ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

administrator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *administrator*, -administrator-

administrator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
administrator (n.) ผู้บริหาร See also: ผู้บริหารกิจการ, ผู้ดำเนินการ, ผู้จัดการ
administrators (n.) คณะผู้บริหาร See also: คณะผู้จัดการ, คณะที่ปรึกษา Syn. directors, executives
English-Thai: HOPE Dictionary
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive)
English-Thai: Nontri Dictionary
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
administratorนักบริหาร, นักปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administratorsผู้บริหาร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พนักงานธุรการ (n.) administrator
ผู้บริหารประเทศ (n.) government administrator See also: government official
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got the court administrator to unseal itท่านผู้บริหารศาล เป็นผู้เป็นผนึกให้
Well, I'm the fine arts administrator or something.ฉันเป็นหัวหน้าวิชาศิลปะ..
I want to offer you the school's Arts Administrator position.ฉันเสนอให้เธอเป็น ผู้บริหารภาควิชาศิลปะ
Let's contact the site administrator and see if we can get the photos removed.งั้นก็ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ให้ลบรูปพวกนี้ทิ้งไปซะ
An administrator will be with you shortly.อีกสักครู่ ผู้ดูแลระบบจะมาพบท่าน
St. Thomas Hospital reported that its chief administrator Margaret Murphy and Dr. Tara Knowles are missing.โรงพยาบาลเซนต์โทมัส ให้แจ้งรายงานมายังนายอำเภอ ผู้บริหารมากาเร็ต เมอร์ฟี่ และคุณหมอธาร่า โนวส์หายตัวไป
You need the administrator pass code.เธ„เธธเธ“เธ•เน‰เธญเธ‡เธกเธตเธฃเธซเธฑเธชเธœเนˆเธฒเธ™ เธฃเธฐเธ”เธฑเธšเธœเธนเน‰เธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธฃเธฐเธšเธš
And this is Office Administrator Jin Mi Sun.นี่คือคุณจิน มิซัน เป็นเลขา
Or just a hot HMO administrator who likes to bake cookies and rub your head while you discuss the evils of generics.หรือผู้บริหารจากสถาบันสุขภาพ ที่ชอบทำคุกกี้ และลูบหัวคุณเวลาพูดถึง ข้อเสียของยาในท้องตลาด
You do the whole distant administrator to me.คุณทำเป็นห่างเหิน สารพัดกับผม
Can I just speak to an administrator or something? Anybody.ผมขอคุยกับหัวหน้าหรือใครหน่อยได้ไหม?
I'm thinking head nurse and the staff administrator for a start.ฉันว่าน่าจะเริ่มที่หัวหน้าพยาบาล กับผู้อำนวยการ

administrator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
管理员[guǎn lǐ yuán, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, 管理员 / 管理員] manager; administrator
网管员[wǎng guǎn yuán, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, 网管员 / 網管員] network manager; network administrator

administrator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドミニストレータ;アドミニストレーター[, adominisutore-ta ; adominisutore-ta-] (n) administrator
シスアド[, shisuado] (n) (abbr) {comp} (computer) systems administrator
システムアドミニストレータ[, shisutemuadominisutore-ta] (n) {comp} system administrator
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] (n) {comp} system administrator
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] (n) {comp} data administrator
ネットワークアドミニストレータ[, nettowa-kuadominisutore-ta] (n) {comp} network administrator
ネットワーク管理者[ネットワークかんりしゃ, nettowa-ku kanrisha] (n) {comp} network administrator
破産管財人[はさんかんざいにん, hasankanzainin] (n) trustee or administrator in bankruptcy
荘官[しょうかん, shoukan] (n) (1) (See 荘司) administrator of a manor; (2) (See 庄屋) village headman (Edo period)
遺産管理人[いさんかんりにん, isankanrinin] (n) administrator of an estate
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] (n) {comp} Data Base Administrator; DBA
執政[しっせい, shissei] (n,adj-no) administration; government; administrator; governor
奉行[ぶぎょう, bugyou] (n,vs) magistrate; shogunate administrator; (P)
曹司[ぞうし, zoushi] (n) (1) palace room for government officials or ladies in waiting; (2) room inside a palace or private estate allocated to employees; person living in such a room; (3) (See 大学寮) boarding house for trainee administrators (ritsuryo period)
管理官[かんりかん, kanrikan] (n) administrator; director; commissioner
維那[いな;いの, ina ; ino] (n) {Buddh} (See 六知事) one of the six administrators of a Zen temple (in charge of general affairs)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドミニストレータ[あどみにすとれーた, adominisutore-ta] administrator
シスアド[しすあど, shisuado] (abbr) (computer) systems administrator
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] system administrator
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA)
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] data administrator
ネットワークアドミニストレータ[ねっとわーくあどみにすとれーた, nettowa-kuadominisutore-ta] network administrator
ネットワーク管理者[ネットワークかんりしゃ, nettowa-ku kanrisha] network administrator

administrator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักบริหาร[n. exp.] (nak børihān) EN: administrator ; administration officer ; administrative officer ; executive FR:
นครินทร์[n.] (nakharin) EN: governor ; lord of a town ; director ; ruler ; administrator FR: gouverneur [m]
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล[n. exp.] (palat ongkā) EN: Chief Administrator of the Subdistrict Administrative Organization FR:
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด[n. exp.] (palat ongkā) EN: Chief Administrator of the Provincial Administrative Organization FR:
ผู้อำนวยการ[n. exp.] (phū amnūay ) EN: director ; president of a corporation ; administrator ; head ; leader ; chief FR: directeur [m] ; administrateur [m]
ผู้บริหาร[n.] (phū børihān) EN: executive ; administrator ; director ; manager FR: administrateur [m] ; administratrice [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f] ; cadre supérieur [m]
ผู้บริหารงาน[n. exp.] (phū børihān) EN: executive ; administrator FR: directeur [m]
ผู้บริหารประเทศ[n. exp.] (phū børihān) EN: government administrator ; government official FR: dirigeant [m]
ผู้จัดการ[n.] (phūjatkān) EN: manager ; administrator FR: patron [m] ; manager [m] ; manageur [m] ; manageuse [f] ; directeur [m] ; directrice [f] ; gérant [m] ; gérante [f] ; dirlo [m] (fam.)
ผู้จัดการมรดก[n. exp.] (phūjatkān m) EN: executor of a will ; administrator of an estate FR:
ผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล[n. exp.] (phūjatkān m) EN: administrator ; administratrix FR:
ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม[n. exp.] (phūjatkān m) EN: executor ; executrix ; administrator FR: exécuteur testamentaire [m]
ผู้ว่า[n.] (phūwā) EN: governor ; leader ; ruler ; chief; administrator FR: gouverneur [m]
ผู้ว่าการ[n.] (phū wākān) EN: governor ; director ; administrator ; president ; leader ; ruler ; chief FR:

administrator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vermögensverwalter {m}property administrator
Sicherheitsbeauftragte {m,f}; Sicherheitsbeauftragtersecurity administrator
Administrator {m}administrator
Umweltminister {m}Administrator of the Environmental Protection Agency [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า administrator
Back to top