ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

betray

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *betray*, -betray-

betray ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
betray (vt.) ทรยศ See also: ทรยศต่อ, หักหลัง
betray (vt.) แพร่งพราย (ความลับ) See also: เปิดเผย (ความลับ) Syn. disclose
betray (vt.) ทำให้ผิดหวัง See also: เนรคุณ
betray (vt.) แสดงให้รู้ See also: แสดงให้เห็นถึง, รู้ได้
betray (vt.) หลอกลวง See also: ล่อลวง, ชักชวนไปให้เสียชื่อเสียง Syn. deceive
betrayal (n.) ซึ่งทรยศ Syn. disloyalty
betrayer (n.) ผู้ที่เลิกศรัทธา Syn. defector
betrayer (n.) คนแจ้งข่าว Syn. accuser, whistle-blower
betrayer (n.) คนทรยศ See also: ผู้ทรยศ Syn. traitor
betrayer (n.) คนทรยศ (คำสแลง) See also: คนเนรคุณ, คนที่ทิ้งเพื่อนยามยาก
English-Thai: HOPE Dictionary
betray(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผย,หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
betrayal(n) การซ้อนกล,การทรยศ,การหักหลัง,การนอกใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดคด (v.) betray See also: be a traitor, be treacherous Syn. ทรยศ, ทุจริต, กบฎ
คิดคดทรยศ (v.) betray See also: be treacherous, be unfaithful, break one´s promise Syn. เอาใจออกห่าง, คิดร้าย, หักหลัง, กบฎ, ทรยศหักหลัง Ops. ซื่อสัตย์, จงรักภักดี
ตลบหลัง (v.) betray See also: to be a traitor Syn. แว้งกัด, ทรยศ, หักหลัง
ทรยศ (v.) betray See also: be treacherous, be unfaithful, break one´s promise Syn. เอาใจออกห่าง, คิดร้าย, หักหลัง, กบฎ, ทรยศหักหลัง, คิดคดทรยศ Ops. ซื่อสัตย์, จงรักภักดี
ทรยศหักหลัง (v.) betray See also: be treacherous, be unfaithful, break one´s promise Syn. เอาใจออกห่าง, คิดร้าย, หักหลัง, กบฎ, คิดคดทรยศ Ops. ซื่อสัตย์, จงรักภักดี
หลอกลวง (v.) betray See also: double-cross, cheat, be treacherous Syn. ทรยศ
หักหลัง (v.) betray See also: double-cross, cheat, be treacherous Syn. ทรยศ, หลอกลวง
หักหลัง (v.) betray See also: cheat, double-cross, trick, delude, deceive, sell-out Syn. ทรยศ, เล่นตลก, เล่นไม่ซื่อ
เล่นไม่ซื่อ (v.) betray See also: cheat, double-cross, trick, delude, deceive, sell-out Syn. ทรยศ, เล่นตลก
เสียสัตย์ (v.) betray See also: be dishonest Syn. ผิดคำสัตย์, ตระบัดสัตย์
แทงข้างหลัง (v.) betray See also: stab someone in the back Syn. หักหลัง, ทรยศ
ขายชื่อ (v.) betray away somebody´s name See also: dishonor Syn. ขายชื่อเสียง
ขายชื่อเสียง (v.) betray away somebody´s name See also: dishonor
ขายชาติ (v.) betray one´s country See also: commit treason Syn. ขายบ้านขายเมือง
ขายชาติบ้านเมือง (v.) betray one´s country See also: commit treason Syn. ขายชาติ
ขายบ้านขายเมือง (v.) betray one´s country See also: commit treason Syn. ขายชาติ, ขายชาติบ้านเมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My friends, if memory does not betray me:เพื่อนของฉัน, ถ้าหน่วยความจำทำ not betray ที่ฉัน:
"Do not betray these truths.""อย่าทรยศความจริงเหล่านี้".
No. If there is to be hope, we must all betray our countries.ที่หากมีจะเป็นความหวังที่เราจะต้องตอบทรยศประเทศของเรา
"If there is to be hope, we must all betray our countries.""ถ้ามีจะเป็นความหวังที่เราทุกคนจะต้องทรยศต่อประเทศของเรา."
To save it, perhaps it's necessary to betray it. Yes?ที่จะบันทึกไว้อาจจะมีความจำเป็นที่จะทรยศมัน ใช่?
I need to betray my country, and I haven't got much time.ฉันต้องการที่จะทรยศต่อประเทศของฉันและฉันไม่ได้มีเวลามาก
Why did you betray your own heart, Cathy?ทำไมเธอถึงทรยศ หัวใจตนเอง แคทธี
You believe you have to betray Chris?คุณจะทรยศต่อคริสได้มั้ย
See, if you don't betray Chris, you victimize Dominick.ถ้าคุณไม่ทรยศคริส โดมินิคต้องตกเป็นเหยื่อ
You cannot ask me to betray my king. I have sworn an oath.ข้าไม่ทรยศ ผิดคำปฏิญาณ
I cannot betray my king.ข้าไม่อาจทรยศ ต่อกษัตริย์ของข้า
I'd never betray him!แต่ฉันก็จะไม่บอก สิ่งที่ฉันรู้แก่พวกนั้นเหมือนกัน.

