ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manger*, -manger-

manger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manger (n.) รางหญ้า See also: รางใส่อาหารให้ม้าหรือวัวกิน Syn. bowl, trough
English-Thai: HOPE Dictionary
manger(แมน'เจอะ) n. รางหญ้า,รางใส่อาหารให้ม้าหรือวัวกิน
English-Thai: Nontri Dictionary
manger(n) รางใส่อาหารสัตว์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I fired a manger who was giving Eun-suh a hard time.ฉันถึงย้ายตำแหน่งผู้จัดการแม่บ้าน เพื่อให้เธอได้งานคืนนะ
Now, no arrests, save for stealing a baby Jesus from a Knights of Columbus manger back when he was 17.จากอัศวินรางหญ้าโคลัมบัส ย้อนกลับไปตอนเขาอายุ 17 ปี หมอนี่ที่ไม่มีใครรู้จักในวงการ
Well, call the Vatican, 'cause we're gonna need a manger and some hay.งั้น โทรไปวาติกัน เพราะเราคงต้องการรางหญ้ากับฟางสักหน่อย
And can you finish the manger scene?แล้วรบกวนเธอช่วยจัดฉากนี้ให้ด้วยล่ะ?
But I know, and you know, and sweet baby Jesus in the manger knowsแต่ฉันรู้ เธอรู้ เด็กเพิ่งคลอดร้องอุเเว้ยังรู้
Visions of sugarplums have disappeared... (Karen) It was a starry night in ancient Jerusalem and the baby Jesus was in his manger.นิมิตแห่งความหวาน กำลังจะมลายหายไป ในคืนที่เต็มไปด้วยแสงดาว ที่นครเยรูซาเล็ม และทารก เยซู นอนอยู่ในรางหญ้า
We had a tree, we had a manger, we had an inflatable Santa Claus with plastic reindeer on the front lawn.เรามีทั้งต้นคริสต์มาส รางหญ้า ทั้งซานตาคลอสเป่าลม กับกวางเรนเดียร์พลาสติกหน้าบ้าน
I was going to put the champagne fountain near the manger, the cake near the...ฉันจะวางน้ำพุแชมเปนจ์ ไว้ใกล้ๆราง แล้วเค้กไว้ใกล้ๆ...

manger ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cáo, ㄘㄠˊ, 槽] manger; trough; groove
食槽[shí cáo, ㄕˊ ㄘㄠˊ, 食槽] manger

manger ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
飼い桶[かいおけ, kaioke] (n) manger
飼い葉桶;飼葉桶;飼い葉おけ[かいばおけ, kaibaoke] (n) manger; crib

