ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anticipant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anticipant*, -anticipant-

anticipant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anticipant (adj.) ที่คาดการณ์ไว้ Syn. expecting, anticipating
anticipant (n.) ผู้คาดการณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anticipant
Back to top