ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commander

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commander*, -commander-

commander ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commander (n.) นาวิกโยธิน See also: ทหารเรือฝ่ายบก Syn. officer
commander (n.) ผู้บังคับบัญชา See also: หัวหน้า, ผู้บัญชาการ, ผู้ออกคำสั่ง Syn. commandant, head, administrator, chief, leader, captain, dictator, ruler, skipper
commander in chief (n.) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด See also: แม่ทัพ Syn. commandant, head, administrator, chief, leader, captain, dictator, ruler, skipper
English-Thai: HOPE Dictionary
commander(คะมาน'เดอะ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้นำ,นายทหารผู้บังคับบัญชา,นาวาโท, See also: commandership n., Syn. chief,leader
commander in chief(-อินชีฟ) n. ผู้บัญชาการทหารสุงสุด,จอมทัพ,แม่ทัพ,ประธานาธิบดี -pl. (commanders in chief)
commandery(คะมาน'เดอรี) n. ตำแหน่งผู้บัญชาการ,เขตอำนาจของผู้บัญชาการ
English-Thai: Nontri Dictionary
commander(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้สั่ง,ผู้นำ,นาวาโท
COMMANDER IN commander in chief(n) แม่ทัพ,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Commander-in-Chief (C-in-C)ผู้บัญชาการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาวาโท (n.) commander
ผบ. (n.) commander See also: Comdr., Cmdr., Cdr. Syn. ผู้บังคับการ
ผู้บังคับบัญชา (n.) commander See also: chief, director, head, manger Syn. หัวหน้า, ผู้บัญชาการ, ผู้สั่งการ Ops. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง
ผู้ออกคำสั่ง (n.) commander See also: boss Syn. ผู้สั่งการ Ops. ผู้รับคำสั่ง
หัวหน้า (n.) commander See also: chief, director, head, manger Syn. ผู้บัญชาการ, ผู้สั่งการ Ops. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง
ผบ. (n.) commander in chief Syn. ผู้บัญชาการ
ผู้การ (n.) commander in chief See also: commanding officer Syn. ผู้บังคับการ, ผู้บัญชาการ
ผู้บัญชาการ (n.) commander in chief See also: commanding officer, commander, superior Syn. ผู้บังคับบัญชา Ops. ผู้ใต้บังคับบัญชา
นายทัพ (n.) commander-in-chief See also: army leader, general Syn. ผู้นำทัพ, หัวหน้าทัพ
ผู้นำทัพ (n.) commander-in-chief See also: army leader, general Syn. นายทัพ, หัวหน้าทัพ
ผู้บัญชาการทหารบก (n.) Commander-in-Chief See also: RTA Syn. ผบ.ทบ.
หัวหน้าทัพ (n.) commander-in-chief See also: army leader, general Syn. นายทัพ, ผู้นำทัพ
แม่ทัพ (n.) commander-in-chief See also: army leader, general Syn. นายทัพ, ผู้นำทัพ, หัวหน้าทัพ
ผบ.ทอ. (n.) Commander-in-Chief of the Air Force Syn. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ (n.) Commander-in-Chief of the Air Force
ผบ.ทบ. (n.) Commander-in-Chief of the Army Syn. ผู้บัญชาการทหารบก
ผบ.ทร. (n.) Commander-in-Chief of the Navy Syn. ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารเรือ (n.) Commander-in-Chief of the Navy
กันแทรก (n.) guards of the chief commander
จอมทัพ (n.) supreme commander See also: commander in chief, generalissimo Syn. ผู้นำกองทัพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hear that? He's arrested Commander Schultz.เขาพูดอะไร ผบ.ชูลท์ซ ถูกจับ
If Commander Schultz is found in this house, we'll all go to a concentration camp and have our heads cut off, too!ถ้าเขาพบ ผบ.ในบ้าน พวกเราจะถูกส่งไปที่ค่ายกักกัน และหัวเราจะหลุดจากบ่า
And, as it stands now, your brother is, uh, commander in chief of the armed forces, your cousin is director of public works...{\cHFFFFFF}And, as it stands now, your brother is, uh, {\cHFFFFFF}commander in chief of the armed forces, your cousin is director of public works...
O God, bless, we pray You, our great army and its supreme commander on the eve of a holy war, undertaken for Your sake.ข้าแต่เทพเจ้า ได้โปรดอํานวยพรเเก่ทัพยิ่งใหญ่ของเรา เเละผู้บัญชาการสูงสุด
Mahatma Gandhi was not the commander of armies nor a ruler of vast lands.มหาตมะ คานธี ไม่ใช่ผู้บัญชาการกองทัพ หรือผู้ปกครองดินแดนกว้างใหญ่
Apparently, the Soviet Commander there is exceptionally brutal, as those photos indicate.อย่างที่ปรากฏ ผู้บังคับบัญชากองทัพโซเวียตฃNโหดร้ายอำมหิต อย่างที่เห็นในรูปถ่าย
My name is Colonel Zaysen, Regional Commander of this sector.ฉันชื่อผู้พันไซซินNผู้บัญชาการภาคพื้นในดินแดนเขตนี้
Eighteen dawns, seventeen sunsets, and yet Commander Hunt had still not had his breakfast.ผ่านไป 18 เช้า และ 17 ค่ำคืน คอมมานเดอร์ฮันท์ก็ยังไม่เคยได้แตะอาหารเช้า
These were the two elements that Commander Hunt yearned for most in space.มีสองสิ่งที่คอมมานเดอร์ฮันท์เฝ้ารอ
Our reporter spoke to Commander Robert Dixon of the antiterrorist squad... about those arrests.นักข่าวของเราพูดกับผู้บัญชาการโรเบิร์ต Dixon ของการต่อ? เกี่ยวกับการจับกุมดังกล่าว
We're gonna do what Commander Lock ordered.เราควรจะทำตามคำสั่งของผู้บัญชาการล้อค
And does the commander have a plan for stopping 250,000 sentinels?แล้วท่านผู้บัญชาการมีแผนที่จะรับมือเซนทิเนลกว่า 250,000 ตัวด้วยรึเปล่า?

