ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strengthless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strengthless*, -strengthless-

strengthless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strengthless (adj.) อ่อนกำลัง See also: อ่อนแรง, กะปลกกะเปลี้ย Syn. fragile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strengthless
Back to top