ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

experience

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *experience*, -experience-

experience ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
experience (n.) ประสบการณ์ See also: ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความรู้จากประสบการณ์
experience (vt.) มีประสบการณ์ See also: ได้รับประสบการณ์, ประสบกับ, พบกับ Syn. endure, feel, undergo
experienced (adj.) ซึ่งได้รับการฝึกฝน See also: ซึ่งมีประสบการณ์, ชำนาญ, ช่ำชอง, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, โชกโชน, ซึ่งจัดเจน Syn. skillful
English-Thai: HOPE Dictionary
experience(อิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. ประสบการณ์,ความชัดเจน,vt. ประสบ,พบ,รู้สึก., Syn. exposure
experienced(อิคเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. มีประสบการณ์,ชัดเจน,ฉลาด,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
English-Thai: Nontri Dictionary
experience(n) ความเคยชิน,ประสบการณ์,ความเจนจัด
experienced(adj) ชำนาญ,มีประสบการณ์,จัดเจน,เชี่ยวชาญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
experience ratingการกำหนดอัตราตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Experienceประสบการณ์ [TU Subject Heading]
Experienced Factorsปัจจัยทางด้านประสบการณ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความช่ำชอง (n.) experience Syn. ความจัดเจน, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ
ความสันทัด (n.) experience See also: skill, proficiency Syn. ความถนัด, ความชำนาญ, ความจัดเจน
ความเชี่ยวชาญ (n.) experience Syn. ความช่ำชอง, ความจัดเจน, ความชำนาญ
ชั่วโมงบิน (n.) experience Syn. ประสบการณ์
บทเรียน (n.) experience
ประสบการณ์ (n.) experience Syn. ความช่ำชอง, ความจัดเจน, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ
ลิ้มลอง (v.) experience See also: encounter, taste Syn. ลิ้มรส
ลิ้มลอง (v.) experience See also: encounter, taste Syn. ลิ้มรส
ผู้ช่ำชอง (n.) experienced person See also: old hand, veteran Syn. มือเก๋า, ผู้ชำนาญ, ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ Ops. มือใหม่
ผู้ชำนาญ (n.) experienced person See also: old hand, veteran Syn. มือเก๋า, ผู้ช่ำชอง, ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ Ops. มือใหม่
ผู้เชี่ยวชาญ (n.) experienced person See also: old hand, veteran Syn. มือเก๋า, ผู้ชำนาญ, ผู้ช่ำชอง, มืออาชีพ Ops. มือใหม่
มืออาชีพ (n.) experienced person See also: old hand, veteran Syn. มือเก๋า, ผู้ชำนาญ, ผู้ช่ำชอง, ผู้เชี่ยวชาญ Ops. มือใหม่
มือเก่า (n.) experienced person See also: old hand, veteran Syn. มือเก๋า, ผู้ชำนาญ, ผู้ช่ำชอง, ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ Ops. มือใหม่
คร่ำหวอด (v.) be experienced See also: be skilled, be expert Syn. เชี่ยวชาญ, ชำนาญ
ช่ำชอง (v.) be experienced See also: be expert in, be proficient, be skilled, be dexterous Syn. ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, เจนจัด, เก่ง
ชำนิ (v.) be experienced See also: be expert in, be proficient, be skilled, be dexterous Syn. เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ, ช่ำชอง
ประสบพบเห็น (v.) to experience See also: see Syn. ประสบ
พบเห็น (v.) to experience See also: see Syn. ประสบ, ประสบพบเห็น
มีประสบการณ์ (v.) have an experience
มือใหม่ (adj.) inexperienced See also: unpracticed, untrained, fresh, amateur Ops. มือเก่า, มืออาชีพ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I like the experience of being in…ฉันชอบประสบการณ์ที่ได้อยู่ใน...
