ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leak

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leak*, -leak-

leak ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leak (n.) การรั่วไหล (น้ำ, กระแสไฟฟ้า,…)
leak (n.) การหลบหนี
leak (n.) ข่าวหรือข้อมูลที่รั่วไหล Syn. disclosure
leak (vt.) ยอมให้น้ำรั่วผ่านได้
leak (n.) รอยรั่ว See also: รูรั่ว, รอยร้าว, รอยแยก Syn. hole, crack, fissure
leak (vi.) รั่ว
leak (vt.) รั่วไหล (ข้อมูลลับ) See also: รั่ว Syn. reveal, disclose
leak away (phrv.) รั่วไหล See also: ซึมออก, ไหลออก
leak in (phrv.) ซึมเข้าไป
leak out (phrv.) ซึมออก See also: รั่วออก, ไหลออก
leak to (phrv.) เผยความลับกับ See also: เปิดเผยกับ
leakage (n.) การรั่ว See also: การรั่วไหล, สิ่งที่รั่วออก, จำนวนที่รั่วออก Syn. leak
leakproof (adj.) ที่ไม่รั่ว
leaky (adj.) รั่ว
English-Thai: HOPE Dictionary
leak(ลีค) {leaked,leaking,leaks} n. รูรั่ว,รอยรั่ว,รอยร้าว,รอยแยก,ร่อง,ช่อง,วิธีการรั่วไหล,การรั่วไหล,การหลบหนี,การรั่วของกระแสไฟฟ้า. vi. รั่ว,รั่วไหล,ซึม. vt. ทำให้รั่ว,ทำให้ลอดเข้ามา,ทำให้ซึม,ทำให้รู้ความลับ., See also: leaker n. ดูleak
leakage(ลี'คิจฺ) n. การรั่ว,การรั่วไหล,สิ่งที่รั่วออก,จำนวนที่รั่วออก, Syn. leak
leaky(ลี'คี) adj. รั่ว,ซึม,ไม่น่าไว้ใจ,ไว้ใจไม่ได้, See also: leakiness n. ดูleaky
English-Thai: Nontri Dictionary
leak(n) รูรั่ว,รอยรั่ว,รอยแตก,ร่อง,ช่อง,รอยร้าว
leakage(n) การรั่ว,การไหลออก,การซึมออก
leaky(adj) รั่ว,ซึม,ไว้ใจไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
leakการปล่อยข่าว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leakage rateอัตราการรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaky confining bedชั้นหินกันน้ำรั่วซึม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leak รั่ว [สิ่งแวดล้อม]
Leak Outไหล [การแพทย์]
leakageleakage, การรั่วไหล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รั่ว (v.) leak See also: seep, exude, ooze, escape, spill
แพร่งพราย (v.) leak See also: make known, publish abroad (as a rumour, gossip or secret) Ops. ปิด
รั่ว (v.) leak out See also: become known to the public Syn. แพร่งพราย, รั่วไหล
รั่วไหล (v.) leak out See also: leak
รั่วไหล (v.) leak out See also: leak
เล็ด (v.) leak out See also: trickle, drop, be incontinent
การรั่วไหล (n.) leakage See also: divulgence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, this guy's not gonna leak all over my ice cream, is he?เฮ้ หวังว่าเขาคงไม่ฟาดไอติมฉันจนเกลี้ยงหมดนะ
There is a small pressure leak in the aft heating unit.มีการรั่วไหลของความดันขนาด เล็กที่อยู่ใน หน่วยความร้อนท้ายเรือ มัน เป็นอะไรที่ร้ายแรง
I'm convinced there's a security leak in your training program.ผมสงสัยว่า มีคนทรยศ ในโปรแกรมฝึกสายลับของคุณ
You're taking a leak in some filthy public urinal, and the man in the next stall leans across and asks you about God, or Kafka, or freedom versus responsibility.คุณกำลังการรั่วไหลในบางปัสสาวะสาธารณะสกปรก และคนที่อยู่ในคอกต่อไปชะโงกข้ามและถามคุณเกี่ยวกับพระเจ้าหรือคาฟคา หรือเสรีภาพกับความรับผิดชอบ
And they're afraid you'll leak this information?ผมได้รับอนุญาติให้ทำงานต่อไป เพราะ ผมใช้สายสัมพันธ์ในสภา Congress.
We can't let any news of these resurrections leak out.เรายังให้ข่าวเรื่องนี้แพร่ไม่ได้
If the FBI gets this body, we won't see an autopsy report until after they leak it to the Washington Post.แล้วตำรวจลับล่ะ เธอเป็นคนละฝ่ายกับ FBI ใหม ไม่รู้สิ เธอว่าเธอมีกึ๋น
Neski claimed we had a leak and we'd been ripped off by one of our own.เนสกี้อ้างว่า เรามีช่องโหว่อยู่ ทำให้เราถูกเจาะโดยคนในของเราเอง
You bought us some time, but this story's going to leak and I want Bailey in our hands before it does.คุณช่วยถ่วงเวลาหน่อยสิ แต่เรื่องนี้ ต้องรั่วออกไปแน่ และผมต้องการเบลีย์ใน มือของเราก่อนที่มันจะเกิดขึ้น
Why would a cop leak sensitive information the would not only implicate one of his own, but make every citizen in the county afraid to get pulled over?โดยการตามจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ........
OK. Leak this to some of your media contacts.ปล่อยข่าวนี้ไปให้สื่อในมือ
He's handled many sensitive projects for us over the years. Any leak could prove devastating.เขาดูแลหลายโครงการที่สำคัญ อันไหนหลุดก็เสียหายหนัก

