ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

classis-chassis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *classis-chassis*, -classis-chassis-

classis-chassis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
classis-chassis (sl.) (ผู้หญิง) รูปร่างดี See also: (ผู้หญิง) รูปร่างสวย Syn. classy-chassy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า classis-chassis
Back to top