ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*weaken*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น weaken, -weaken-

*weaken* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weaken (vt.) ทำให้อ่อนแอ See also: ทำให้อ่อนลง Syn. debilitate, enervate, enfeeble Ops. energize, strengthen, vitalize
weaken (vi.) อ่อนแอลง See also: ทรุดโทรม, แย่ลง, เปราะบาง
weakened (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง, เหนื่อย Syn. exhausted, worn-out
weakened (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง Syn. effete, infirm
weakening (n.) ภาวะตกต่ำ See also: ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การถดถอย Syn. decay, deterioration, downfall, retrogression, degeneration, enfeeblement, retrogression Ops. improvement, rise
weakening (adj.) อ่อนลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ) See also: ลดลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ) Syn. waning
English-Thai: HOPE Dictionary
weaken(วีค'คัน) vt. vi. ทำให้อ่อน,กลายเป็นอ่อน,ทำให้อ่อนแอ,กลายเป็นอ่อนแอ, See also: weakener n., Syn. debilitate,cripple
English-Thai: Nontri Dictionary
weaken(vt) ทำให้อ่อนลง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เบาลง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความจำเสื่อม (n.) weaken remembrance See also: deteriorated remembrance Ops. การระลึกได้
ย่อหย่อน (v.) weaken See also: abate, decrease, diminish, drop off, slacken, reduce Syn. อ่อนกำลัง, อ่อนแอ
อ่อนกำลัง (v.) weaken See also: diminish Syn. อ่อนแรง
อ่อนปวกเปียก (v.) weaken See also: be forceless, be powerless Syn. อ่อนเปียก
อ่อนเปียก (v.) weaken See also: be powerless, be forceless Syn. อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The difficult birth of our son, followed by a bout of malaria... has weakened my darling Alice terribly.ยากเกิดของลูกชายของเรา ตามด้วยการแข่งขันของโรคมาลาเรีย ... มีกำลังอ่อนลงรักอลิซฉันชะมัด
Is weakening this country.มีกำลังอ่อนลงประเทศนี้
Especially you, my lord, if left in your weakened state.โดยเฉพาะท่าน,นายข้า/ไม่มีท่านพวกเราอ่อนแอลง
The Japanese take the weakened soldiers on a brutal 60-mile forced march.กองทัพญี่ปุ่นบังคับให้ทหารที่อ่อนแรง ต้องออกเดินเท้ากว่า 60 ไมล์
But the hope that you have brought, Your Majesties, is finally starting to weaken the Witch's power.แต่ความหวังที่ท่านนำมา ฝ่าพระบาท... ในที่สุดคำอธิฐานอันน้อยนิดก็เริ่มเปล่งประกาย
It's a weakening due to malnutritionไม่แข็งแรงเพราะขาดสารอาหารนี่ะ
It only gives a weakening effect, as if they're drunk.มันแค่ทำให้อ่อนแอลง ราวกับว่าพวกเขาเมา
Straightening Indicates weakening,not hardening.การยืดให้ตรงจะทำให้มัน อ่อนแอลง,ไม่ได้ทำให้แข็งขึ้นนะ
Infection stresses His already weakened system,Makes his sma worse.การติดเชื้อทำให้ระบบเค้าอ่อนแอ SMA แย่ลง
The sunlight would severely weaken me and eventually, of course, I would die.แสงอาทิตย์ทำให้ผมอ่อนแออย่างมาก และในที่สุด แน่นอน ผมต้องตาย
Uh, the flood weakened the ceiling in the O. R.น้ำที่ท่วมทำให้เพดานในOR อ่อนลง
What are these things? They're weaken me.ไอ่นี่มันคืออะไร มันทำให้พลังฉันลดลง

*weaken* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弱化[ruò huà, ㄖㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, 弱化] weaken; make weaker
衰微[shuāi wēi, ㄕㄨㄞ ㄨㄟ, 衰微] be in decline; decline; wane; be weakened
削弱[xuē ruò, ㄒㄩㄝ ㄖㄨㄛˋ, 削弱] weaken

*weaken* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock)
削ぐ;殺ぐ[そぐ, sogu] (v5g) (1) to chip; to slice off; to sharpen; (2) to thin down; to reduce; to weaken
弱まり[よわまり, yowamari] (n) abatement; weakening
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P)
弱める[よわめる, yowameru] (v1,vt) to weaken; (P)
弱り込む[よわりこむ, yowarikomu] (v5m) to weaken; to be at wits' end
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P)
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places)
死脈[しみゃく, shimyaku] (n) weakening pulse; exhausted (mining) vein
減弱[げんじゃく, genjaku] (n,vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening
老い込む[おいこむ, oikomu] (v5m,vi) to grow old; to weaken with age; to become senile
脱国境[だっこっきょう, dakkokkyou] (n) (See 無国境) weakened border; porous border; open border
脱境界[だっきょうかい, dakkyoukai] (n) (See 無境界) weakened boundary; perforated boundary; dissolved boundary
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb
腰砕け[こしくだけ, koshikudake] (n) (1) inadvertent collapse (sumo); (2) breaking down (e.g. in the middle of a bout); weakening of one's attitude

*weaken* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter FR: diminuer
ความจำเสื่อม[n. exp.] (khwām jam s) EN: weaken remembrance FR:
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
อ่อนกำลัง[v.] (øn kamlang) EN: weaken ; diminish FR:
อ่อนเปียก[v.] (ønpīek) EN: weaken ; be powerless ; be forceless FR:
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง[v. exp.] (ønplīa phlī) EN: be exhausted ; weaken ; be weary ; fatigue FR:
อ่อนปวกเปียก[v.] (ønpuakpīek) EN: weaken ; be forceless ; be powerless FR:
อ่อนตัว[v.] (øntūa) EN: be down ; weaken FR:
ระโหย[adj.] (rahōi) EN: weary ; worn out ; weakened FR: affaibli
เรียว[adj.] (rīo) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined FR: effilé ; fuselé ; en pointe
โรยรา[v.] (rōirā) EN: wilt ; be weakened FR:
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane ; wear out FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
ตัด[v.] (tat) EN: reduce ; weaken ; lower FR: réduire ; diminuer
ถอย[v.] (thøi) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken FR: faiblir
ถอยกำลัง[v. exp.] (thøi kamlan) EN: weaken ; lose strength FR: faiblir ; s'affaiblir
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate ; be depleted FR: régresser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *weaken*
Back to top