ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yielding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yielding*, -yielding-

yielding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yielding (n.) การยอมทำตาม Syn. compliancy
yielding (n.) การยอมทำตาม Syn. compliance
yielding (adj.) ที่ยอมทำตาม See also: ที่พร้อมจะทำตาม Syn. submissive
yielding (n.) การยอมให้ Syn. granting
yielding (n.) การเชื่อฟัง See also: การยอมคล้อยตาม Syn. submission
yielding (adj.) เชื่อง่าย See also: ว่าง่าย, ถูกโน้มน้าวได้ง่าย
yieldingness (n.) การผ่อนผัน See also: การยินยอมทำตามความประสงค์ Syn. acceptance, gratification
English-Thai: HOPE Dictionary
yielding(ยีล'ดิง) adj. ยอม,ยินยอม,ให้ผล, See also: yieldingly adv. yieldingness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
yielding(adj) ยอมตาม,ยินยอม,ยอมให้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรหดอดทน (adj.) unyielding See also: indomitable, unflinching, undaunted Syn. อดทน Ops. ย่อท้อ
ทรหดอดทน (adj.) unyielding See also: indomitable, unflinching, undaunted Syn. อดทน Ops. ย่อท้อ
ทรหดอดทน (adj.) unyielding See also: indomitable, unflinching, undaunted Syn. อดทน Ops. ย่อท้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The secret is to strike the right balance between yielding and giving.เคล็ดลับคือให้มันพอดีๆ ระหวางบุกกับรับ
A fish with weak reflexes but can resist unyieldingly once it's caught in a hookปลาที่อ่อนแอ แต่มันก็ต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยว ครั้งหนึ่งมันถูกจับ
No, a resolute and unyielding need.ไม่หรอก .. ก็เอาแค่จำเป็น แบบตั้งใจ และไม่ต้องสงสัยก็พอ
They refuse to fail-- which you seem to do with unyielding consistency.อย่างไร้ข้อผิดพลาด แล้วสิงที่แกเห็นจะต้องทำ อย่างใจจดใจจ่อ
I stand resolute and unyielding.ข้านั้นยึดมั่นและเด็ดเดี่ยว
Tonight we proved once more that the true strength of our nation... comes not from the might of our arms or the scale of our wealth... but from the enduring power of our ideals... democracy, liberty, opportunity and unyielding hope.คืนนี้เราได้รับการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง ที่มีความแข็งแรงที่แท้จริงของประเทศของเรา ... ไม่ได้มาจากอำนาจของแขนของเราหรือขนาดของความมั่งคั่งของเรา ...
Father to daughter, brother to sister, mother to child, blood ties can be as unyielding as they are eternal.พ่อกับลูก พี่ชายถึงน้องสาว, แม่ถึงลูก ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนั้น ทั้งแน่นแฟ้นและคงอยู่ได้นาน
The moment we met, I knew that only by sliding myself into her cold, stiff, unyielding mound would I ever feel like a real man again.ตั้งแต่ช่วงนาทีแรกที่เห็นหน้าเธอ ฉันรู้ทันที ฉันถลำลึก ลงไปในความเย็นชาและดื้อรัน และเนินอกที่แข็งๆนั่น
Cruel mother, thou hast an unyielding heart... why dost thou hold aloof from my father?แม่โหดร้ายเจ้าหัวใจไม่ยอม ทำไมเจ้าถือห่างจากพ่อของฉัน?