leak ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泄露[xiè lòu, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄡˋ, 泄露 / 洩露] leak (information); divulge
宣泄[xuān xiè, ㄒㄩㄢ ㄒㄧㄝˋ, 宣泄 / 宣洩] to drain (by leading off water); to unburden oneself; to divulge; to leak a secret
凄苦[qī kǔ, ㄑㄧ ㄎㄨˇ, 凄苦] bleak; miserable
淤血[yū xuè, ㄩ ㄒㄩㄝˋ, 淤血 / 瘀血] clotted blood; extravasated blood (leaking into surrounding tissue); thrombosis
漏锅[lòu guō, ㄌㄡˋ ㄍㄨㄛ, 漏锅 / 漏鍋] colander; strainer; sieve; leaky pot
苍凉[cāng liáng, ㄘㄤ ㄌㄧㄤˊ, 苍凉 / 蒼涼] desolate; bleak
萧瑟[xiāo sè, ㄒㄧㄠ ㄙㄜˋ, 萧瑟 / 蕭瑟] to rustle in the air; to rustle; to sough; bleak; desolate; chilly
跑电[pǎo diàn, ㄆㄠˇ ㄉㄧㄢˋ, 跑电 / 跑電] electrical leakage
[lòu, ㄌㄡˋ, 漏] funnel; to leak; to let out; to divulge
漏洞[lòu dòng, ㄌㄡˋ ㄉㄨㄥˋ, 漏洞] hole; loophole; leak
会漏[huì lòu, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄡˋ, 会漏 / 會漏] leak
泄漏[xiè lòu, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄡˋ, 泄漏 / 洩漏] leak
透水[tòu shuǐ, ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, 透水] permeable; percolation; water leak
渗漏[shèn lòu, ㄕㄣˋ ㄌㄡˋ, 渗漏 / 滲漏] seepage; leakage
锢漏锅[gù lòu guō, ㄍㄨˋ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄛ, 锢漏锅 / 錮漏鍋] tinker; artisan who fixes leaky pots

leak ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガス漏れ[ガスもれ, gasu more] (n) gas leak
ガス漏れ警報器[ガスもれけいほうき, gasu morekeihouki] (n) gas leak sensor
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P)
メモリリーク[, memoriri-ku] (n) {comp} memory leak
リークディテクター[, ri-kudeitekuta-] (n) leak detector
小事は大事[しょうじはだいじ, shoujihadaiji] (exp) (id) A small leak can sink a great ship
流出[りゅうしゅつ, ryuushutsu] (n,vs) (1) discharge; outward flow; efflux; effluence; (2) leak of (private) information or pictures; (P)
漏れる(P);洩れる[もれる, moreru] (v1,vi) to leak out; to escape; to come through; to shine through; to filter out; to be omitted; (P)
漏れ出す[もれだす, moredasu] (v5s,vi) to leak out
漏出[ろうしゅつ, roushutsu] (n,vs) leak out
お先真っ暗;御先真っ暗[おさきまっくら, osakimakkura] (adj-na,adj-no,n) (of the future) very bleak; dim
すーすー[, su-su-] (adv,vs) (on-mim) cool sensation from passing air; sound of air leaking
ツインリーキーバケット[, tsuinri-ki-baketto] (n) {comp} twin leaky bucket
ハレーション[, hare-shon] (n) halation (i.e. in photography, a halo-effect when additional light leaks out around the subject)
リーキー[, ri-ki-] (adj-no) leaky
リーキーバケット[, ri-ki-baketto] (n) {comp} leaky bucket
リーキバケット[, ri-kibaketto] (n) {comp} leaky bucket
リーケージ[, ri-ke-ji] (n) leakage
便失禁[べんしっきん, benshikkin] (n) anal leakage; (fecal) incontinence
出口[でぐち, deguchi] (n) exit; gateway; way out; outlet; leak; vent; (P)
寒々しい;寒寒しい[さむざむしい, samuzamushii] (adj-i) bleak; chilly; dreary
放射能漏れ[ほうしゃのうもれ, houshanoumore] (n) radiation leakage
流れ出す[ながれだす, nagaredasu] (v5s) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away
流れ出る[ながれでる, nagarederu] (v1) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away
浅茅[あさじ;あさぢ, asaji ; asadi] (n) (often used in literature as an example of a bleak landscape) (See 茅・ちがや) sparsely growing cogon grass; short cogon grass
満目荒涼[まんもくこうりょう, manmokukouryou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see
満目蕭条[まんもくしょうじょう, manmokushoujou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see
漏り[もり, mori] (n) leak; leakage (of rain)
漏れ;洩れ;泄れ[もれ, more] (n,n-suf) (1) leakage; (2) omission; oversight; (pn) (3) (sl) (in blogs, etc.) (See 俺) I; me
漏れ電流[もれでんりゅう, moredenryuu] (n) {comp} leakage current
漏洩;漏泄;漏えい[ろうえい;ろうせつ(漏洩;漏泄), rouei ; rousetsu ( rouei ; rou setsu )] (n,vs) disclosure; leakage (e.g. of gas or liquids or information); escape (e.g. of gas)
漏電[ろうでん, rouden] (n,vs) short circuit; leakage (of electricity); electrical fault
真っ暗(P);真暗[まっくら, makkura] (adj-na,n) (1) total darkness; pitch dark; (2) bleak future; poor prospects; (P)
磁気漏れ係数[じきもれけいすう, jikimorekeisuu] (n) dispersion coefficient (magnetic leakage coef.)
索莫;索漠;索寞[さくばく, sakubaku] (adj-t,adv-to) dreary; bleak; desolate
荒涼;荒寥[こうりょう, kouryou] (adj-t,adv-to) desolate; dreary; bleak
蕭条[しょうじょう, shoujou] (adj-t,adv-to) dreary; bleak; lonely
課税漏れ[かぜいもれ, kazeimore] (n) tax leakage
軍紀漏洩[ぐんきろうえい, gunkirouei] (n) disclosure (leakage, betrayal) of military secrets
雛諸子[ひなもろこ;ヒナモロコ, hinamoroko ; hinamoroko] (n) (uk) Chinese bleak (Aphyocypris chinensis)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket
リーキーバケット[りーきーばけっと, ri-ki-baketto] leaky bucket
リーキバケット[りーきばけっと, ri-kibaketto] leaky bucket
漏れ電流[もれでんりゅう, moredenryuu] leakage current
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ばれる[ばれる, bareru] Thai: รั่วไหล English: to leak out (a secret)
漏れる[もれる, moreru] Thai: รั่วไหล English: to leak out

