ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*disclose*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disclose, -disclose-

*disclose* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disclose (vt.) เปิดเผย See also: เปิดโปง Syn. uncover, unveil, reveal
disclosed (adj.) ซึ่งเปิดออก See also: ไม่มีกำบัง, ไม่มีการป้องกัน Syn. uncovered
disclosed (adj.) ซึ่งเปิดเผย See also: ซึ่งไม่ปกปิด, ซึ่งไม่ปิดบัง, ซึ่งไม่ซุ่มซ่อนไว้ Syn. discovered, open Ops. concealed
English-Thai: HOPE Dictionary
disclose(ดิส'โคลส) vt. เปิดเผย n. การเปิดเผย., See also: discloser n. ดูdisclose
English-Thai: Nontri Dictionary
disclose(vt) เผย,เปิดโปง,ทำให้ปรากฏ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
omit to discloseละเว้นเสียไม่เปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นที่เปิดเผย (v.) disclose See also: reveal, give away, impart, make known, divulge, proclaim Ops. เป็นความลับ
เปิดเผย (v.) disclose See also: reveal, divulge, expose, open up, unmask Syn. บอกกล่าว, แสดงตัว, แสดงตน, เผย Ops. ปกปิด, หลบๆ ซ่อนๆ, ลับ, ซ่อนเร้น, เก็บตัว, ซ่อน, ปิดบัง
เปิดเผย (v.) disclose See also: reveal, leak, divulge, expose, open up Syn. เผย Ops. ปกปิด, ลับ, ซ่อน
แสดงความประสงค์ (v.) disclose one´s intention See also: show one´s hand / cards, tip one´s hand, declare one´s intention Syn. แสดงเจตจำนง
แสดงตัว (v.) disclose See also: reveal, divulge, expose, open up, unmask Syn. บอกกล่าว, แสดงตน, เผย Ops. ปกปิด, หลบๆ ซ่อนๆ, ลับ, ซ่อนเร้น, เก็บตัว, ซ่อน, ปิดบัง
แสดงเจตนา (v.) disclose one´s intention See also: show one´s hand / cards, tip one´s hand, declare one´s intention Syn. แสดงความประสงค์, แสดงเจตจำนง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Consortium officials had no comment, but inside sources have disclosed that Dr. Arroway appears to now be the front-runner for the Machine seat.เจ้าหน้าที่สมาคมไม่มีความคิดเห็น แต่ภายในแหล่งที่มา ได้เปิดเผยว่าดร. เอโรเว
If you refuse to disclose, they can always take a sample from a door handle or a handshake.ถ้าคุณปกปิดข้อมูล เขาก็ได้ตัวอย่างจากลูกบิดประตู
She even disclosed our real identities to others.เธอทำแม้กระทั่งเปิดเผยตัวตัวที่แท้จริง ของพวกเราในที่อื่น
Possibly reclining on a beach with a colada and some undisclosed companion.อาจจะนอนเล่นที่ชายหาด กับเบียร์และเพื่อนปริศนาสักคน
So I will offer one final time before boarding my jet and heading off to an undisclosed rendezvous, of which I am already late.และ ผมขอแนะนำช่วงโอกาสสุดท้าย ก่อนอะไรๆของฉันจะ... ออกมา และก่อนการนัดพบจะถูกเปิดเผย ซึ่งผมสายแล้ว
Did you disclose that you met giannaคุณบอกเธอรึเปล่าล่ะว่าคุณเจอจิแอนนา
To disclose every project that mark youngพวกเราต้องการให้ แมสซิฟ ไดนามิค เปิดเผย โครงการทั้งหมดที่ มาร์ค ยัง
US Attorney won't disclose the name of the witnessอัยการสหรัฐอเมริกา ไม่เปิดเผยชื่อพยาน
It's perfectly clear. You have a moral obligation to disclose it to the court.เธอมีหน้าที่ทางศีลธรรม ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อศาล
And consider that B% R has yet to disclose their financial statements showing the acquisition.เชื่อได้ว่า BR จัดการเคลียร์หนี้สิน ให้กับฟอร์มาเวลเรียบร้อย
The aliens made off with an undisclosed amount of cash. One bystander was hurt.พวกเอเลี่ยนอยู่นี่โดยไม่เปิดเผยจำนวน บางตัวก็บาดเจ็บ
Without your permission, I can't disclose anything you tell me to anyone.โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมของคุณ ผมไม่สามารถเปิดเผยทุกสิ่งที่คุณบอกกับคนอื่นได้

*disclose* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, 通风 / 通風] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information
揭发[jiē fā, ㄐㄧㄝ ㄈㄚ, 揭发 / 揭發] disclose; revelation
声张[shēng zhāng, ㄕㄥ ㄓㄤ, 声张 / 聲張] disclose; make public

*disclose* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess
内幕[うちまく(P);ないまく(P), uchimaku (P); naimaku (P)] (n) lowdown; inside curtain; inside information; hidden circumstances; inside facts; inner workings; undisclosed circumstances; (P)
口を割る[くちをわる, kuchiwowaru] (exp,v5r) to confess; to speak out; to disclose; to tell
打ち割る[うちわる;ぶちわる, uchiwaru ; buchiwaru] (v5r,vt) (1) to split (by striking); (2) to disclose
明らかにする[あきらかにする, akirakanisuru] (exp,vs-i) to make clear; to clarify; to disclose; to make public
暴く[あばく, abaku] (v5k,vt) to disclose; to divulge; to expose
秘密を明かす[ひみつをあかす, himitsuwoakasu] (exp,v5s) (See 秘密を暴露する) to disclose a secret
穿り返す[ほじくりかえす, hojikurikaesu] (v5s,vt) to dig up; to expose; to disclose
素っ破抜く;素破抜く;すっぱ抜く[すっぱぬく, suppanuku] (v5k,vt) to expose; to disclose; to unmask
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
暴く[あばく, abaku] Thai: แฉโพย English: to disclose

*disclose* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal ; announce FR: ouvrir ; découvrir
แฉ[v.] (chaē) EN: reveal ; disclose ; show FR: révéler ; divulguer
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:
ไข[v.] (khai) EN: reveal ; explain ; expose ; disclose FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ง่าเงย[v.] (ngā-ngoēi) EN: disclose FR:
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
เปิด[v.] (poēt) EN: disclose ; reveal ; give away FR: révéler ; dévoiler
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
เปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัว[v. exp.] (poētphoēi s) EN: disclose personal assets FR:
เปิดโปง[v.] (poētpōng) EN: divulge ; reveal ; disclose something hidden ; unmask FR: divulguer un secret ; dévoiler ; démasquer ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
ปูดข่าว[v. exp.] (pūt khāo) EN: leak news ; disclose information FR:
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jet) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table
สารภาพผิด[v. exp.] (sāraphāp ph) EN: confess ; disclose ; concede ; admit one's fault ; admit one's guilty FR: confesser
ถ่ายความหมาย[v. exp.] (thāi khwāmm) EN: convey ; communicate ; disclose ; tell ; reveal FR:
ตีแผ่[v.] (tīphaē) EN: give sth/sb away ; expose ; disclose ; uncover ; unveil ; show up ; bring to light ; unfold FR: révéler ; dévoiler ; exposer ; faire connaître ; étaler ; jeter à la tête
แย้ม[v.] (yaēm) EN: disclose ; reveal ; divulge FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *disclose*
Back to top