ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-weaken-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น weaken, *weaken*,

-weaken- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the hope that you have brought, Your Majesties, is finally starting to weaken the Witch's power.แต่ความหวังที่ท่านนำมา ฝ่าพระบาท... ในที่สุดคำอธิฐานอันน้อยนิดก็เริ่มเปล่งประกาย
The sunlight would severely weaken me and eventually, of course, I would die.แสงอาทิตย์ทำให้ผมอ่อนแออย่างมาก และในที่สุด แน่นอน ผมต้องตาย
What are these things? They're weaken me.ไอ่นี่มันคืออะไร มันทำให้พลังฉันลดลง
It is a fallacy that prolonged war will weaken an occupied enemy.ผิดอย่างมหันต์ที่ว่าสงครามยืดเยื้อ จะทำให้พวกนั้นอ่อนแอลง
Now she has managed to weaken our soldiers' spirit What should we do?ตอนนี้นางทำลายขวัญทหารเรา จะทำอย่างไรดี ?
As I said before,... we were able to weaken the terrorists severly.อย่างที่กล่าวไปแล้ว.. ว่าเราสามารถทำให้ศัตรูอ่อนกำลังลงได้แล้ว
Vervain could weaken him if he ingested it.ดอกเวอร์เวนสามารถทำให้ เขาอ่อนแอได้ ถ้าเขาได้กลืนกินลงไป มันอาจช่วยนายได้ ให้มีแต้ืมต่อกว่า
Zach: the vervain could weaken himแซค: เวอร์เวนจะทำให้เขาอ่อนแอลง
Payment intended to weaken any intruder.จ่ายค่าผ่านทาง ก็เพื่อตัดกำลังผู้บุกรุก
It'll weaken me.มันจะทำให้ฉันอ่อนแอลง
Which will weaken our leader's position.ซึ่งจะเป็นการลดทอนอำนาจของท่านผู้นำ
It set in motion the ripples that weaken the very fabricการสั่นสะเทือนครั้งนั้น ทำให้โครงสร้างของมิติเรา

-weaken- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
削ぐ;殺ぐ[そぐ, sogu] (v5g) (1) to chip; to slice off; to sharpen; (2) to thin down; to reduce; to weaken
老い込む[おいこむ, oikomu] (v5m,vi) to grow old; to weaken with age; to become senile
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb

-weaken- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter FR: diminuer
ความจำเสื่อม[n. exp.] (khwām jam s) EN: weaken remembrance FR:
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
อ่อนกำลัง[v.] (øn kamlang) EN: weaken ; diminish FR:
อ่อนเปียก[v.] (ønpīek) EN: weaken ; be powerless ; be forceless FR:
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง[v. exp.] (ønplīa phlī) EN: be exhausted ; weaken ; be weary ; fatigue FR:
อ่อนปวกเปียก[v.] (ønpuakpīek) EN: weaken ; be forceless ; be powerless FR:
อ่อนตัว[v.] (øntūa) EN: be down ; weaken FR:
เรียว[adj.] (rīo) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined FR: effilé ; fuselé ; en pointe
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane ; wear out FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
ตัด[v.] (tat) EN: reduce ; weaken ; lower FR: réduire ; diminuer
ถอย[v.] (thøi) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken FR: faiblir
ถอยกำลัง[v. exp.] (thøi kamlan) EN: weaken ; lose strength FR: faiblir ; s'affaiblir
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate ; be depleted FR: régresser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -weaken-
Back to top