ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ostensible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ostensible*, -ostensible-

ostensible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ostensible (adj.) เสแสร้ง See also: ที่บังหน้า, ซึ่งเห็นภายนอก Syn. pretended, professed
ostensible (adj.) ที่เห็นได้ชัด See also: แน่ชัด Syn. apparent, obvious Ops. vague, obscure
English-Thai: HOPE Dictionary
ostensible(โอสเทน'ซะเบิล) adj. แสร้ง,โอ้อวด,เปิดเผยแก่คนทั่วไป,แน่ชัด,ชัดเจน., See also: ostensibility n. ostensibly adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
ostensible(adj) ซึ่งแสดงให้เห็น,โอ้อวด,ชัดเจน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ostensible agencyความเป็นตัวแทนโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ostensible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
表向きの理由[おもてむきのりゆう, omotemukinoriyuu] (n) ostensible (surface) reason

ostensible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรากฏ[adj.] (prākot) EN: visible ; apparent FR: visible ; apparent ; ostensible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ostensible
Back to top