ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

generalissimo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *generalissimo*, -generalissimo-

generalissimo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
generalissimo (n.) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด See also: แม่ทัพ, จอมทัพ Syn. commander in chief
English-Thai: HOPE Dictionary
generalissimon. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That whole Generalissimo thing?ส่วนเรื่องการทหารนั้น
He hunted the Generalissimo in this palace for a decade.เขาล่าท่านนายพล ในราชวังนี้นานนับทศวรรษ
When I was hunting the Generalissimo back in my Angel de la Muerte days,เมื่อตอนที่ฉันไปตามล่าท่านนายพล ย้อนไปวันเทพแห่งความตายของฉัน
You have questioned the Generalissimo enough for one night.คำถามสำหรับท่านนายพล พอแล้วสำหรับคืนนี้
Colonel Casey, watch the Generalissimo closely.ผู้พันเคซี่ ดูแลท่านนายพลอย่างใกล้ชิด
The U.S. wants the Generalissimo back in charge but without nuclear capabilities.ทางสหรัฐอเมริกา ต้องการให้ท่านนายพลกลับไปเป็นผู้นำ แต่จะต้อง ไม่มีอำนาจในด้านนิวเคลียร์
You could have killed the Generalissimo at any point, and you haven't done it.คุณสามารถ สังหารท่านนายได้ตลอดเวลา - แต่คุณไม่ทำมัน
I ran into him a couple of times when I was trying to kill the Generalissimo.ผมเคยบังเอิญเจอเขาสองสามครั้ง เมื่อตอนที่ผมพยายาม สังหารท่านนายพล
I am here to deliver a personal message from the Generalissimo.ผมมาที่นี่เพื่อมาส่งสารลับ จากท่านนายพล
We have to get the Generalissimo.เราจะต้องไปตามหาท่านนายพล
Generalissimo, is there an escape plan?ท่านนายพล ท่านมีแผนการหนีหรือเปล่าครับท่าน
Generalissimo, I once saved your life.- ท่านครับ ผมเคยช่วยชีวิตท่าน

generalissimo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛朗哥[Fó lǎng gē, ㄈㄛˊ ㄌㄤˇ ㄍㄜ, 佛朗哥] Franco (name); Generalissimo Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), Spanish dictator and head of state 1939-1975

generalissimo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大元帥[だいげんすい, daigensui] (n) commander-in-chief; generalissimo
太元帥妙王[だいげんすいみょうおう, daigensuimyouou] (n) {Buddh} Atavaka; generalissimo of the Vidya-rajas
総統[そうとう, soutou] (n) (1) supreme ruler; generalissimo; (2) president (of Taiwan); (3) (See フューラー) fuhrer; fuehrer; (P)

generalissimo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอมทัพ[n.] (jømthap) EN: supreme commander ; commander in chief ; generalissimo FR: commandant en chef [m]
ธรรมเสนาบดี[n.] (thammasēnāb) EN: generalissimo of the Dhamma ; Commander in Chief of the Law ; [epithet of the Venerable Sariputta] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า generalissimo
Back to top