manger ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: eat ; partake (of) ; consume FR: consommer ; manger ; s'alimenter ; prendre
ฉะ[v.] (cha) EN: eat up FR: manger ; boire
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
ห้องอาหาร[n. exp.] (hǿng āhān) EN: dining room ; dining-room FR: salle à manger [f] ; salle de repas [f]
ห้องกินข้าว[n. exp.] (hǿng kin kh) EN: dining room ; dining-room FR: salle à manger [f]
ห้องรับประทานอาหาร[n. exp.] (hǿng rappra) EN: dining room FR: salle à manger [m]
ห้องทานข้าว[n. exp.] (hǿng thān k) EN: dining room FR: salle à manger [f]
การกิน[n. exp.] (kān kin) EN: eating FR: manger [m]
เคยกิน[v. exp.] (khoēi kin) EN: have eaten before FR: manger régulièrement ; avoir déjà mangé
กิน[v.] (kin) EN: eat ; drink ; consume ; chew FR: manger ; consommer ; absorber ; ingérer ; avaler ; boire ; bouffer (fam.) ; boulotter (vx - fam.) ; casser la croûte (loc. - fam.)
กินอาหาร[v. exp.] (kin āhān) EN: eat food ; eat ; have some food ; have something to eat  FR: manger de la nourriture
กินอาหารในปริมาณมาก[xp] (kin āhān na) EN: eat like a horse FR: manger comme quatre
กินช้อน[v.] (kinchøn) EN: eat with a spoon ; take meal with a spoon ; use a spoon to eat with FR: manger à la cuillère
กินได้ทุกอย่าง[v. exp.] (kin dāi thu) EN: FR: manger de tout
กินดิบ ๆ = กินดิบๆ[v. exp.] (kin dip-dip) EN: FR: manger cru
กินอิ่มเกินไป[v. exp.] (kin im koēn) EN: overeat FR: manger avec excès ; trop manger ; exagérer avec la nourriture
กินอินทรีย์[v. exp.] (kin insī) EN: FR: manger bio
กินแจ[v.] (kinjaē) EN: be on a vegetarian diet ; go vegetarian ; practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; abstain from eating meat or fish FR: pratiquer le végétarisme ; manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
กินเจ[v.] (kinjē) EN: practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; eat Chinese vegetarian food ; practice traditional Chinese vegetarianism FR: pratiquer le végétarisme ; manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
กินจุ[v. exp.] (kin ju) EN: eat a lot ; eat heartily FR: manger à satiété ; être repu ; manger beaucoup ; manger copieusement ; bien manger ; se caler l'estomac ; caler (fig. - fam.)
กินจุมาก[v. exp.] (kin ju māk) EN: be a big eater ; eat like a horse FR: manger comme quatre ; être un gros mangeur
กินข้าว[v. exp.] (kin khāo) EN: eat ; have lunch ; have breakfast ; have dinner ; have a meal FR: manger ; prendre un repas ; déjeuner ; se sustenter ; se restaurer ; casser la croûte (fam.) ; bouffer (fam.)
กินข้าวกัน[v. exp.] (kin khāo ka) EN: FR: manger ensemble
กินข้าวกินปลา[v. exp.] (kin khāo ki) EN: eat ; have a meal FR: manger quelque chose
กินข้าวนอกบ้าน[v. exp.] (kin khāo nø) EN: eat out FR: déjeuner en ville ; dîner en ville ; aller au restaurant ; manger à l'extérieur
กินคนเดียวไม่อร่อย[xp] (kin khon dī) EN: Eating alone is tasteless FR: A manger seul, point de saveur
กินของเย็น[v. exp.] (kin khøng y) EN: FR: manger froid
กินมังสวิรัติ[v. exp.] (kin mangsaw) EN: FR: manger végétarien
กินมือ[v.] (kinmeū) EN: eat with fingers ; dine with one's hands ; have meal with one's own hand FR: manger avec les doigts
กินเหมือนห[v. exp.] (kin meūoen ) EN: FR: manger comme un cochon ; manger comme un porc
กินหมด[v. exp.] (kin mot) EN: eat up FR: finir son repas ; tout manger ; manger tout
กินนอน[v. exp.] (kin nøn) EN: do nothing except eat and sleep ; live a life of idleness FR: ne rien faire que manger et dormir
กินเสียงดัง[v. exp.] (kin sīeng d) EN: eat noisily FR: manger bruyamment
กินส้อม[v.] (kinsøm) EN: eat with a fork FR: manger avec une fourchette
กินอย่างเอร็ดอร่อย[v. exp.] (kin yāng ar) EN: eat with relish FR: manger avec délectation
กินอย่างมูมมาม[v. exp.] (kin yāng mū) EN: eat like a pig ; gorge on FR: manger comme un cochon ; manger comme un porc
กินอย่างตะกละตะกราม[v. exp.] (kin yāng ta) EN: eat quickly and greedily ; cram FR: manger très vite et salement
ไม่เจริญอาหาร[v. exp.] (mai jaroēn ) EN: FR: avoir un tout petit appétit ; manger très peu ; avoir un appétit d'oiseau
ไม่มีอะไรจะกิน[v. exp.] (mai mī arai) EN: have nothing to eat FR: n'avoir rien à manger ; n'avoir rien à se mettre sous la dent
หมาในรางหญ้า[n. (loc.)] (mānairāngyā) EN: A dog in a manger FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manger
Back to top