betray ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叛变[pàn biàn, ㄆㄢˋ ㄅㄧㄢˋ, 叛变 / 叛變] renegade; traitor; to betray one's country
露白[lòu bái, ㄌㄡˋ ㄅㄞˊ, 露白] to reveal one's valuables inadvertently; to betray one's silver (money) when traveling
背叛[bèi pàn, ㄅㄟˋ ㄆㄢˋ, 背叛] betray; forsake
[nì, ㄋㄧˋ, 逆] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel
[lù, ㄌㄨˋ, 露] dew; syrup; nectar; outdoors (not under cover); to show; to reveal; to betray; to expose

betray ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away
国を売る[くにをうる, kuniwouru] (exp,v5r) to betray one's country (to an enemy)
地が出る[じがでる, jigaderu] (exp,v1) to reveal one's true colors (colours); to betray oneself
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
内応[ないおう, naiou] (n,vs) secret understanding; collusion; betrayal
四面楚歌[しめんそか, shimensoka] (n,adj-no) being surrounded by enemies on all sides; being betrayed (forsaken) by everybody
売国[ばいこく, baikoku] (n) selling out (betrayal) of one's own country
変節[へんせつ, hensetsu] (n,vs) apostasy; betrayal
密告[みっこく, mikkoku] (n,vs) secret information; betrayal; inform on
寝返り(P);寝がえり[ねがえり, negaeri] (n,vs) (1) (See 寝返りを打つ) turning over while sleeping in bed; (2) betrayal; double-crossing; (P)
寝返る[ねがえる, negaeru] (v5r,vi) to change sides; to double-cross; to betray; (P)
煮え湯を飲まされる[にえゆをのまされる, nieyuwonomasareru] (exp,v1) to be betrayed
背信[はいしん, haishin] (n,vs,adj-no) betrayal; infidelity; (P)
背反行為[はいはんこうい, haihankoui] (n) act of disobedience (betrayal); violation; breach; infraction; infringement
背負い投げを食う;背負投げを食う[せおいなげをくう, seoinagewokuu] (exp,v5u) to be betrayed unexpectedly; to be stabbed in the back; to be double-crossed
裏切り[うらぎり, uragiri] (n) treachery; betrayal; perfidy; (P)
裏切る[うらぎる, uragiru] (v5r,vt) to betray; to turn traitor to; to double-cross; (P)
軍紀漏洩[ぐんきろうえい, gunkirouei] (n) disclosure (leakage, betrayal) of military secrets
返り忠[かえりちゅう, kaerichuu] (n) act of betrayal
飼い犬に手をかまれる;飼い犬に手を噛まれる[かいいぬにてをかまれる, kaiinunitewokamareru] (exp,v1) to be betrayed by a trusted follower

betray ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out FR: trahir
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขายบ้านขายเมือง[v.] (khāibānkhāi) EN: betray one's country FR:
ขายชาติ[v.] (khāichāt) EN: sell out the country ; commit treason ; betray one's country ; renegade FR: vendre la nation ; vendre le pays
คิดคด[v.] (khitkhot) EN: betray ; be a traitor ; be treacherous FR: trahir ; faire main basse dessus
เนรคุณ[v.] (nērakhun) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless FR:
ผิดน้ำสาบาน[v. exp.] (phit nām sā) EN: break a vow ; be faithless ; betray one's oath FR:
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
ตลบหลัง[v.] (taloplang) EN: betray ; attack from behind FR:
แทงข้างหลัง[v. exp.] (thaēng khān) EN: betray ; stab someone in the back FR: trahir ; donner un coup de poignard dans le dos ; casser du sucre sur le dos
ทรยศ[v.] (thørayot) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect FR: trahir ; faire défection
ทุจริต[v.] (thutjarit) EN: cheat ; betray ; corrupt ; be dishonest FR: corrompre ; soudoyer ; être malhonnête

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า betray
Back to top