commander ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海军中校[hǎi jūn zhōng xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, 海军中校 / 海軍中校] commander (= UK and US Navy equivalent)
总司令[zǒng sī lìng, ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, 总司令 / 總司令] commander-in-chief; top military commander for a country or theater of operations
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, 帅 / 帥] handsome; graceful; smart; commander in chief
海军少校[hǎi jūn shǎo xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄕㄠˇ ㄒㄧㄠˋ, 海军少校 / 海軍少校] lieutenant commander (= UK and US Navy equivalent)
达噜噶齐[dá lū gá qí, ㄉㄚˊ ㄌㄨ ㄍㄚˊ ㄑㄧˊ, 达噜噶齐 / 達嚕噶齊] Mongolian daruqachi, local commander in Mongol and Yuan times
达鲁花赤[dá lǔ huā chì, ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚ ㄔˋ, 达鲁花赤 / 達魯花赤] Mongolian daruqachi, local commander in Mongol and Yuan times
司令员[sī lìng yuán, ㄙ ㄌㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, 司令员 / 司令員] commander
指挥官[zhǐ huī guān, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ, 指挥官 / 指揮官] commander
统帅[tǒng shuài, ㄊㄨㄥˇ ㄕㄨㄞˋ, 统帅 / 統帥] command; commander-in-chief
舰长[jiàn zhǎng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄤˇ, 舰长 / 艦長] commander; captain (of a warship)
执行指挥官[zhí xíng zhǐ huī guān, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ, 执行指挥官 / 執行指揮官] executing commander
兵家[bīng jiā, ㄅㄧㄥ ㄐㄧㄚ, 兵家] military strategist in ancient China; military commander; soldier
出师[chū shī, ㄔㄨ ㄕ, 出师 / 出師] to finish apprenticeship; to graduate; to send out troops (under a commander)
少校[shào xiào, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, 少校] junior ranking officer in Chinese army; major; lieutenant commander
中校[zhōng xiào, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, 中校] middle ranking officer in Chinese army; lieutenant colonel; commander
师长[shī zhǎng, ㄕ ㄓㄤˇ, 师长 / 師長] military division level commander; teacher
上将军[shàng jiàng jūn, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, 上将军 / 上將軍] top general; commander-in-chief

commander ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ
中佐[ちゅうさ, chuusa] (n) lieutenant colonel; commander (navy); (P)
将軍の概が有る[しょうぐんのがいがある, shougunnogaigaaru] (exp) to look like a commander
師団長[しだんちょう, shidanchou] (n) division commander
軍司令官[ぐんしれいかん, gunshireikan] (n) army commander
軍団長[ぐんだんちょう, gundanchou] (n) corps commander
軍将[ぐんしょう, gunshou] (n) army commander
軍長[ぐんちょう, gunchou] (n) combat commander
連合国軍最高司令官総司令部[れんごうこくぐんさいこうしれいかんそうしれいぶ, rengoukokugunsaikoushireikansoushireibu] (n) (See GHQ) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ
司令[しれい, shirei] (n,vs) command; control; commander; (P)
司令長官[しれいちょうかん, shireichoukan] (n) Commander-in-Chief; C-in-C
大元帥[だいげんすい, daigensui] (n) commander-in-chief; generalissimo
少佐[しょうさ, shousa] (n) major; lieutenant commander; wing commander; (P)
座乗;坐乗[ざじょう, zajou] (n,vs) (commander, visiting dignitary) going on board (warship, plane)
征夷大将軍[せいいたいしょうぐん, seiitaishougun] (n) commander-in-chief of the expeditionary force against the barbarians; great, unifying leader
軍扇[ぐんせん, gunsen] (n) ancient commander's fan

