニー[, kanpani-(P); konpani-] (n) (1) company (i.e. business); (2) company (i.e. group of friends); (P)
カンパニーエコノミスト[, kanpani-ekonomisuto] (n) company economist
カンパニーマガジン[, kanpani-magajin] (n) company magazine
カンパニーユニオン[, kanpani-yunion] (n) company union
クレジットカード会社[クレジットカードがいしゃ, kurejittoka-do gaisha] (n) credit card company
サークル[, sa-kuru] (n) circle; club (e.g. company sports club); (P)
シャチハタ[, shachihata] (n) self-inking (rubber) stamp (from the company name)
トンネル会社[トンネルがいしゃ, tonneru gaisha] (n) dummy company
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud
フレッシャー[, furessha-] (n) (1) fresher; freshman; (2) newly hired career-track company employee
フレッシュマン[, furesshuman] (n) (1) freshman; (2) newly hired career-track company employee; (P)
フロント企業[フロントきぎょう, furonto kigyou] (n) front company (for an organized crime operation)
ペーパーカンパニー[, pe-pa-kanpani-] (n) paper company (i.e. existing "only on paper")
リーディングカンパニー[, ri-deingukanpani-] (n) leading company
一坪本社[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value
一流会社[いちりゅうかいしゃ, ichiryuukaisha] (n) top-ranked firm; top-tier corporation; leading company; prestigious company; stellar company
下請け会社;下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] (n) subcontractor; subcontracting company
乱脈経営[らんみゃくけいえい, ranmyakukeiei] (n) chaotic (irresponsible) management of a company
亀の子たわし;亀の子束子[かめのこたわし, kamenokotawashi] (n) tortoise-shaped scrubbing brush (from company name)
事業部制[じぎょうぶせい, jigyoubusei] (n) company consisting of autonomous divisions
付き合う(P);付合う;つき合う[つきあう, tsukiau] (v5u,vi) (1) to associate with; to keep company with; to go out with; to go steady with; to get on with; (2) to go along with; to follow someone's lead; to accompany someone; to compromise; (P)
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company
代表取締役[だいひょうとりしまりやく, daihyoutorishimariyaku] (n) representative director (i.e. someone chosen by the board of directors from among the directors to actually represent the company in its dealings with the outside world)
仲立ち営業;仲立営業(io)[なかだちえいぎょう, nakadachieigyou] (n) brokerage company
企業舎弟[きぎょうしゃてい, kigyoushatei] (n) (See フロント企業) front company (for an organized crime operation)
会社を起こす[かいしゃをおこす, kaishawookosu] (exp,v5s) to set up a company
会社人間[かいしゃにんげん, kaishaningen] (n) company (organization) man (person); corporate soldier
会社勤め[かいしゃづとめ, kaishadutome] (n) serving in a company
会社概要[かいしゃがいよう, kaishagaiyou] (n) company overview
会社法[かいしゃほう, kaishahou] (n) corporation law; company law
会社経営[かいしゃけいえい, kaishakeiei] (n) company management; managing a company
会社葬[かいしゃそう, kaishasou] (n) company funeral
共販会社[きょうはんがいしゃ, kyouhangaisha] (n) cooperative sales company
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US)
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US)
地域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US)
地域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC)
製作会社[せいさくがいしゃ, seisakugaisha] manufacturing company
長距離会社[ちょうきょりがいしゃ, choukyorigaisha] long distance company
長距離電話事業[ちょうりょきでんわじぎょう, chouryokidenwajigyou] long distance telephone company
長距離電話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company
シャープ[しゃーぷ, sha-pu] sharp (mark), hash (mark), Sharp (company)
トローラ[とろーら, toro-ra] Motorola (company)
地域電話会社[ちいきでんわがいしゃ, chiikidenwagaisha] local telephone company, RBOC (US)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company
全社[ぜんしゃ, zensha] Thai: ทั้งบริษัท English: whole company
添える[そえる, soeru] Thai: ติดตามไปด้วย English: to accompany
相手[あいて, aite] Thai: ผู้ร่วมงาน English: company

company ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านปูฯ[TM] (Bānpū ) EN: Banpu ; Banpu Public Company Limited FR:
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ[n. exp.] (bansat wisā) EN: State Holding Company FR:
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement commercial [m] ; boîte [f] (fam.)