And I experience many different types of countriesและได้ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ หลากหลาย
It's the best experience everมันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่เคยมีมา
You had an experience with this sort of thing?คุณเคยมีประสบการณ์กับสิ่งนี้มาก่อนหรือ
She doesn't have much experienceเธอมีประสบการณ์ไม่มากนัก
It was a terrible experienceมันเป็นประสบการณ์ที่แย่มาก
I have a lot of experiences in teachingฉันมีประสบการณ์ในการสอนมากมาย
I would like to gain real life work experienceฉันอยากจะได้ปะสบการณ์การทำงานจากชีวิตจริง
It was a very good learning experienceมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีมากๆ
They had very painful experiencesพวกเขามีประสบการณ์ที่เจ็บปวดมาก
I have no real teaching experienceฉันไม่มีประสบการณ์การสอนจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the boy's place, do you think you could remember details after an upsetting experience such as being slapped by your father?ในสถานที่ของเด็กที่คุณคิดว่าคุณสามารถจำรายละเอียด หลังจากประสบการณ์ที่กวนใจเช่นถูกตบโดยคุณพ่อของคุณ?
Not with the experience he got all his life handling these things.Not with the experience he got all his life handling these things.
My experience is limited.ฉันก็ไม่รู้ ประสบการณ์ของฉันถูกจำกัดไว้
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God.ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า...
When the virus penetrates, the victim becomes dizzy, and begins to experience an itching rash.เมื่อไวรัสแพร่ เหยื่อก็จะเริ่มวิงเวียน แล้วก็เริ่มมีผื่นคันขึ้นตามตัว
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace.และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ
What kind of work experience have you had?นายมีประสบการ์ณทำงานอะไรมาบ้าง?
Well, I do not know who you really are, but by the way you look, I can see you have no experience in war.เอาล่ะ ฉันไม่รู้จริงๆ ว่านายเป็นใคร แต่จากที่เห็น ฉันว่านายไม่มีประสบการณ์Nเกี่ยวกับสงครามสักเท่าไร ใช่ไหม
It's a new experience for me.มันเป็น ประสบการณ์ใหม่ สำหรับฉัน
Often they are combat veterans with experience of shooting at soldiers... and planting explosives.บ่อยครั้งที่พวกเขาต่อสู้อยู่กับทหารผ่านศึก ประสบกา? และการปลูกวัตถุระเบิด
This... time loss. You did or did not experience it?หรือไม่ได้เห็น ดังที่เป็นคดีนั่น
Hopefully... you'll never have to experience this yourself, but when two men are in a situation like me and your dad were... for as long as we were, you take on certain responsibilities of the other.หวังว่า ... คุณจะไม่เคยมีประสบการณ์นี้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อชายสองคนที่อยู่ในสถานการณ์เช่นฉันและพ่อของคุณได้ ...

experience ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戎马生涯[róng mǎ shēng yá, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄚˇ ㄕㄥ ㄧㄚˊ, 戎马生涯 / 戎馬生涯] army life (成语 saw); the experience of war
上山下乡[shàng shān xià xiāng, ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, 上山下乡 / 上山下鄉] to work in the fields (esp. young school-leavers); forced agricultural experience for city intellectuals
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 似曾相识 / 似曾相識] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted
备受[bèi shòu, ㄅㄟˋ ㄕㄡˋ, 备受 / 備受] to fully experience (good or bad)
先睹为快[xiān dǔ wèi kuài, ㄒㄧㄢ ㄉㄨˇ ㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ, 先睹为快 / 先睹為快] joy of first experience (成语 saw); the pleasure of reading sth for the first time
年资[nián zī, ㄋㄧㄢˊ ㄗ, 年资 / 年資] age and experience; seniority
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 人精] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine)
宿儒[sù rú, ㄙㄨˋ ㄖㄨˊ, 宿儒] experienced scholar; old expert in the field
有经验[yǒu jīng yàn, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, 有经验 / 有經驗] experienced
经历[jīng lì, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ, 经历 / 經歷] experience; go through