commander ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชา[v.] (banchā) EN: order ; command ; direct ; lead FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct FR: commander ; ordonner
บังคับบัญชา[v.] (bangkhapban) EN: command ; be in command FR: commander ; diriger
จอมทัพ[n.] (jømthap) EN: supreme commander ; commander in chief ; generalissimo FR: commandant en chef [m]
กันแทรก[n.] (kansaēk) EN: guards of the chief commander FR:
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge ; assurer
ขุนพล[n.] (khunphon) EN: warlord ; military commander ; general FR: commandant en chef [m]
กองบัญชาการทหารสูงสุด[n. exp.] (køng banchā) EN: Supreme Command Headquarters ; headquarters of supreme commander FR: grand quartier général [m]
แม่ทัพ[n.] (maēthap) EN: army leader ; commander-in-chief ; army leader ; general ; commander general FR: commandant en chef [m] ; chef d'armée [m]
แม่ทัพภาค[n. exp.] (maēthap phā) EN: regional commander ; army regional commander FR:
แม่ทัพภาคที่ 1 = แม่ทัพภาคที่ ๑[n. exp.] (maēthap phā) EN: First Army Region commander ; 1st Army Region commander FR:
แม่ทัพภาคที่ 2[n. exp.] (maēthap phā) EN: Second Army Region commander ; 2nd Army Region commander FR:
แม่ทัพภาคที่ 3 [n. exp.] (maēthap phā) EN: Third Army Region commander ; 3rd Army Region commander FR:
แม่ทัพภาคที่ 4[n. exp.] (maēthap phā) EN: Fourth Army Region commander ; 4th Army Region commander FR:
นาวาอากาศโท (น.ท.)[n. exp.] (nāwā ākāt t) EN: lieutenant colonel ; wing commander FR:
นาวาโท[n. exp.] (nāwā thō) EN: Navy Commander ; commander FR:
นาวาตรี[n. exp.] (nāwā trī) EN: lieutenant commander ; Navy Lieutenant Commander FR:
ผีเสื้อแถบขาว(ธรรมดา)[n. exp.] (phīseūa tha) EN: Commander FR:
ผู้บัญชาการ[n. exp.] (phū banchāk) EN: commander ; commander in chief ; commanding officer ; superior FR: commandant [m]
ผู้บัญชาการทหาร[n. exp.] (phū banchāk) EN: commander in chief [m] FR:
ผู้บัญชาการทหารบก[n. exp.] (phū banchāk) EN: Commander-in-Chief ; Royal Thai Army Commander in Chief ; RTA FR:
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด[n. exp.] (phū banchāk) EN: supreme commander FR: chef suprême des armées [m]
ผู้บังคับบัญชา[n.] (phūbangkhap) EN: superior ; boss ; commander ; superior officer ; chief ; director ; head ; manager FR: commandant [m]
ผู้บังคับการ[n.] (phūbangkhap) EN: commandant ; commander ; commanding officer FR: commandant [m]
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้กำกับการ (ผกก.)[n.] (phūkamkapkā) EN: director ; superintendent ; head ; person in charge of things ; commander ; chief of police FR: chef [m]
ผู้การ[n.] (phūkān) EN: commander in chief ; commanding officer ; commander FR:
ผู้สั่งการ[n. exp.] (phū sang kā) EN: boss ; commander FR:
สั่ง[v.] (sang) EN: order ; command ; give orders ; issue orders ; direct ; instruct ; lead FR: commander ; ordonner ; passer commande
สั่งอาหาร[v. exp.] (sang āhān) EN: order food FR: commander un plat
สั่งการ[v. exp.] (sang kān) EN: order ; instruct ; command FR: commander ; donner instruction
สั่งของ[v. exp.] (sang khøng) EN: order something FR: commander qqch
สั่งซื้อทางไปรษณีย์[v. exp.] (sangseū thā) EN: order by post ; order by mail FR: commander par la poste
สั่งซื้อทางโทรศัพท์[v. exp.] (sangseū thā) EN: order by telephone FR: commander par téléphone
เสนีย์[n.] (sēnī) EN: supreme commander ; commander-in-chief FR:
เสนียะ[n.] (sēnīya) EN: supreme commander ; commander-in-chief FR:
ธรรมเสนาบดี[n.] (thammasēnāb) EN: generalissimo of the Dhamma ; Commander in Chief of the Law ; [epithet of the Venerable Sariputta] FR:
บังคับการ[v.] (bangkhapkān) EN: command ; direct ; control ; govern FR: commander
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce ; disaffirm FR: annuler ; décommander ; dénoncer
ฝากฝัง[v.] (fākfang) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge FR: confier ; recommander

commander ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heeresführer {m}army commander

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commander
Back to top