ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waning*, -waning-

waning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waning (adj.) อ่อนลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ) See also: ลดลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ) Syn. weakening
waning moon (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. crescent moon, waxing moon
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างแรม (n.) waning moon See also: period of the waning moon Ops. ข้างขึ้น
เดือนมืด (n.) waning moon See also: moonless night, dark night, unlighted night
แรม (n.) waning moon See also: period of the waning moon Syn. ข้างแรม, เดือนมืด Ops. ข้างขึ้น
กัณหปักษ์ (n.) waning phase of the moon Syn. ข้างแรม

waning ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下弦[xià xián, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˊ, 下弦] third quarter or waning moon
下弦月[xià xián yuè, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ, 下弦月] third quarter or waning moon
盈亏[yíng kuī, ˊ ㄎㄨㄟ, 盈亏 / 盈虧] profit and loss; waxing and waning

waning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下坂[しもさか, shimosaka] (n) downhill; decline; waning
消長[しょうちょう, shouchou] (n,vs) prosperity and decay; prosperity and decline; rise and fall; ups and downs; ebb and flow; waxing and waning
盈虚[えいきょ, eikyo] (n,vs) (1) (See 盈虧) waxing and waning of the moon; phase of the moon; (2) rising and falling (of fortune)
移ろい[うつろい, utsuroi] (n) (1) change; changing; vicissitudes; (2) fading; waning
退潮[たいちょう, taichou] (n,vs) ebb tide; waning fortunes
下り坂[くだりざか, kudarizaka] (n) (See 上り坂) descent; downhill; decline; waning; (P)
盈虧(oK)[えいき, eiki] (n,vs) waxing and waning; phases of moon
盛衰興亡[せいすいこうぼう, seisuikoubou] (n) rise and fall; ups and downs; waxing and waning; prosperity and decline; vicissitudes
衰頽[すいたい, suitai] (n,vs) decline; decadence; waning; ebb tide

waning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดือนมืด[n. exp.] (deūoen meūt) EN: waning moon ; moonless night ; dark night ; unlighted night FR: nuit sans lune [f] ; nuit noire [f]
กาฬปักษ์[X] (kālapak) EN: period of the waning moon FR:
กัณหปักษ์[n.] (kanhapak) EN: waning phase of the moon FR:
ข้างแรม[n.] (khāng-raēm) EN: waning moon ; period of the waning moon FR:
แรม[n. exp.] (raēm) EN: period of the waning moon ; last quarter (of the moon) FR: lune décroissante [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waning
Back to top