经验丰富[jīng yàn fēng fù, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄈㄨˋ, 经验丰富 / 經驗豐富] experienced; with ample experience
老成[lǎo chéng, ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ, 老成] experienced; trained; mellowing
老手[lǎo shǒu, ㄌㄠˇ ㄕㄡˇ, 老手] experienced person; an old hand at sth
内行[nèi háng, ㄋㄟˋ ㄏㄤˊ, 内行 / 內行] expert; adept; experienced
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
新鲜[xīn xiān, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ, 新鲜 / 新鮮] fresh (experience, food etc); freshness
刘姥姥进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 刘姥姥进大观园 / 劉姥姥進大觀園] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings
孤陋寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ, 孤陋寡闻 / 孤陋寡聞] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded
没经验[méi jīng yàn, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, 没经验 / 沒經驗] inexperienced
见识[jiàn shi, ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, 见识 / 見識] knowledge and experience; to increase one's knowledge
博闻多识[bó wén duō shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˊ, 博闻多识 / 博聞多識] learned and erudite; knowledgeable and experienced
雏儿[chú ér, ㄔㄨˊ ㄦˊ, 雏儿 / 雛兒] newly hatched bird; fig. inexperienced person; fig. chick (slighting term for young woman); bimbo
[lǎo, ㄌㄠˇ, 老] prefix used before the surname of a person or a numeral indicating the order of birth of the children in a family or to indicate affection or familiarity; old (of people); venerable (person); experienced; of long standing; always; all the time; of the pas
资历[zī lì, ㄗ ㄌㄧˋ, 资历 / 資歷] qualifications; experience; seniority
资深[zī shēn, ㄗ ㄕㄣ, 资深 / 資深] senior (in terms of depth of accumulated experience); deeply qualified
少见[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 少见 / 少見] rare; not familiar (to the speaker); sth rarely experience; hard to see
老练[lǎo liàn, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, 老练 / 老練] seasoned; experienced
熟手[shú shǒu, ㄕㄨˊ ㄕㄡˇ, 熟手] skilled person; an experienced hand
涉世未深[shè shì wèi shēn, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣ, 涉世未深] unpracticed; inexperienced; naive; unsophisticated
饱经风霜[bǎo jīng fēng shuāng, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄥ ㄈㄥ ㄕㄨㄤ, 饱经风霜 / 飽經風霜] weather-beaten; having experienced the hard ship of life
博物多闻[bó wù duō wén, ㄅㄛˊ ˋ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ, 博物多闻 / 博物多聞] wide and knowledgeable; well-informed and experienced
不经一事不长一智[bù jīng yī shì bù zhǎng yī zhì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄧ ㄓˋ, 不经一事不长一智 / 不經一事不長一智] you can't gain knowledge without practice; wisdom comes from experience

experience ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガクガクブルブル[, gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
ガクブル[, gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク,ガクガクブルブル,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated
デスクトップエクスペリエンス[, desukutoppuekusuperiensu] (n) {comp} desktop experience
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
[こう, kou] (n) (1) merit; success; meritorious deed; (2) achievement; accumulated experience
古豪[こごう, kogou] (n) veteran; old-timer; man of experience
大悟徹底[たいごてってい, taigotettei] (n,vs) attain divine enlightenment; perceive absolute truth; experience spiritual awakening
実感[じっかん, jikkan] (n) (1) real feeling; actual feeling; (vs) (2) to actually feel; to have a real feeling (that ...); to experience personally; (P)
思い当たる(P);思いあたる;思い当る[おもいあたる, omoiataru] (v5r,vi) to suddenly understand (esp. on basis of experience or memory); to come to mind; to recall (in a flash); to be reminded of; to call to mind; to think of; to strike on; to hit on an answer; to seize the crux of a problem; (P)