leak ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉี่[v.] (chī) EN: piss ; pee ; piddle ; have a wee ; take a leak FR: faire pipi ; uriner ; pisser (fam.)
ความแตก[v.] (khwāmtaēk) EN: get known ; leak out FR:
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
แพร่งพราย[v.] (phraengphrā) EN: reveal ; leak FR: laisser filtrer
ปูด[v.] (pūt) EN: leak ; reveal FR:
ปูดข่าว[v. exp.] (pūt khāo) EN: leak news ; disclose information FR:
รอยรั่ว[n. exp.] (røi rūa) EN: leak FR: fuite [f]
รั่ว[v.] (rūa) EN: leak ; leak out FR: fuir ; perdre ; s'écouler ; filtrer
รั่วไหล[v. exp.] (rūa lai) EN: leak out ; get to be known FR:
รั่วซึม[v. exp.] (rūa seum) EN: leak FR: fuir
ซึมออกมา[v. exp.] (seum øk mā) EN: ooze out ; leak out FR: suinter
ตามด[n.] (tāmot) EN: tiny hole ; minute hole ; small leak FR: petit trou [m]
ทะลัก[v.] (thalak) EN: gush out ; leak out under pressure ; exude FR: s'écouler
ยางซึม[X] (yāng seum) EN: slow leak in the tire FR:
ยิงกระต่าย[v. exp.] (ying kratāi) EN: pee ; take a leak FR:
อับเฉา[adj.] (apchao) EN: dreary ; bleak ; gloomy FR:
การรั่วไหล[n.] (kān rūalai) EN: leakage FR: fuite [f]
การรั่วซึม[n. exp.] (kān rūa seu) EN: leakage FR: fuite [f]
มืดมน[adj.] (meūtmon) EN: hopeless ; bleak FR:
มืดแปดด้าน[v.] (meūtpaētdān) EN: be utterly mystified ; be in a hopeless situation ; be in a bleak situation ; see no way out FR: ne savoir savoir sur quel pied danser ; ne pas savoir à quel saint se vouer
รั่วซึม[adj.] (rūa seum) EN: leaking FR:

leak ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriechstrommessung {f}current leak measurement
Heliumleck {n}helium leak
Heliumsucher {m}helium leak detector
Kalibrierleck {n}calibration leak
Kriechstrom {m} [electr.]surface leakage; current leak
Ableitstrom {m}leakage current; leakance current
Kriechstrecke {f}creepage distance; creeping path; leakage path; creep distance
Leckrate {f}leak rate
Lecktest {m}leak test
Leckagemessung {f}leakage measurement
Leckluftstrom {m}leakage air flow
leck; undicht {adj} | undichter | am undichtestenleaky | leakier | leakiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leak
Back to top