ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enfeeblement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enfeeblement*, -enfeeblement-

enfeeblement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enfeeblement (n.) ภาวะตกต่ำ See also: ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การถดถอย Syn. decay, deterioration, downfall, retrogression, degeneration, retrogression, weakening Ops. improvement, rise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enfeeblement
Back to top