手掛ける[てがける, tegakeru] (v1,vt) to handle; to manage; to work with; to rear; to look after; to have experience with
百戦練磨;百戦錬磨[ひゃくせんれんま, hyakusenrenma] (n,adj-no) veteran; (someone) schooled by adversity in many battles; (someone) rich in life's experience gained through much adversity
目にあう;目に遭う;めに遭う;目に会う(iK)[めにあう, meniau] (exp,v5u) (See 目を見る) to go through; to suffer; to experience (something unpleasant)
経験主義[けいけんしゅぎ, keikenshugi] (n,adj-no) (1) (See 経験論) empiricism; (2) judging things from personal experience
経験済み[けいけんずみ, keikenzumi] (n) experienced; already had an experience (with something)
総毛立つ[そうけだつ, soukedatsu] (v5t,vi) to relate a hair-raising account or experience
羹に懲りて膾を吹く[あつものにこりてなますをふく, atsumononikoritenamasuwofuku] (exp) (id) (obs) a burnt child dreads the fire; once bitten twice shy; to become over cautious from a bad experience
習うより慣れよ[ならうよりなれよ, narauyorinareyo] (exp) practice makes perfect (implying that it is better to learn from personal experience than from an instructor)
苦杯[くはい, kuhai] (n) bitter experience (ordeal)
追体験[ついたいけん, tsuitaiken] (n,vs) vicarious experience
黄口[こうこう, koukou] (n) greenhorn (lit. "yellow mouth", in ref. to the beak of a chick); youthfulness and lack of experience
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone
エクスペリエンス[, ekusuperiensu] (n) experience; (P)
し慣れる;仕馴れる[しなれる, shinareru] (v1) to be used to doing; to be experienced in
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[, beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P)
一世一代[いっせいちだい;いっせいいちだい(ik), isseichidai ; isseiichidai (ik)] (n,adj-no) once in a lifetime; the first and last occurrence (event, experience) of one's lifetime
一本[いっぽん, ippon] (n) (1) one long cylindrical thing; (2) one version; (3) (a) certain book; (4) (a) blow; (5) an experienced geisha; (P)
一病息災[いちびょうそくさい, ichibyousokusai] (exp) one who experiences a chronic ailment takes better care of his health and lives longer
不案内[ふあんない, fuannai] (adj-na,n) ignorance; inexperience; unfamiliarity
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world
乳臭[にゅうしゅう, nyuushuu] (n) boyishness; inexperience
五月病[ごがつびょう, gogatsubyou] (n) blues experienced by college freshmen or workplace recruits shortly after beginning school or work; the May blues
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P)
体で覚える;身体で覚える;躯で覚える[からだでおぼえる, karadadeoboeru] (exp,v1) to master something (through personal experience)
体得[たいとく, taitoku] (n,vs) mastery; knack; realization; realisation; experience; comprehension; (P)
体感[たいかん, taikan] (n,vs,adj-no) bodily sensation; sense; experience; (P)
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth-
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
経る[へる, heru] Thai: มีประสบการณ์ English: to experience

experience ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชั่วโมงบิน[n.] (chūamōngbin) EN: experience FR: expérience [f]
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (kān feuk pr) EN: field expérience FR: expérience de terrain [f]
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[n. exp.] (kān feuk pr) EN: field experience in law FR:
การเข้าใจตื้น ๆ [n. exp.] (kān khaojai) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding FR:
การพบเห็น[n. exp.] (kān phop he) EN: seeing ; experience ; encounter ; meeting FR: rencontre [f] ; entrevue [f]
การทดลอง[n.] (kān thotløn) EN: experiment ; experimentation ; trial ; test FR: expérience [f] ; essai [m] ; test [m] ; expérimentation [f]
การทดลองเสมือนจริง[n. exp.] (kān thotløn) EN: virtual experiment FR: expérience virtuelle [f]
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (kān trīem f) EN: preparation for professional experience FR:
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[n. exp.] (kān trīem f) EN: preparation for professional experience in law FR:
