ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

features

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *features*, -features-

features ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
features (n.) รูปร่างหน้าตา See also: รูปร่าง, รูปลักษณะ, รูปลักษณ์, รูปโฉม Syn. look, looks, aspect
features (n.) ลักษณะ See also: รูปลักษณ์ Syn. look, looks, appearance

features ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶相毕露[xiōng xiàng bì lù, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ, 凶相毕露 / 兇相畢露] show one's ferocious appearance (成语 saw); the atrocious features revealed; with fangs bared
地势[dì shì, ㄉㄧˋ ㄕˋ, 地势 / 地勢] physical features of a place
面容[miàn róng, ㄇㄧㄢˋ ㄖㄨㄥˊ, 面容] appearance; facial features
五官[wǔ guān, ˇ ㄍㄨㄢ, 五官] five sense organs of traditional Chinese medicine (nose eyes lips tongue ears 鼻目口舌耳); facial features
土产[tǔ chǎn, ㄊㄨˇ ㄔㄢˇ, 土产 / 土產] produced locally; local product (with distinctive native features)
眉清目秀[méi qīng mù xiù, ㄇㄟˊ ㄑㄧㄥ ㄇㄨˋ ㄒㄧㄡˋ, 眉清目秀] pretty; with delicate features
本来面目[běn lái miàn mù, ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, 本来面目 / 本來面目] true colors; true features

features ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバチップ[, ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei
地文[ちもん, chimon] (n) physiography; physiographical features
容貌端正[ようぼうたんせい, youboutansei] (n,adj-na) having handsome and clean-cut features
造作;雑作[ぞうさく, zousaku] (n,vs) (1) building (esp. a house); (n) (2) house fixture; fitting; (3) facial features
開発経緯[かいはつけいい, kaihatsukeii] (n) (1) features (e.g. of a product); (2) development chronology
二枚看板[にまいかんばん, nimaikanban] (n) the two leading actors (in a play); the two star players; the two distinctive features; the two main items (attractions)
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
地形[ちけい(P);じぎょう, chikei (P); jigyou] (n) terrain; geographical features; topography; (P)
地質[ちしつ, chishitsu] (n) geological features; (P)
彫りの深い[ぼりのふかい, borinofukai] (adj-i) finely chiseled (features)
景物[けいぶつ, keibutsu] (n) natural features; scenery; a premium; gift
輪郭(P);輪廓;輪かく[りんかく, rinkaku] (n) (1) contour; outline; border; silhouette; (2) summary; outline; sketch; (3) looks; features; appearance; (P)
顔付き(P);顔つき;顔付(io)[かおつき, kaotsuki] (n) (outward) looks; features; face; countenance; expression; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
輪郭[りんかく, rinkaku] outline, features

features ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
เค้าหน้า[n. exp.] (khao nā) EN: expression ; facial features ; face FR: bouille [f] (fam.)
ลักษณะภูมิประเทศ[n. exp.] (laksana phū) EN: geographical features ; topography FR: caractéristiques topographiques [fpl]
ภูมิประเทศ[n.] (phūmiprathē) EN: topography ; landscape ; terrain ; scenery ; geographical features ; geography FR: topographie [f] ; paysage [m] ; relief [m] ; caractéristiques géographiques [fpl]
รูปแบบสถาปัตยกรรม[n. exp.] (rūpbaēp sat) EN: architectural features FR:
วงหน้า[n. exp.] (wong nā) EN: lineament ; facial features FR:

features ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstattung {f}amenities; features
Schwerpunkt {m} | Schwerpunkte setzen; Akzente setzen | Schwerpunkte darlegen; Akzente setzenfocal point; main focus; main point | to bring out the main points; to emphasize the features | to give the main points
Sicherheitsmerkmale {pl}security features

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า features
Back to top