ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncovered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncovered*, -uncovered-

uncovered ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncovered (adj.) ที่ไม่มีอะไรปิด See also: เปลือย Syn. bald, bare, unroofed, undraped, exposed Ops. covered
uncovered (adj.) ซึ่งไม่อยู่ในข่าย See also: ซึ่งไม่ครอบคลุม
uncovered verandah (n.) ระเบียงไม่มีหลังคา See also: ระเบียงที่ยื่นออกมาจากตัวบ้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
uncovered(อันคัฟ'เวิร์ด) adj. ไม่มีฝา,ไม่มีที่ปิด,ไม่ได้สวมหมวก,ไม่มีที่ป้องกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No two are alike and we've uncovered over 10,000 already.เราได้รับเพจที่เข้ารหัสลับ เหล่านี้ของข้อความ ไม่มีสองเหมือนกันและเรา ได้ค้นพบกว่า 10,000 แล้ว
This key section uncovered tonight, and obtained exclusively by CNN shows an illustration of a human figure inside a geometric structure of some kind.นี้ส่วนสำคัญเปิดในคืนนี้ และได้รับโดยเฉพาะซีเอ็นเอ็น แสดงให้เห็นภาพของร่างมนุษย์
You uncovered the truth. You saved an innocent man from a terrible fate.เธอช่วยผู้บริสุทธิ์\จากชะตากรรมที่โหดร้าย
Authorities uncovered new evidence linking the terrorist organization called V to the St. Mary's viral attack on London 14 years ago.เจ้าหน้าที่พบหลักฐานใหม่ ที่เชื่อมโยงองค์การก่อการร้าย "วี"... . ...กับเหตุการณ์เชื้อไวรัสระบาด ที่เซนต์แมรี่ ลอนดอนเมื่อ 14 ปีที่แล้ว
Jay has uncovered the identity of the terrorist, let's prepare to bust that prick.เตรียมเอกสารในการจับกุม และขอกำลังเสริม ครับ เจ้านาย
And edie uncovered a secret of another sort.และอีดี้เปิดเผยความลับ เกี่ยวกับเรื่องอื่น
Nevertheless had uncovered important information about... –George Merchant.ขอมูลทั้งหมดนี้ไม่ได้สำคัญอะไรกับ -จอร์ช เมอร์แชนส์
Over the years, he's uncovered a lot of unsavory stories about terror that have upset certain Western governments and...หลายปีที่ผ่านมา เข้าได้เปิดเผย เรื่องราวที่ไม่น่าพึงใจหลายเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้าย ซึ่งได้ทำให้รัฐบาลทางตะวันตกไม่พอใจและ...
Some uncovered colorful histories.บ้างก็ได้เรียนรู้เรื่องเก่าๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนที่ชื้นใจ
US Special Forces uncovered a plot to smuggle a dirty bomb out of Morocco.กองกำลังพิเศษ US เปิดโปงแผนการ ลักลอบระเบิดเถื่อนออกจากโมร็อคโค
Garcia uncovered some information.การ์เซียเจอข้อมูลบางอย่าง
Dr. Bernstein uncovered that my very first session.ดอกเตอร์เบิร์นสตีนเปิดเผยมันตั้งแต่ครั้งแรกของการบำบัด

uncovered ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯文・海定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· Hai3 ding4, 斯文・海定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰; also written 斯文·赫定
斯文・赫定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· He4 ding4, 斯文・赫定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰
灯盏[dēng zhǎn, ㄉㄥ ㄓㄢˇ, 灯盏 / 燈盏] lantern; uncovered oil lamp
[chǎng, ㄔㄤˇ, 敞] spacious; uncovered

uncovered ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช็คคืน[n. exp.] (chek kheūn) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.) FR:
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:
ห่มดอง[n.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder ; way of draping a monk's robe to leave the right arm uncovered FR:
เปิดออก[adj.] (poēt øk) EN: uncovered ; exposed FR: exposé

uncovered ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungedeckt {adj} (Scheck)uncovered (cheque; check)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncovered
Back to top