บริษัทอเมริกัน[n. exp.] (børisat Amē) EN: American company ; American firm FR: société américaine [f] ; entreprise américaine [f]
บริษัทบริหารสินทรัพย์[n. exp.] (børisat bør) EN: Asset Management Company (AMC) FR:
บริษัทเดินเรือ[n. exp.] (børisat doē) EN: shipping company FR:
บริษัทเอกชน[n. exp.] (børisat ēkk) EN: private company FR: société privée [f] ; entreprise privée [f]
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkk) EN: Private Corporation ; Company Limited FR:
บริษัทฝรั่งเศส[n. exp.] (børisat Far) EN: French company ; French firm FR: société française [f] ; entreprise française [f]
บริษัทอินเตอร์เน็ต[n. exp.] (børisat Int) EN: Internet company FR:
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Īta) EN: Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) ; Italian-Thai Development plc (ITD) FR:
บริษัทจำกัด[n. exp.] (børisat jam) EN: limited company ; company limited FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL [f] (sigle) ; S.A.R.L. [f] (sigle)
บริษัท ... จำกัด (มหาชน)[n. exp.] (Børisat ...) EN: ... Public Company Limited FR:
บริษัทจีน[n. exp.] (børisat Jīn) EN: Chinese company ; Chinese firm FR: société chinoise [f] ; entreprise chinoise [f]
บริษัทจดทะเบียน[n. exp.] (børisat jot) EN: listed company FR:
บริษัทกำจัดแมลง[n. exp.] (børisat kam) EN: pest control company FR:
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Kān) EN: Bangkok Airways Public Company Limited FR:
บริษัทการเงิน[n. exp.] (børisat kān) EN: finance company ; financial enterprise FR: société financière [f]
บริษัทเกาหลีใต้[n. exp.] (børisat Kao) EN: South Korean company ; South Korean firm FR: société sud-coréenne [f] ; entreprise sud-coréenne [f]
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khā) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC) FR: société multinationale [f]
บริษัทของรัฐบาล[n. exp.] (børisat khø) EN: state-owned company FR:
บริษัทขนส่ง[n. exp.] (børisat kho) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm ; carrier FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)[org.] (Børisat Kø.) EN: EGAT Public Company Limited FR:
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)[org.] (Børisat Kø.) EN: CAT Telecom Public Company Limited FR:
บริษัทหลักทรัพย์[n. exp.] (børisat lak) EN: securities company FR:
บริษัทลงทุน[n. exp.] (børisat lon) EN: investment company FR: société d'investissement [f]
บริษัทลูก[n. exp.] (børisat lūk) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company ; arm FR: filiale [f]
บริษัทมหาชน[n. exp.] (børisat mah) EN: public company ; public corporation FR: société publique [f]
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mah) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.) FR:
บริษัทแม่[n. exp.] (børisat maē) EN: parent company FR: société mère [f] ; maison mère [f]
บริษัทในเครือ[n. exp.] (børisat nai) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company ; affiliated company FR:
บริษัทน้ำมัน[n. exp.] (børisat nām) EN: oil company FR:
บริษัทเงินทุน[n. exp.] (børisat ngo) EN: finance company ; financial enterprise FR: société financière [f]
บริษัทผู้ถือหุ้น[n. exp.] (børisat phū) EN: holding company FR:
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)[org.] (Børisat Pø.) EN: PTT Public Company Limited. FR:
บริษัทประกันชีวิต[n. exp.] (børisat pra) EN: life assurance company ; life insurance company FR: société d'assurance vie [f]
บริษัทประกันภัย[n. exp.] (børisat pra) EN: insurance company FR: compagnie d'assurances [f]
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Pūn) EN: Siam Cement Group Public Company Limited (SCG FR:
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Saē) EN: Sansiri Public Company Limited ; Sansiri Plc FR:
บริษัทสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (børisat Sah) EN: American company ; American firm FR: société américaine [f] ; entreprise américaine [f]

company ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luft- und Raumfahrtunternehmen {n}aerospace company
Rückversicherer {m}alien company
Konzernunternehmen {n}allied company
Assekuranz {f}assecurance; asecurance company
Auslandsbeteiligung {f}associated company abroad
Beteiligungsgesellschaft {f}associated company
Partnerfirma {f}associated company
Lebensversicherungsgesellschaft {f}assurance company
Biotechnologiefirma {f}bioengineering company
Schwindelfirma {f}bogus company
Geschäftsbericht {m}business report; company report
Gesellschaft {f} | jdm. Gesellschaft leisten | jdm. Gesellschaft leisten | Gesellschaft leistencompany | to keep company with someone | to keep someone's company | to bear company
Finanzdienstleistungsunternehmen {n}financial services company
Dachgesellschaft {f}holding company
Aktiengesellschaft {f}incorporated company
Investmentgesellschaft {f}investment company
Geschäftsstelle {f}location of a company
Vertriebsgesellschaft {f}marketing company
Muttergesellschaft {f}parent company
Abschreibungsgesellschaft {f}tax-loss company
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.]public limited company (PLC) [Br.]
Energieversorgungsunternehmen {n}power supply company
Immobiliengesellschaft {f}real estate company
Telefongesellschaft {f}telephone company; phone company (telco)
Zeitarbeitsfirma {f}temporary employment company
Verkehrsunternehmen {n}transportation company
Begleitforschung {f}accompanying research
Begleitliste {f}accompanying list
Begleitmeldung {f}accompanying message
Begleitschreiben {n}accompanying letter
Aufbauorganisation {f} einer Firmacompany organisation structure
Betriebskrankenkasse {f}company sickness insurance scheme; employer-based health insurance
Betriebsorganisation {f}company organisation
Betriebsvorschriften {pl}company regulations
Betriebszeitung {f}company newspaper
Firmenname {m}company name
Geschäftsleitung {f}company management
Gesellschaftsrecht {n}company law; corporate law
Tafelrunde {f} | Tafelrunde des König Artuscompany at table; gathering round a table | King Arthur's Round Table
Betriebszugehörigkeit {f}employment with a company; period of employment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า company
Back to top