ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

categorize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *categorize*, -categorize-

categorize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
categorize (vt.) จัดหมวดหมู่ See also: จัดกลุ่ม, จัดประเภท Syn. classify
categorize (vt.) แยกแยะ See also: จำแนก
English-Thai: HOPE Dictionary
categorize(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you categorize them by 4 types of blood? That's nonsense.แล้วคุณจะใช้แค่กรุ๊ปเลือด4กรุ๊ป มาแยกประเภทกันเนี่ยนะ ไร้สาระสิ้นดี
Am i the kind of person you'd categorize as... Immature?ฉันดูเหมือนพวกไม่รู้จักโตงั้นเหรอ
Of the ones who do, we categorize them into two subgroups.ฆาตกรต่อเนื่องกลุ่มนี้มี 2 ประเภท
They categorize girls into two groups-- projects and victims.พวกนั้นจะจัดกลุ่มผู้หญิงออกเป็น 2 กลุ่ม โปรเจคกับเหยื่อ
How would you categorize your music?เพลงของคุณเป็นแบบไหน?
We analyze, categorize us. I say"observer".เราถูกทดสอบและถูกจัดประเภท เค้าเรียกชั้นว่า ตาทิพย์
But they've lost their ability to categorize the differenceแต่พวกเขาสูญเสียความสามารถ ที่จะแยกแยะความแตกต่าง
Well, I'd definitely categorize it as, uh, exotic.ก็ ผมคงจัดมันในหมวดของแปลกใหม่แน่ๆ
If it's relevant, yes. We'll categorize every piece of music he owns, every MP-3, CD, old cassettes, everything.ถ้ามันเกี่ยวข้องกัน ใช่ เราจะจำแนกประเภทเพลงเขาทุกอย่าง
It's something that's used to categorize things that are bad, you know?มันคือสิ่งที่ใช้จำแนกสิ่งที่แย่ๆ แกเข้าใจไหม?
Mr. Bennett, how would you categorize your relationship with Ted?คุณเบนเน็ตต์ คุณจะจัดความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับเท็ดว่ายังไง
I've discovered cellular anomalies in his blood that I've been unable to categorize.ฉันพบเซลส์ที่ต่างออกไปในเลือดเขา ซึ่งยังไม่สามารถจำแนกประเภทได้

categorize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カテゴライズ[, kategoraizu] (vs) categorize
カテゴライザ[, kategoraiza] (n) {comp} categorizer

categorize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกประเภท[v. exp.] (jamnaēk pra) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize ; compartmentalize FR: divisier ; classifier ; séparer
แยกประเภท[v. exp.] (yaēk praphē) EN: classify ; categorize ; sort out ; arrange in classes FR: classifier ; catégoriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า categorize
Back to top