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม[n. exp.] (kān trīem f) EN: preparation for professional experience in cultural studies FR:
ขาดประสบการณ์[v. exp.] (khāt prasop) EN: lack experience FR: manquer d'expérience
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: experience for the first time ; get one's first lesson ; initiate ; make one's debut ; learn a new thing FR:
ความชำนาญ[n.] (khwām chamn) EN: skill ; experience ; expertise ; know-how FR: expérience [f]
ความรู้ทางธุรกิจ[n. exp.] (khwāmrū thā) EN: business experience FR:
ความสันทัด[n.] (khwām santh) EN: experience ; skill ; proficiency FR: habileté [f]
กรวยประสบการณ์[n. exp.] (krūay praso) EN: Cone of Experience FR:
ลิ้ม[v.] (lim) EN: taste ; experience ; come to know FR: goûter ; déguster
ลิ้มลอง[v. exp.] (lim løng) EN: experience ; encounter ; taste ; make a taste-test FR: goûter
ลิ้มรส[v. exp.] (lim rot) EN: taste ; experience FR: savourer
ลอง[v.] (løng) EN: try ; give a try ; experiment ; attempt ; sample ; test ; experience FR: essayer ; expérimenter ; éprouver ; tester ; tenter
มีประสบการณ์[v. exp.] (mī prasopkā) EN: FR: avoir une expérience ; posséder un expérience
พบ[v.] (phop) EN: find ; experience ; detect FR: trouver ; découvrir ; détecter
พบเห็น[v. exp.] (phop hen) EN: experience ; see ; sight FR: voir
พบกับ[v. exp.] (phop kap) EN: meet with ; meet ; encounter ; experience ; locate FR: rencontrer
ประสบการณ์[n.] (prasopkān) EN: experience FR: expérience [f] ; enrichissement [m]
ประสบการณ์เฉียดตาย[n. exp.] (prasopkān c) EN: near-death experience (NDE) FR:
ประสบการณ์จำลอง[n. exp.] (prasopkān j) EN: contrived experience FR:
ประสบการณ์ในการทำงาน[n. exp.] (prasopkān n) EN: work experience FR: expérience professionnelle [f]
ประสบการณ์ทำงาน[n. exp.] (prasopkān t) EN: work experience FR: expérience professionnelle [f]
ประสบการณ์ที่ไม่ดี[n. exp.] (prasopkān t) EN: FR: mauvaise expérience [f]
ประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (prasopkān w) EN: professional experience FR: expérience professionnelle [f]
สัมผัส[v.] (samphat) EN: touch ; feel ; contact ; perceive ; experience FR: toucher ; palper ; sentir ; entrer en contact
สัมผัสชีวิต[v. exp.] (samphat chī) EN: experience the life (of) FR:
สรุปบทเรียน[v. exp.] (sarup botrī) EN: sum up one's experience FR:
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น[n.] (sippākwāmai) EN: Experience is the mother of wisdom. FR:
ตาฝาด[v.] (tāfāt) EN: see things ; take someone for someone else ; see mistakenly ; experience a visual illusion FR: confondre visuellement
ตกนรกทั้งเป็น[v.] (toknaroktha) EN: suffer hellishly ; experience hell on earth FR: vivre un enfer
แบ่งปันประสบการณ์[v. exp.] (baengpan pr) EN: FR: partager son expérience
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit

experience ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampferfahrung {f}combat experience
Schlüsselerlebnis {n}crucial experience
Evidenzerlebnis {n}evidential experience
Erfahrungsaustausch {m}exchange of experience
Auslandserfahrung {f}experience abroad; international experience
Farbwahrnehmung {f}experience of colour; experience of color
Erlebnisfeld {n}field of experience
Auslandserfahrung {f}foreign experience
Berufserfahrung {f}professional experience
psychedelisch {adj} | psychedelische Drogen | psychedelisches Erlebnispsychedelic | psychedelics | psychedelic experience
Raumerleben {n}spatial experience
Bekehrungserlebnis {n}experience of conversion
Erlebnisphase {f}experience phase
geschäftskundig {adj}experienced in business
unerfahren; unbewandert {adj} | unerfahrener; unbewanderter | am unerfahrensten; am unbewandertsteninexperienced | more inexperienced | most inexperienced

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า experience
Back to top