ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skipper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skipper*, -skipper-

skipper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skipper (n.) ผู้นำทีม Syn. leader, commander
English-Thai: HOPE Dictionary
skipper(สคีพ'เพอะ) n.,vt. (เป็น) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ,ผู้นำทีม
English-Thai: Nontri Dictionary
skipper(n) ผู้บังคับการเรือ,กัปตันเรือ,ผู้นำทาง,กัปตันทีม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The skipper brave and sureมีผู้นำที่กล้าหาญและมั่นใจ
Looks like Skipper got a case of the willies.-กัปตันเราก็ปอดแหกเป็นเหมือนกัน
Dr. Wilson? I'm Captain Michaels, skipper of the American ship.ดร วิลสัน ผมกัปตันไมเคิล ผู้บังคับการเรืออเมริกัน
In fact, I used to skipper this meatboat for a while.อันที่จริง ฉันเคยควบคุม ร่างนี้มาซักพักนึงนะ
In fact, I used to skipper this meat-boat for a while.อันที่จริง ฉันเคยได้ ควบคุมร่างนี้พอสมควร
What's up, man? Patton, get me the Skipper now.แพ็ตตันได้รับฉันกัปตันตอนนี้
Skipper get big money for rare animal.กะจะวางยาสลบคนทั้งเรือรึไง
Skipper, I took an Earth time reading just before reentry.ผู้ฝูงครับ ผมอ่านเวลาของโลก กอนเข้าชั้นบรรยากาศ
Well, in my opinion, skipper, we've passed through a Hasslein Curve, a bend in time.ตามความเห้นผมนะ เราคงผ่านความเบี่ยงเบนของอวกาศ ลัดกาลเวลามา
No, we're gonna be all right, skipper. We're gonna be all right.เราต้องรอดตาย เราต้องปลอดภัย
All right, all right. Now we all know each other. Skipper, I got a question.ตอนนี้ก็รู้จักกันหมดแล้ว ขอถามหน่อยเรามาทำอะไรที่นี่
Look, Skipper, I know this shit sounds weird, but, I mean, there was like nothing, and then Justin appeared, and it was liquid, and the whole core just turned solid.มันอาจจะฟังดูแปลก ๆ แต่จู่ ๆ จัสติน ก็โผล่มาในของเหลวแล้วแกนนั้นมันก็แข็ง

skipper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
船长[chuán zhǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, 船长 / 船長] captain (of a boat); skipper
弹涂鱼[tán tú yú, ㄊㄢˊ ㄊㄨˊ ㄩˊ, 弹涂鱼 / 彈塗魚] mudskipper (amphibious fish)

skipper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly
艇長[ていちょう, teichou] (n) skipper (of a boat); coxwain
青羽挵;青翅挵[あおばせせり;アオバセセリ, aobaseseri ; aobaseseri] (n) (uk) blue-winged skipper butterfly
スキッパー[, sukippa-] (n) skipper; (P)
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby
跳鯊[とびはぜ;トビハゼ, tobihaze ; tobihaze] (n) (uk) mudskipper (Periophthalmus cantonensis); mudspringer

skipper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วงกล้วย[n. exp.] (dūang klūay) EN: Skipper FR:
หนอนม้วนใบก้วย[n. exp.] (nøn mūan ba) EN: Skipper FR:
สรั่ง[n.] (sarang) EN: boatswain ; serang ; skipper FR:
ไต้ก๋ง[n.] (taikong) EN: captain of a junk ; captain of a fishing boat ; master of Chinese junk ; skipper FR:
ปลาตีน[n. exp.] (plā tīn) EN: Mudskipper ; blenny FR:
ตีน[n.] (tīn) EN: freshwater mudskipper fish FR:
วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว[n. exp.] (Wong Phīseū) EN: Family Hesperiidae ; Skippers FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skipper
Back to top