yielding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gěng, ㄍㄥˇ, 骾] blunt; fish bones; unyielding
[gěng, ㄍㄥˇ, 鲠 / 鯁] blunt; fish bones; unyielding
刚强[gāng qiáng, ㄍㄤ ㄑㄧㄤˊ, 刚强 / 剛強] firm; unyielding
骨气[gǔ qì, ㄍㄨˇ ㄑㄧˋ, 骨气 / 骨氣] unyielding character; courageous spirit; integrity; moral backbone
[cōng, ㄘㄨㄥ, 从 / 從] lax; yielding; unhurried
傲然[ào rán, ㄠˋ ㄖㄢˊ, 傲然] loftily; proudly; unyieldingly
傲骨[ào gǔ, ㄠˋ ㄍㄨˇ, 傲骨] lofty and unyielding character
[róu, ㄖㄡˊ, 柔] soft; flexible; supple; yielding; rho (Greek letter Ρρ)
坚如磐石[jiān rú pán shí, ㄐㄧㄢ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ ㄕˊ, 坚如磐石 / 堅如磐石] solid as a boulder (成语 saw); absolutely secure; rock-firm and unyielding
[jiān, ㄐㄧㄢ, 坚 / 堅] strong; solid; firm; unyielding; resolute
坚强不屈[jiān qiáng bù qū, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 坚强不屈 / 堅強不屈] staunch and unyielding (成语 saw); steadfast
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, 强 / 強] stubborn; unyielding
弱受[ruò shòu, ㄖㄨㄛˋ ㄕㄡˋ, 弱受] submissive; yielding; weak; opposite to 強攻|强攻
不屈[bù qū, ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 不屈] unyielding; unbending
不屈不挠[bù qū bù náo, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, 不屈不挠 / 不屈不撓] unyielding; indomitable
坚贞不渝[jiān zhēn bù yú, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, 坚贞不渝 / 堅貞不渝] unyielding integrity (成语 saw); unwavering
强硬态度[qiáng yìng tài dù, ㄑㄧㄤˊ ˋ ㄊㄞˋ ㄉㄨˋ, 强硬态度 / 強硬態度] unyielding attitude
抗直[kàng zhí, ㄎㄤˋ ㄓˊ, 抗直] unyielding
坚韧不拔[jiān rèn bù bá, ㄐㄧㄢ ㄖㄣˋ ㄅㄨˋ ㄅㄚˊ, 坚韧不拔 / 堅韌不拔] firm and indomitable (成语 saw); tenacious and unyielding

yielding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
豆類[まめるい, mamerui] (n) pulse (edible seeds of various leguminous crops); plant yielding pulse
カチンカチン[, kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor
きかん気;利かん気[きかんき, kikanki] (adj-na,n,adj-no) daring; unyielding
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch
ぷるぷる;プルプル[, purupuru ; purupuru] (adv-to) (1) yielding, soft, elastic; (n,vs) (2) jiggle, bounce, slightly trembling
利かぬ気[きかぬき, kikanuki] (adj-na,n) unyielding
勝ち気;勝気[かちき, kachiki] (adj-na,n) determined or unyielding spirit
堅剛[けんごう, kengou] (n) (obsc) firm and unyielding; rigid
屈伏;屈服[くっぷく, kuppuku] (n,vs) yielding; submission; surrender; giving way; succumbing
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na,n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P)
負けじ魂[まけじだましい, makejidamashii] (n) unyielding spirit; indomitable spirit
負けず嫌い;負けずぎらい[まけずぎらい, makezugirai] (adj-na,n) hating to lose; unyielding; unbending; competitive; sore loser; determined
負け嫌い;負けぎらい[まけぎらい, makegirai] (adj-na,n) (See 負けず嫌い) hating to lose; always wanting to win; unyielding; competitive

yielding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; softhearted ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
น่วม[v.] (nūam) EN: soften ; be pliable ; be yielding ; be soft ; be squashy FR:
น่วม[adj.] (nūam) EN: yielding ; soft ; squashy ; pliable ; supple FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
นุ่ม[adj.] (num) EN: soft ; yielding ; gentle ; bland ; supple ; tender ; pliable FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
ยวบยาบ[adv.] (yūapyāp) EN: sinking and rebounding ; waving ; yielding ; swaying ; fluctuating ; waving FR:
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจเพชร[adj.] (jaiphet) EN: firm ; resolute ; strong-minded ; steadfast ; unyielding ; adamant ; determined FR: résolu ; déterminé
แข็งแกร่ง[adj.] (khaengkraen) EN: strong ; robust ; firm ; unyielding FR: robuste
แข็งกร้าว[adj.] (khaengkrāo) EN: unyielding ; harsh ; tough ; very firm FR:
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive FR: obstiné ; rebelle ; insoumis
แกร่ง[adj.] (kraeng) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm ; solid FR: dur ; solide ; ferme
ไม่ประนีประนอม[adj.] (mai pranīpr) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent FR: inflexible
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding FR:
สู้[v.] (sū) EN: face ; oppose ; resist ; persevere ; be unyielding FR: résister ; lutter ; faire face (à) ; affronter ; faire front (à) ; persévérer
สู้ไม่ถอย[v. exp.] (sū mai thøi) EN: be unyielding FR:
ทนทายาด[adj.] (thon thāyāt) EN: unyielding FR:
ยืนกราน[v.] (yeūnkrān) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding ; insist ; stay the course ; cling to one's mistaken views FR: persister ; s'obstiner ; insister
ยืนกระต่ายสามขา[adj.] (yeūnkratāis) EN: opinionated ; steadfast ; unyielding FR: têtu
ยืนหยัด[adj.] (yeūnyat) EN: unyielding ; persevereing ; insistent FR:

yielding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbiegsam {adv}unyieldingly
unnachgiebig {adv}unyieldingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yielding
Back to top